میلیونها اندرویدی در معرض خطر امنیتی

Shargh - - آيتي -

بهتازگی محققان عرصه امنیت توانستهاند به یک حفره امنیتی پی ببرند که نشان میدهد سیستمعامل اندرویــد بهطــوری بســیار جدی در معــرض خطر قــرار دارد و دلیــل این امر نیز یک نقــص موجود در ســاختار ارتباطی وایفای این سیستمعامل است. بر اســاس گزارش وبسایت خبری تحلیلی itpropor- tal، محققان امنیتی مدعی شــدهاند میلیونها تلفن همراه هوشمند در سراسر جهان ممکن است به دلیل نقص امنیتی و آسیبپذیری مربوط به آن در سیستم وایفای، مورد حمله قرار گرفته باشند. گفتنی است مطابق جزئیــات، پردازندههای وایفــای متعلق به کمپانی Broadcom نقصــی را در خود جای دادهاند کــه میتواند منجــر به حمله هکرها بــه میلیاردها دســتگاه اندرویدی یا حتی iOS شــود. البته گفتنی است خوشبختانه این نقص امنیتی - که بهتازگی در کنفرانس ‪Black Hat‬ از ســوی محققی به نام نیتای آرتنستین کشف شــده بود- با استفاده از وصلههای امنیتی برطرف شده است. به گزارش رایورز، آرتنستین با ســاخت کــدی که از طریــق هوا منتقل میشــد، توانست دســتگاههای اطراف خود را تحت تأثیر قرار دهــد. حتی این کد میتوانســت فرمویر کنترلکننده پردازنــده یادشــده را از نــو بنویســد و بهاینترتیب، عملیات حمله آغاز شــود. این نقص موجب حمله کامــلا از راه دور به پردازندههــای وایفای خانواده

کمپانی Broadcom میشود که موجب اجرای کد یادشــده در کاربری اصلی پردازنده در هر دو سیستم اندروید و iOS میشود. این نقص به دلیل این امر به وجــود آمده بود که پردازندههای Broad- com را برخلاف هستههای اندروید و iOS، هیچکدام از ASLR و DEP محافظت نمیکنند. همچنین چیزی که شرایط را برای آرتنستین آسانتر کرده بود، این بود که او نیازی به شخصیســازی کد یادشــده برای هر فرمویری نداشت و این کد برای همه آنها کار میکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.