ادعای ممانعت اپراتور از خروج مشترکان صحت ندارد

Shargh - - آيتي -

فــارس:

معاون وزیــر ارتباطات دربــاره ابهام کارشــکنی در خروج مشــترکان موبایل از اپراتور، گفت: «ایــن صحبتها درســت نیســت. اپراتور مقصــد تصور میکنــد اپراتور مبدأ بــرای خروج مشــترک مانعتراشــی کرده؛ اما بررسی لاگ کاربر خلاف آن را نشــان میدهد». علیاصغر عمیدیان بیان کرد: «هیچیک از آماری که درباره ترابردپذیری اعلام میشود، معتبر نیســت و فقط آماری که از سوی رگولاتوری اعلام شود، مورد اعتماد و استناد است». او افزود: «ترابردپذیری شرایط و چارچوبی دارد. یک مشــترک درخواســت خــروج میدهد، اپراتور مقصد میبیند که یک لحظه جواب نیامد، میگوید حتما اپراتور مبدأ ممانعت کرده اســت؛ اما وقتی لاگ کاربر را میآوریم و بررسی میکنیم، میبینیــم که واقعیت این نیســت». او ادامه داد: «هر اپراتوری که ممانعت کند )از خروج مشترک( بــا آن برخورد میکنیم، تعــارف نداریم و جریمه سنگین میکنیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.