2/6میلیارد نفر طرفداران گیم

Shargh - - آيتي -

شرق: بررسیهای صورتگرفتــه از سوی گروه خبری نظام پایش شــاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشــور نشــان میدهد که روند رشــد تلفنهای هوشــمند در دنیــا رو به کندی میرود؛ بهنحویکه رشــد عرضه تلفنهای هوشــمند در ســال گذشته ســه درصد بوده است که نسبت به نرخ رشــد 10 درصد در سال 2015، کاهش داشته اســت. برآوردها همچنین حاکی از آن اســت که تبلیغات اینترنتی در حال رشــد است. بهنحویکه در بازار تبلیغات اینترنتی درآمد گوگل از تبلیغات در ســال ‪20 2016،‬ درصــد و فیسبوک 62 درصد رشد داشــته است. گفته شده اســت که در سال ‪20 ،2016‬ درصد پرسوجوها از طریق تلفن همراه صوتی بودهاند و دقت این پرسوجوها 95 درصد بوده اســت. از ســوی دیگر، بازیهای تعاملی در سراســر جهان در حال رشد هستند. به این معنی که در ســال 2017 تعــداد بازیکنان گیــم به 2.6 میلیارد نفر رســیده است و این در حالی است که در سال 1995 تنها صد میلیون نفر در دنیا بازیکن گیم بودند.

باوجودایــن، تخمین زده میشــود که درآمد بازی در ســال 2016 به مرز تقریبــی صد میلیارد دلار برســد و چیــن در صــدر بــازار بازیهــای تعاملی رایانهای قــرار دارد. در همین حال گفته شده است که رشــد اینترنت در هند درخورتوجه اســت، بهنحویکه تعــداد کاربــران اینترنت در هنــد در ســال 2016 بیــش از 28 درصــد رشــد داشــته اســت. با کاهش قیمت اینترنت پهن باند ســیار در هند، تعداد مشــترکان اینترنت ســیار و حجم داده مصرفی این مشــترکان در حال رشــد سریع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.