70 هزار کودک دچار سوءتغذيه پشت نوبت خدمات حمايتي هستند

Shargh - - جامعه -

ايرنــا: مديــرکل دفتر بهبــود تغذيــه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکي گفت: حدود 150 هــزار کــودک دچــار ســوءتغذيه در کشــور شناســايي شــدهاند که بايد تحت پوشــش سبد غذايي حمايتي قرار گيرند اما فقط حدود نيمي از آنها تحت پوشــش بوده و حدود 70 هزار نفر اين کودکان پشت نوبت حمايت تغذيهاي هستند. زهرا عبداللهي افزود: بر اســاس قانون برنامه توسعه پنجم، وزارت بهداشــت، ســبد غذايــي مطلوب گروههاي مختلف را تعريف کرده اســت، هدف از تعريف اين سبدهاي غذايي اين است که گروههاي فقير و کمدرآمد که در معرض سوءتغذيه هستند بــا حمايت نهادهاي حمايتــي مانند کميته امداد و بهزيســتي تحت حمايت غذايي قــرار گيرند.او گفت: بر اين اســاس، وزارت بهداشــت گروههاي آســيبپذير و دچار ســوءتغذيه را شناسايي کرده و برنامه حمايت غذايي را بــا همکاري نهادهاي حمايتي اجرا ميکند، يکي از اين اقدامات، برنامه مشــترک حمايت از رفع ســوءتغذيه کودکان زير پنج ســال اســت که با تفاهمنامــه همکاري بين وزارت بهداشــت و کميته امداد اجرا ميشــود تا اين کودکان ســبد غذايي مطلوب را دريافت کنند. او افــزود: بر اســاس اين برنامه، بهــورزان که در خانههاي بهداشت سراسر کشور مشغول هستند، وضعيت تغذيه کودکان زير پنج ســال را بررســي و مشــخص ميکنند، در صورتي که ســوءتغذيه اين کودکان خفيف باشــد و با آموزش و مشــاوره برطرف شــود، در اين زمينه اقدام ميکنند، اما اگر سوءتغذيه شديد بود و مشکل با آموزش و مشاوره حل نشــد، اين کــودکان به کميته امــداد معرفي ميشــوند تا تحت حمايت تغذيــهاي قرار گيرند. مديرکل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت ادامه داد: کميته امداد بر اســاس تفاهمنامه همکاري که با وزارت بهداشــت دارد، سبد غذايي مطلوب تعريف شــده را به صورت رايــگان در اختيار اين کــودکان قرار ميدهــد، اما به علــت محدوديت اعتبــاري و مالي نميتواند همــه اين کودکان زير پنج ســال را تحت پوشــش قرار دهد و متأسفانه تعدادي از اين کودکان پشت نوبت ماندهاند.

او دربــاره تعداد کــودکان زير پنجســال دچار سوءتغذيه به خبرنگار ايرنا گفت: مطالعات وزارت بهداشت نشــان ميدهد حدود 150 هزار کودکان دچار سوءتغذيه در کشــور وجود دارند که کميته امداد حداکثر توانســته بين 70 تــا 80 هزار نفر از آنها را تحت پوشش برنامه حمايت تغذيهاي قرار دهد و بقيه پشت نوبت هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.