صورتحساب تلفن یکماهه میشود

Shargh - - آيتي -

ایســنا: معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایــران با اشــاره به اعــلام صورتحســاب قبض یکماهــه از مرداد و حذف قبــوض کاغذی تلفن ثابت تا پایان ســال، از مشــوقهایی برای کسانی که قبض خود را بدون صورتحساب و به صورت مستقیم پرداخت میکنند، خبر داد. داوود زارعیان دراینباره بیــان کرد: «افزایش کانالهای ارســال و دریافت صورتحســاب از اکنون شــروع شده؛ بهاینترتیــب تا آخر ســال قبــض کاغذی حذف میشــود». او پرداخت مســتقیم ‪direct debit(‬ ) را از دیگر ســرویسهای پرداخت دانست و گفت: «کســانی که در بانک حســاب دارند، میتوانند با بانک قرارداد بسته تا بدون دریافت صورتحساب قبــض، بانکشــان آن را بــه صــورت مســتقیم پرداخت کند. برای این کار مشوقهایی نیز از طرف مخابرات و بانک برای مشتریان در نظر گرفته شده تا انگیزه یافته و دیگر نیازمند قبض تلفن نباشند».

او ادامــه داد: «در حــوزه تعرفهگذاری تلفن ثابت یــک ظلم تاریخــی و بیعدالتــی رخ داده اســت. درصورتیکــه مــردم برای تلفــن همراه دقیقهای 60 تومان پول میدهند، این هزینه برای تلفن ثابت چهار تومان اســت؛ اما با آن مشــکل دارنــد؛ درحالیکه ایجاد و نگهــداری تلفن ثابت دشــوارتر اســت؛ بنابراین باید توجه داشت برای تلفن ثابــت گرانی اتفاق نمیافتد؛ اما مســئولان ارتباطاتی کشور اگر بخواهند به توسعه ارتباطات فکر کنند، باید حداقلها را در نظر بگیرند».

او افزود: «به دلیل تفکری که جا افتاده، مردم تصــور میکنند که هزینه تلفن ثابت گران اســت. درصورتیکــه تلفن ثابت در ایــران تقریبا رایگان اســت؛ همچنین 70 درصد مکالمات تلفن ثابت زیر یک دقیقه اســت و چهار تومــان هزینه دارد؛ درصورتیکــه در تلفــن همراه از همــان لحظه اول 30تومــان هزینه خواهد داشــت». او گفت: «مصوبه 207 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این است که اگر صورتحساب خط اعتباری ثابت به 20 هزار تومان و خط دائمی به 30 هزار تومان رسید، خط باید قطع شود. باوجوداین ما در چنین شــرایطی تلفنها را قطع نمیکنیم و به مشترکان اخطــار میدهیــم تــا بــه پرداخت قبــض خود اقدام کنند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.