رسيدگي مجدد به پرونده پزشکي «کيارستمي»

Shargh - - جامعه -

ايســنا: رئيــس کل ســازمان نظام پزشــکي از رســيدگي مجدد بــه پرونده پزشــکي مرحوم کيارســتمي در هيئت عالي انتظامي نظام پزشکي خبر داد.دکتر عليرضا زالي درباره آخرين وضعيت پرونده پزشــکي مرحوم کيارســتمي گفت: وکيل خانــواده مرحوم کيارســتمي به حکــم دادگاه و هيئــت تجديدنظر اعتــراض کردند.او افــزود: بر اين اســاس به دنبــال اعتراض خانــواده مرحوم کيارستمي، اين پرونده طبق قانون به هيئت عالي انتظامي نظام پزشــکي منتقل شــده و رســيدگي مجدد خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.