کنترل ارتباطسایاستت کواقدرابمارتاسامنا نددهیر پیامشرسبانکهاهیهتاماعیی مغوشدبایلی ممنوع

Shargh - - آيتي -

مطابــق بــا سیاســتها و اقدامــات ســاماندهی پیامرســانهای اجتماعی که از ســوي شــورای عالی فضای مجازی به تصویب رســیده اســت، شبکههای اجتماعــی خارجی بــرای فعالیت در ایــران، ملزم به دریافت مجوز شــدند. براساس این مصوبه در صورتی کــه بیش از 50 درصد ســهام پیامرســانی متعلق به شــخص ایرانی بــوده و میزبانی آن صرفــا در داخل کشــور انجام شــده و امکان اعمال حاکمیــت در آن وجود داشــته باشــد، پیامرســان اجتماعی داخلی در نظر گرفته میشــود. حفــظ و صیانت از هویت ملی و دینی، قابلیت پیشــگیری از جرائم و مدیریت و اعمال مقــررات و قوانین کشــور، اعتمادســازی و صیانت از حقوق شــهروندی، حریم خصوصــی، امنیت ملی و عمومی، ذخیرهســازی و پــردازش دادههــای عظیم مرتبط با فعالیت شــبکههای پیامرســان اجتماعی در داخل کشــور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها، توســعه و تســهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات ســالم اجتماعی و اقتصادی براســاس نیازمندیهای داخلی و ارزشهای ایرانی -اســلامی و نیز بسترسازی و حمایت از پیامرسانهای اجتماعی داخلی، از جمله سیاستهای مدنظر در این مصوبه است. مطابق با بند الف ماده دوم این مصوبــه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعــی ملزم به تهیــه و تدوین شــرایط و ضوابط اعطــای مجوز فعالیــت به پیامرســانهای اجتماعی داخلــی و خارجی در کارگروهی با عضویت نمایندگان )معاونان( وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اســلامی، نیروی انتظامی جمهوری اســلامی ایران )پلیس فتا(، ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران شد. براســاس تبصره دو این ماده، برای پیامرسانهای اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیرهسازی و پــردازش دادهها در داخل کشــور و معرفی نماینده رســمی حقوقی تامالاختیار داخلی الزامی اســت. در همین حــال صدور، تعلیــق و لغو مجــوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره صورت میگیرد.

تبلیغات مؤسســات دولتی فقط در پیامرســانهای داخلی

درهمینحال نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی، باید تبلیغات خود در محیط پیامرسانهای اجتماعی را صرفا از طریق پیامرســانهای اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیــون کاربر فعال انجام دهند. فهرســت این پیامرسانهای اجتماعی از سوي وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعات منتشــر و بهروز خواهد شــد. بانک مرکــزی جمهوری اســلامی باید امکان پرداخت برخط را برای کســبوکارهای مبتنی بر پیامرســان اجتماعــی داخلی فراهــم و ضوابط و شــرایط مربوط را در مدت دو مــاه با هماهنگی مرکز ملی فضــای مجازی تدویــن و ابلاغ کنــد و هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیامرسانهای اجتماعی خارجی ممنوع شده است.

ممنوعیت کنترل ارتباطات کاربران

درهمینحــال هرگونه کنتــرل ارتباطــات کاربران پیامرســانهای اجتماعی، از سوي هر شخص حقیقی و حقوقــی به جز مــوارد مصرح در قوانیــن مربوط و مصوبات شــورای عالــی امنیت ملی، ممنوع اســت. مسئولیت اقدامات کاربران در شبکههای اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائهدهنده خدمت پیامرسان اجتماعی، موظــف به همکاری با مقامــات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشــور است. مطابق با این مصوبه اســتفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیامرســانهای اجتماعــی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.

همچنین پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیامرسانهای اجتماعی و خدمات مبتنی بر آنها در چارچوب ضوابط و شــرایط مجوزهای صادره باید ایجاد شــود. مطابق با این مصوبه، فرایند اعطای مجوز توسط پنجره واحد به گونهای تنظیم شود که کل زمان اعطای مجوز از زمان تکمیل درخواســت کمتر از 45 روز کاری بــوده و دســتگاههای ذیربط موظف به همکاری در پاســخ به اســتعلامهای مربوط هستند. درهمینحال ثبت اطلاعات پیامرسان اجتماعی داخلی در پنجــره واحد به منزله راهاندازی و شــروع فعالیت رسمی خواهد بود.

در این مصوبــه، منظور از ســطح ابتدایی، ابتدای فعالیت پیامرســان اجتماعی، منظور از سطح میانی، رسیدن به تعداد ســه تا پنج میلیون کاربر و منظور از ســطح ملی، رســیدن به بیش از پنج میلیون کاربر و داشــتن توان و ظرفیت برای ارائه خدمات و فعالیت در سطح ملی و به صورت فراگیر برای عموم کاربران است که متناسب با میزان جذب کاربر، تولید ترافیک، انجام تعهدات، سطح فعالیتها و خدمات نوآورانه و خلاق باشد و تا ایجاد سه پیامرسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربــر ادامه یابد. مطابق با این مصوبــه، وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی نیز برای توســعه فعالیت پیامرسانهای اجتماعی داخلی باید ضوابط و شــرایط انتشــار محتوا، تبلیغات، صیانت از دادههــا، مواجهه با تخلفــات، ناهنجاریها و تهاجم فرهنگی در پیامرســانهای اجتماعی را در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علــوم، تحقیقات و فنــاوری، وزارت آموزشوپرورش، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، وزارت دادگستری، ســازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دادســتانی کل کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزههای علمیه و نماینده تشکلهای صنفی ذیربط تهیــه و تدوین کنــد. این آییننامه باید بــه مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاستها و مصوبات شــورای عالی فضای مجازی ارائه شــود. نظارت بــر انتشــار محتــوا و تبلیغــات و صیانت از دادهها در پیامرسانهای اجتماعی مطابق مجوزهای صادره نیز به وزارت ارشــاد محول شــده اســت. این وزارتخانه همچنین باید زمینه حمایت و بسترســازی بــرای افزایــش تولیــد محتــوای مبتنی بــر فرهنگ اســلامی-ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها با همکاری ســازمان صداوســیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزشوپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ســازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و فنــاوری اطلاعــات، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســتجمهوری، وزارت ورزش و جوانــان، معاونت امور زنان و خانواده ریاســتجمهوری، مرکز مدیریت حوزههــای علمیه، مرکز تحقیقــات کامپیوتری علوم اسلامی )نور(، انجمنها، تشکلها، بخش خصوصی و عموم کاربران فراهم کند.

بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه

مطابق با این مصوبه قوه قضائیه موظف اســت به منظور صیانت از حقوق شــهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومــی و اعتمادســازی، آییننامــهای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسبوکار و فعالیت پیامرســانهای اجتماعی داخلــی و بازبینی مصادیق محتــوای مجرمانــه، در مدت یــک ماه تدویــن و به شــورایعالی فضای مجازی ارائه کنــد. این آییننامه باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شــهروندی، مســئولیت کاربر در قبــال محتوایی که منتشــر میکند و مســئولیت ارائهدهندگان پیامرسان اجتماعی داخلی طوری تعیین شــود که امکان رقابت پیامرســانهای اجتماعــی داخلی با پیامرســانهای اجتماعی خارجی را تقویت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.