رئيس جديد پليس پايتخت معرفي شد

Shargh - - جامعه -

ايســنا: ســخنگوي ناجــا از انتصاب ســردار حســين رحيمي به عنوان فرمانده انتظامي تهران بزرگ خبر داد.ســردار منتظرالمهــدي دراينباره گفت: با حکم ســردار حســين اشــتري فرمانده ناجا، ســردار حســين رحيمي فرمانــده انتظامي سيستانوبلوچســتان بهعنوان رئيس جديد پليس پايتخــت منصوب شد.ســردار رحيمــي علاوه بر فرماندهي انتظامي سيستانوبلوچســتان، رياست پليــس راهنماييورانندگي تهران بــزرگ را نيز در کارنامــه دارد و جايگزين ســردار ســاجدينيا در فرمانده انتظامي تهران بزرگ شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.