ظهور نسل طلايي جديد در کشتي فرنگي ايران

Shargh - - اقتصاد . ورزش -

قهرمانــي تيــم ملي کشــتي فرنگــي جوانان در رقابتهــاي جهاني 2017 فنلاند، نويد ظهور نســلي جديد را در کشــتي فرنگي ايــران ميدهد.در برههاي که با خداحافظي فرنگــيکاران عنواندار المپيکي از تيم ملي بزرگسالان، آنهم بعد از ناکامي در بازيهاي المپيــک 2016 ريودوژانيرو، ايــن تصور به وجود آمده بود که کشتي فرنگي کشور دچار خلأ بزرگي شده؛ اما نخستين قهرماني جهاني اين جوانان، دوباره اميد را در دل اهالي اين رشــته زنده کرده است.جواناني که قرار است به واسطه برنامهريزي اصولي مربيان کاربلد، در اين مســير دشوار حرکت کنند تا جايگزين نسل طلايي پيشين کشتي فرنگي ايران در بازيهاي المپيک 2020 توکيو باشند. فدراسيون کشتي در حالي بعد از المپيک ريو پوســتاندازي را در تيمهاي ملي کشــتي آزاد و فرنگي بزرگسالان شــروع کرد که تيمهاي پايه در هر دو رشته را هم دستخوش تغييرات کرد.بر اين اساس، در تيــم فرنگي جوانان، رضا ســيمخواه جاي خود را به حميد باوفا داد. حالا با گذشــت حدود يک سال از اين خانهتکاني، نتايج تيمهاي ملي کشــتي فرنگي در ميدانهای مختلف قارهاي و بينالمللي نشان ميدهد که فدراسيون دست روي گزينههاي مناسبي گذاشته و انتخابهاي جديدش اثربخش بوده است.ســه مدال طلا، يک نقره و يک برنز فرنگيکاران جوان و کســب عنوان نخست قهرماني جهان، در حالي به دست آمد که تيمهاي صاحبنامي مانند روسيه، ترکيه، آمريکا، قرقيزستان، اوکراين، جمهوري آذربايجان و بسياري از کشورهاي اروپايي، در ادوار گذشته اين رقابتها اجازه خودنمايي را به فرنگيکاران ايراني نميدادند.بهترين عنوان کشتيگيران کشورمان به سالهاي 2005 ، 2008 و 2009 برميگردد که نايبقهرماني جهان بوده است. اين تيــم در ســالهاي 2001 ، ‪2010 ،2007‬ و 2013 نيز در جايگاه ســوم دنيا قرار گرفت؛ اما امســال با طيفي از کشــتيگيران باانگيــزه و کادر فني منســجم، براي نخســتينبار به مقام قهرماني جهان رســيد؛ عنواني که مصــداق بارز اعتماد به جوانان در ورزش اســت. ســه مدال طلاي پويا دادمرز، کرامت عبدولي و امين کاويانينژاد به همراه مدال نقره آرمان عليزادهعبدولي و برنز امين ميرزازاده، نخستين قهرماني فرنگيکاران جوان ايران را در رقابتهاي جهاني رقم زد.دو طلا از جمع سه قهرماني ايران در فنلاند، سهم فرنگيکاران انديمشــکی بود؛ يکي کرامت عبدولي و ديگري امين کاويانينژاد. شهرستاني با جمعيتي کمتر از 140 هزار نفر و حداقل امکانات ورزشــي.دادمرز، کاويانينژاد و ميرزازاده، پيش از اين نيز مدال طلاي نوجوانان جهان و عليزادهعبدولــي مدال برنز جوانان جهان در ســال 2016 را در کارنامه داشــتهاند. موفقيت دوباره آنها در رقابتهاي جهاني فنلاند، بــه هيچ عنوان نميتواند از روي شــانس يا قرعه مناسب براي اين فرنگيکاران باشــد و بهطور حتم بايد از مربيان ســالهاي گذشته آنــان نيز يــاد کرد.محمد بنــا، معمار نســل طلايي کشــتي فرنگي ايران که بعد از نتايج ضعيف تيمش در بازيهــاي المپيــک ريو اســتعفا داد، پيش از اين، پيشبيني چنين عملکردي را درباره اين فرنگيکاران کرده بود.او که اوايل ســال 95 پيــش از المپيک ريو، کاويانينژاد، کرامت عبدولي و آرمان عليزادهعبدولي را به اردوي تيم ملي دعوت کرده بود، گفت : «عملکرد کاوياني و عبدولي را در ليگ ديدم. اســتعدادهايي در درون اينهاست که نياز به کشف دارد. عليزادهعبدولي ميتواند بهتر از آنچه امروز است، خود را نشان دهد.» بههرحال در يک ســال گذشــته، باوفا، ســرمربي تيم جوانان، از نظر فني و قدرت بدني، روند رو به رشدي را در تيم جوانان به وجود آورده است؛ طوري که نفرات اعزامــي به رقابتهاي جهاني، با انگيزه و جســارتی مثالزدنــي مقابل حريفان قــرار ميگرفتند و آمادگي جســماني آنان بهويژه در ديدارهاي فينال و ردهبندي، مشهود بود.موفقيت تيم کشتي فرنگي جوانان ايران را بايد ثمره تغيير نســل و اعتماد بــه مربيان جوان و برگزاري مستمر و منظم مســابقات انتخابي تيمهاي ملي در همه ردههاي سني دانست؛ تغييري که بدون شــک ميتواند ترکيب تيم ملي بزرگسالان را که حالا خالي از ستاره است و در آستانه رويداد بزرگ قهرماني جهان فرانسه قرار دارد، دگرگون کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.