يك مقباام مسئسوللارمركتتیر مخرتدرم بوگاوزاي سخيطاابسشهريد ارنيم کهشندايرديدهد

شخص وزير هم نميتواند از قانون حفظ ايمني خطوط حملونقل ريلي عدول كند

Shargh - - اقتصاد . ورزش -

شرق: مســیر شــهر آفتاب تا فرودگاه امام افتتاح شد؛ بيآنكه توجهي به مســائل ايمني آن شود. حريم ي « » كه حفظ نشــد و حالا تهديدي براي سلامتی مردم شده است. حالا مســئولان وارد عمل شدهاند و هريك تأكید ميكنند كه شــهردار تهران، هرچند خط هشت مترو را افتتاح كــرده؛ اما اجازه بهرهبرداري از آن را بدون تأيید شوراي فني وزارت راهوشهرسازي ندارد. اين را مهرداد تقیزاده، معاون حملونقل وزارت راهوشهرســازی به ايلنا گفته و روحالله حافظي، عضو شوراي شهر تهران، هم اصرار بر افتتــاح زودهنگام اين خط را بهشــدت محكــوم كرده اســت. در همیــن زمینه، بــا جبارعلي ذاكري، عضو هیئتمديره و معاون ســاخت و توسعه راهآهن، بنادر و فرودگاههاي شــركت ساخت و توسعه زيربناهاي حملونقل كشور گفتوگويي داشتیم. ذاكري در گفتوگو با شرق ، با انتقاد به خلط مباحث فني با « » مسائل سیاسي، ميگويد : برخي اين روزها از بحثهاي « فني اســتفاده ابزاري ميكنند و به مسئولاني كه موظف هستند نكات فني را بگويند، فشــار ميآورند . ذاكري » معتقد اســت قانون، حدود را مشخص كرده و عدول از قانون از سوي هر كسي كه باشد، تخلف است؛ حتي اگر آن فرد، شخص وزير باشد. او بعید ميداند كسي جرئت كند از ضوابــط و دســتورالعملهاي طراحي خطوط راهآهن عدول كند كه تبعاتش مشــخصا به ســازنده و طراح آن برميگردد. اين مقام مسئول به مسئولاني كه پیگیر افتتاح و بهرهبرداري از خط هشت متروي تهران و حدفاصل متروي شــهرآفتاب تا فرودگاه امام خمیني هســتند، هشــدار ميدهد با جان مردم نميتوان بازي سیاسي كرد و بهتر است نكات فني و ايمني را دستاويز رفتارهاي سیاسي خود نكنند.

ايمني شبكه حملونقل ريلي كشور درحالحاضر در چه سطحي است؟

يکي از بزرگترين مزيتهاي شبکه حملونقل ريلي ايمني بالاي آن اســت. با توجه بــه عملکرد راهآهنها و مقايســه آن با ديگر شبکههاي حملونقل کشور، اين مقوله براي همگان ثابت شده است. حتي در کشورمان با وجود مشکلاتي که در حوزه حملونقل ريلي داريم، بازهم حملونقــل ريلي در کشــورمان ايمنترين مدل حملونقلي است. سوانح در حوزه حملونقل ريلي در ســه بخش رخ میدهد و ســه دليل براي سوانح ريلي ميتوانيم مطرح کنيم؛ دليل اول مشــکلات زيرساختي است. عامل دوم ناوگان است و عامل سوم ارتباطدهنده بيــن اينهــا، يعنــي عوامــل انســاني اســت. در واقع تصميماتي که پرسنل سير و حرکتي ميگيرند و ممکن است خطاهاي انساني باعث بروز حادثه شود. در بحث زيرســاختي در برخي نقاط تقاطعهاي همسطح داريم که جاده، راهآهن را قطع ميکند. آييننامههاي موجود اجازه ايجاد تقاطع را نميدهد، اما اين آييننامهها، گفته به مرور زمان، راهآهــن با توجه به امکانات و اعتباراتي که دارد، بايــد گذرگاههاي همســطح و تقاطعها را به حداقل برساند و شايد اگر تعداد گذرگاههاي موجود در کشور را که کمتر از 300 گذرگاه ريلي است با کشورهاي ديگر مقايســه کنم، در ايدهآلترين شرايط هستيم و اگر ســوانحي هم در گذرگاهها رخ ميدهد، عامل سوم که نيروي انساني است، باعث وقوع سانحه ريلي ميشود. اگــر تعداد آنها را در کشــورمان با کشــورهاي اروپايي مقايســه کنم، وضعيتمان در شــرايط مطلوبي اســت، بهطوريکه ســهم ســوانح برخوردي از 40، 45 درصد به حدود 30، 35 درصد رســيده و در 10 ســال گذشته، تعداد سوانح برخوردي ما در تقاطعات، حدود 20، 25 درصد کاهش پيدا کرده و اکنون به حدود 30، 35 مورد در ســال رسيده است. بخش درخور توجهي از اينها به عوامل نيروي انســاني برميگردد و افرادي که گاهی از گذرگاههــاي غيرمجاز عبور ميکننــد. با توجه به اينکه راهآهن طول ترمز بيشــتري دارد، لوکوموتيوران در آن واحد هم اگر مانع را رويت کند و حتي ســريع ترمز کند، بســته به سرعتش مســافتي بين 700 تا هزارو 200 متر لازم دارد تا متوقف شــود. بد نيســت بدانيد در کل دنيا در همه کشورها، بهدليل مسائل فني حملونقل ريلي، قوانيــن و مقرراتشــان اولويت را به عبــور ريلي داده و صراحتا اعلام کرده ورود به حريم راهآهن ممنوع است و درصورتيکه کســي يا وســيله نقليــهاي وارد حريم راهآهن شده و برخوردي با راهآهن داشته باشد، مقصر خودش اســت و بههميندليــل، در وهله اول، قطار به مســير خودش ادامه ميدهد حتي اگر فــرد يا افرادي در مسير کشــته شده باشند. اين امر اهميت حملونقل ريلي را نشــان ميدهد که اولويت را به قطارها دادهاند و بايد مسير براي قطار آزاد باشد.

مســئله حريم، اكنون در خطوط ريلي كشــور رعايت ميشود؟

در پروژههايــي کــه در حــال اجراســت، اين نکات را لحــاظ ميکنيــم. تقريبــا در خطوطي که ســاختيم هيچ تقاطع همســطحي را مجاز ندانســتهايم و ايجاد نميکنيــم. در خطوط جديد که ما بــه راهآهن تحويل ميدهيم، هيچ تقاطع همســطحي ايجــاد نميکنيم، حتي راههاي روســتايي يا راههايي که به مزارع منتهي ميشــود و ممکن اســت در طول شــبانهروز يا در سه ماه زمســتان، ترددي از آن نقطه انجام نشــود، اما اگر احســاس کنيم در مســير ريلي ما جادهاي عمود يا يك زاويه مشخص وجود دارد و امکان تردد هست، در حين ساخت در دورهاي که زيرسازي انجام ميدهيم، تقاطع غيرهمسطح ايجاد ميکنيم. حتي براي عبور احشام در برخي جاها وقتي ميدانيم که در اواخر زمستان و اوايل پاييز، کوچ بهاره و پاييزي دارند و مسيرهايي وجود دارد، طراحان تقاطع غيرهمسطح را لحاظ ميکنند.

بــا ايــن توصیفــات، ادعاهايي را كــه درباره ناايمنبودن شبكه ريلي بیان ميشود، رد ميكنید؟ بله. مثالي ســاده ميزنم؛ آمار کشــتههاي ريلي و جادهاي چقدر است؟ کشــته ريلي در حملونقل ريلي اصــلا مفهومي ندارد. مواردي هم که به هر دليلي رخ ميدهد، هر چند ســال يكبار اتفاق ميافتد. در سوانح جادهاي، روزانه حدود 49 نفر کشته در کشور داريم، اما در حملونقــل ريلي، بهطور ميانگين در طول 10 ســال يك بار چنين اتفاقي براي کشــور ميافتد که به خطاي انســاني برميگردد. علت ايمنبودن شبکه راهآهن، به اين برميگردد که در محدوده مشــخصي از خط آهن، سيستمهاي موجود فقط اجازه ميدهد در آنِ واحد يك وسيله در آن محدوده قرار بگيرد؛ بنابراين بههيچعنوان امکان ورود وســيله نقليه ديگري از روبهرو يا پشت سر وجود ندارد.

در چه محدودهاي؟

بســتگي دارد؛ در خطوط قديمي ايستگاه تا ايستگاه اســت که حدود 17، 18 کيلومتر را شــامل ميشود. در جاهايي که اصطلاحا تراكبندي ميگوييم، اين محدوده، به چهار، پنج کيلومتر ميرســد. يعنــي در آنِ واحد در آن پنج کيلومتر يك وســيله نقليــه ميتواند قرار بگيرد و اگــر آن وســيله نقليــه آن طول را ترك نکــرده، براي وسيله نقليه پشــت ســري، چراغ، اجازه ورود نخواهد داد. خيلي جاها سيستمهاي تراكبندي بهطور خودکار عمل ميکنند. حتي اين فــرض را ميتوانيم بگيريم که اگر لوکوموتيوران هوشــياري نداشــته باشــد، آن زمان تکليف چيست، سيســتمها طوري طراحي شده که اگر لوکوموتيوران هوشياري کامل نداشته باشد، سيستم اگر اجازه عبور به لوکوموتيــو نداده چند ثانيه تأمل ميکند، عملکرد لوکوموتيوران که ترمز اســت، اگر انجام نشود، سيســتم ترمز ميگيرد. اين رويه حدود 20 سال است که در دنيا تجربه شده و موفق هم عمل کرده است.

ايمني در راهآهنهاي حومه، مترو و بینشهري با هم متفاوت است؟

بحثي به نام حريــم راهآهن داريم که بههيچعنوان نميشــود آن را حذف يا کم کــرد. در طرحهايي که ما اجرا ميکنيم، بهيقين بدانيد هيچ راهآهني بدون تملك حريم ســاخته نميشــود و بهرهبــرداري هم صورت نميگيرد. حريم راهآهن تعريف دارد. در کريدور، بايد 17 متر از ريل چپ و 17 متر از ريل راســت يعني حدود 34 متر باند يا نوار را براي عبور وســيله نقليه ريلي فراهم کنيم. شــيب و فراز فرق نميکند. هر اتفاقي بيفتد، بايد اين حريم را براي وســايل نقليه ريلي آزاد گذاشت. تاج خاکريز شــش، هفت متر بيشتر نيســت اما در کنار آن، حدود ‪14 13،‬ متر فضا بايد داشــته باشيم، در اين حريم، هرگونه احــداث ابنيه به جــز ابنيه مرتبط بــا راهآهن غيرمجاز است. اگر بخواهيم در حريم ايستگاه هم ابنيه بسازيم با فاصلهاي اين کار را ميکنيم که حريم را براي عبور و مرور، امداد ريلي و مســائلي که ممکن است در دوره بهرهبــرداري پيش بيايد، حفــظ کنيم. هيچ جاي دنيا نميتوانيد خطآهن بدون حريم ببينيد. البته حريم در راهآهنها متفاوت اســت. راهآهن کشور ما 17 متر را الزامي ميداند. حريم برخي کشــورها ‪11 10،‬ متر است، اما استدلالهاي خاص خود را دارند. مثلا ژاپن ميگويد زمين ندارم که 34 متــر از آن را بهعنوان حريم در نظر بگيرم و البته تبعاتش را هم ديده اســت. در کشور ژاپن در ســال 1984، قطار باري روي يــك پل متوقف بود و به خاطر باد، نيروي جانبي بيشــتري به قطار وارد شــد کــه موجب واژگوني آن روي روســتايي که زير پل قرار داشــت، شــد و ‪12 10،‬ نفر از اهالي روستا کشته شدند. علــت همان حريم کمي بود که در نظر گرفته بود. تنها جايي که اجازه دادهاند حريم کمتر باشــد، جايي است که خط آهن را در ارتفاع يا زير زمين در کانال U شــکل بســازيم که قطار بههيچ عنوان امکان خارجشــدن از خط را نداشــته باشد. مثل عبور از جنگلها. به جز اين، راهآهن هرجا که باشــد بايد حريم را رعايت کرد. بحثي که الان براي وزارت راه و شهرســازي به شــوراي عالي ارجاع دادند، اين اســت که آيا ايــن حريم براي راهآهن شهري اتصال شهر آفتاب به فرودگاه کافي است يا خير. بايد ايمنسازي اين راهآهن در شوراي عالي فني بررسي شــود. بايد بررسي شود که آيا راهکاري براي جلوگيري از خروج وســيله نقليه از آزادراه بــه حريم راهآهن در نظر گرفته شده است يا خير. در دنيا بحثي داريم به نام اصل توازي راهآهن و آزادراهها. برخي از کشورها براي اينکه دو حريم را يکي کــرده و حريم کمتري را تملك کنند، حريم اتوبان و راهآهن را در کنار هم ميسازند، اما در اين حالت هم حريم حذف نميشود. در کشورهايي مثل فرانسه و آلمان مبحثي به نام اصل توازي راهآهن و آزادراهها داريم اما بــا علم بر اين موضوع تمهيداتي را فراهــم کردهاند که امکان ورود وســيله نقليه ريلي به جادهاي نباشــد و برعکس. موانعــي را بين اين دو ايجــاد ميکنند که به هيچ وجه ايــن اتفاق نيفتد. مثلا در ايتاليا با وجود اينکه حريم رعايت شــده، در بسياري از جاها موانع فيزيکي هم در هر دو ســمت ايجاد شده که چنين برخوردهايي شــکل نگيرد. اين مســائل، جزء الزامات اســت که بايد رعايت شود. گويا دور راهآهن در حد فاصل خط آهن و آزادراه، فنس کشــيدهاند. فنس بهعنــوان مانع مطرح نيســت. فنس بــراي عدم ورود نيروي انســاني و عــدم عبور و مرور حيوانات کشــيده ميشود. اگر امکان خروج از خط باشد و برخورد وسيله نقليه ريلي به فنس و موانع ســبك باشد، اينها سريعتر آســيب ميبينند و ممکن است وســيله نقليه ريلي به حريم آزادراه وارد شــود. بهعنوان کارشناس ميتوانم تأييد کنــم که حتما بايــد حريم راهآهن رعايت شــود و تمهيداتــي براي عدم امکان ورود از شــبکه ريلي به جادهاي و برعکس وجود داشته باشد.

میزان ايــن حريمها بین مترو و برونشــهري متفاوت است و شهرداري ميتواند حريم را كاهش دهد؟

ضوابط و مقررات ريلي فعلا يکي اســت. در بحث حريــم راه و راهآهــن مصوبه مجلس بهعنوان اســناد بالادســتي، براي مترو اصلاحيهاي نداريم که ميتوانيم حريم را کاهــش دهيم. بنابراين حريــم همچنان بايد 17 متر از هر طرف باشــد. بنابراين هر راهآهني اسمش راهآهن باشــد، بايد فعلا از 17 متر در طرفين خط آهن، تبعيــت کند مگر اينکه ضابطه جديــدي را به تصويب برسانند.

درحالحاضــر اين حريم در نظر گرفته نشــده اســت. ايجاد موانع چقدر زمانبر خواهد بود؟ اصلا ممكن است؟

حتما بايد ايــن ضوابط رعايت شــود و جاهايي که امکان ورود وجود دارد، پيشبيني شــود. طولي که به موازات آزادراه است جزئياتش را نميدانم چقدر است، اما قطعا دو، ســه ماه زمان ميبرد کــه موانع فيزيکي ثابتي را بتوان ايجاد کرد.

چه كسي مجوز اين كار را داده است؟

پيشــنهاد ميکنم از متوليان ســاخت اين ســؤال را بپرســيد. چون در حوزه ما نيســت. اين پروژه از طريق متروي تهران ســاخته شده و متولياش شرکت متروي تهران و شهرداري است.

شما اشاره به فنسكشي در اين محدوده كرديد. آيا چنین راهكارهايي صرفا براي ســاخت خطوط راهآهن براي كاهش هزينه اســت يــا پاي رانت در میان است؟

فنسکشــي يکي از روشهاي ايجاد حريم است اما نه براي آزادراه.

ميتوان آن را به رانت تعبیر كرد؟

قضاوت نميکنم. به صورت خاص فنسکشي يکي از راهکارهاي حفظ حريم است منتها نه براي جاهايي که احتمال برخورد وجود دارد يا حريم کمتر شــده. ما در طراحي پلها، راهآهن يا جــادهاي، احتمال برخورد وسيله نقليه با پايه پل را ميدهيم. فرض کنيد راهآهني ميسازيم که از بالا ميرود و جاده از پايين رد ميشود، ميگوييم اگر راننده تريلــي خوابش برد و کاميونش را بــه پايه پل زد، چه اتفاقي ميافتــد؟ يعني طراح ما با علم به اينکه ميخواهيم گاردريل بکشيم، مانع فيزيکي ايجاد کنيم، اما با وجــود اين ميگويد احتمال ميدهم گاردريل را خوب نبســته باشند، پيچ شل باشد يا نيروي وارده آنقدر بالا باشــد که آسيب به سازه پل بزند، پس در طراحي پل، نيروي افقــي را وارد ميکنم؛ به طوري که برخــورد هم اتفاق بيفتد، پل آســيب نبيند. اينها را در طراحي پلهــا لحاظ ميکنيم، چه برســد به اينکه خطــي را طراحي کنيم. در طراحي مســير ايجاد حريم براي راهآهن مشــاور و پيمانکار هم قطعا با علم به اين موضوع اين کار را کردند امــا اينکه چه عواملي باعث شــده در جاهايي کــه حريم کمتري داشــتند، از فنس استفاده کنند را از سازنده بايد پرسيد.

به نظــرم يا حريم را خيلي جدي نميدانســتند که بايــد تا اين حد رعايت ميشــده که البته قانون اســت و نميتوانيــم از قانون عدول کنيــم. در خطوط جديد نميتوانيــد موردي را پيدا کنيد که حريم تملك نشــده و راهآهن ساخته شود. ممکن است تملك کنيم و بعدا پولش را بپردازيم اما اينکه تملك نشده خط را بسازيم و بهرهبرداري کنيم، تقريبا وجود ندارد. تابهحال موردي را نشــنيدهام و مواردي هم که بوده، اهالي خودشــان مانع بهرهبرداري ميشوند. يکي از دلايل تأخير در اتمام پروژههــا ورود افرادي در منطقه اســت کــه به نوعي ذينفع هستند. گذرگاهي را که ميخواهند نسازيم، در ريلگذاري جلوي کار را ميگيرند. اهالي خودروهايشان را روي خطآهــن ميگذارند که نتوانيم ريل ايجاد کنيم، يعني خواســته عموم مردم است. چيزي جز اين وجود ندارد. امــا در خطوط قديمي جاهايــي وجود دارد که ميخواهند خط دوم يا سوم بسازند، در تعامل با مردم هســتند و ممکن اســت ايجاد حريم، هزينههاي بالايي براي راهآهن داشــته باشــد که به نوعي حريم کمتری برايشان بماند. الزام قانوني داريم که در خط دوم، حتما بايد 17 متر را رعايت کنيم. اينجا هم درباره فنسکشي قضاوت کلي نميکنم اما ممکن اســت آگاهي کافي بر الزاميبودن حريم را نداشتند، درحاليکه آييننامه به ما اجازه نداده و جايي نيامده که با حريم راه اگر يکي شود، ميتوانيد حريم را حذف کنيد. الان پروژههاي مشابهي داريم که دقيقا به دنبال تملكهاي بيشــتر براي ايجاد حريم هستيم. مثلا در حريم شــهيد کسايي پروژه تبريز و طراحي ســاخت فــاز 2 خطآهن، چــون نميتوانيم بــه موازات اتوبان ريل ايجاد کنيم و بايد حريم داشــته باشــيم، در بســياري جاها يا پايين رفتهايــم و کانال U شکل ايجاد کردهايم يا بالاتر روي پل رفتهايم. اگر اشتباه نکنم حدود چهار هزار و800 متر را پايين رفتيم و تونلي ايجــاد کرديم و حدود دو هــزارو 600 متر هم روي پل آمديم. يعني در پروژه شــهيد کســايي يا پايين و يا بالا هستيم. همسطح ايجاد نکرديم.

با اين اشكالات شاهد افتتاح اين پروژه بوديم.

برخي از مسئولان چنين استنباط کردهاند که آقايان به دنبال ارائــه راهکارهايي براي ارتقــاي ايمني بوده و هســتند و تصور ميکننــد تمهيــدات لازم را فراهم کردهانــد. محفلي کــه بايد در اين خصــوص تصميم بگيرد، شــوراي عالي فني وزارت شهرســازي است که انشاءالله بررسي خواهند کرد.

ادعا شــده مخالفت وزارت راه بــا اين قضیه، شــائبه سیاســي دارد، چــون نميخواهند خط 8 متــروي تهران در زمــان حضور آقــاي قالیباف در سمت شهرداري افتتاح شــود. بهعنوان كارشناس پاسخ شما چیست؟

چه مشــاوران ما که براي خطوط جديد کار ميکنند چــه در دوره بهرهبــرداري بــراي راهآهــن مطالعات انجــام ميدهند، به هيــچ عنوان نميتواننــد از هيچ بنــد آييننامهاي عــدول کنند. در بحث ســوانح ريلي اشــاره کردم کميســيون پيشگيري از ســوانح است که رديابي ميکند. اگر علتي وجود داشــته باشــد، مثلا در قوسي، سرعت با شعاع تناســب نداشته باشد و باعث شود قطار از خط خارج شــود، اگر در طراحي قصوري باشــد، صراحتا طراح و مشــاور و حتي مدير وقت بايد پاســخگو باشــند. بنابراين به هيچ عنوان در طراحي و ساخت خطوط جديد کســي نميتواند از اين آييننامه عدول کند. مثلا بگوييم اعتبار اتمام محدود اســت و از يکي از بندهاي آييننامهاي عدول کنيم؛ مجاز نيســتيم. چــون قيودي وجود دارد و اگر روزي اتفاقي بيفتد و آن کميسيون به اين نتيجه برسد که مشکل در ساخت بوده، افرادي که تصميم به ســاخت آن خــط گرفتهاند، بايد پاســخگو باشند. بنابراين درباره استانداردها و ضوابط و مقررات موجود نه ما و نه راهآهن، هيچکدام نميتوانيم از بندي عدول کنيم. اگر در بعضي جاها زمان ســاخت پروژههايمان طولاني شــده، علتــش برميگردد به اين مســائل. بردن خطوط ريلي به داخل شهر مشکل دارد، اما الان جزء الزامات شــده؛ يعني مکلفيم براي راحتي سفر شهروندان به شــهرها برويم که تقاطعها صورت ميگيرد و مجبوريم تكتك تقاطعها را غيرهمســطح کنيم. بنابراين نه ما ميتوانيم کوتاه بياييم و نه شــوراي عالي فني ميتواند از اين بندها عدول کند. چون اينها جزء اختيارات قضاوت نيســت که بگوييم آنها قضاوت کننــد و بگويند حريم 17متر امکانپذير نيســت، 15متر باشد. اين عدول از اســتاندارد است و کسي حق چنين اظهارنظــري ندارد و حتي شــخص وزير هم نميتواند چنين دســتوري بدهد. اگر دســتوري بدهد تبعاتش با خودش اســت. مواردي بوده که در راهآهن ســوانحي رخ داده که به دليل دســتور معــاون وقت براي انجام کار بوده اســت. تصور نميکنم در چنين مواردي کسي جرئت کنــد از ضوابــط و دســتورالعملهاي طراحي موجود عدول کند. در برخي موارد متأسفانه بحثهاي فنــي با بحثهاي سياســي خلط ميشــود و به نوعي از آن اســتفاده ابزاري ميشــود. به نوعي فشارآوردن به حتي مســئولاني که به نوعي موظف هســتند نکات فنــي را بگويند. بنابراين توصيــه ميکنم ايرادهايي که شــوراي عالي فني مطــرح کرده را شــفاف بيان کنند. چرا ميگوييم شــهرداري قرار اســت برود و شــهردار جديد بيايد؟ اگر يك ماه بعد افتتاح شــود، مردم از من مســئول، بهتر ميفهمند که اجازه ندادند اين خط آهن افتتاح شــود و يك ماه بعد افتتاح کردند! بههيچعنوان در ذهن حتي سياســتمداران نبايد اين بگنجد که مردم متوجه موضوع نميشــوند! اما اگــر پاي نکات فني در ميان باشــد، بايد اصلاحات صورت بگيــرد، در غير اين صــورت عملا با جان مردم بازي ميکنيم، درحاليکه با جان مردم نميتوان بازي سياســي کرد. بعد از اصلاح و ترميم اجازه ميدهيم مردم از محور اســتفاده کنند. مســئولان محترم شــهرداري بدانند اگر شــهردار هم جابهجا شــد که نميدانم چنين اتفاقــي ميافتد يا نه، شرکتي که اين خط آهن را ساخته مجري و طراح دارد و قرار نيســت تشکيلاتش عوض شود. همه افرادي که در ساخت اين پروژه بزرگ ســهم داشتند، خواهند بود و بعد از اصلاح و ترميم انشــاءالله بهرهبرداري خواهد شد و به نام همانها هم تمام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.