بازي با تيمهاي رژيم اشغالگر در قرارداد بازيکنان پيشبيني شود

Shargh - - اقتصاد . ورزش -

سخنگوي وزارت امور خارجه ايران به حضور دو بازيکــن تيم ملــي فوتبال ايــران در بازي برابر تيمي از رژيم صهيونيســتي، واکنش نشــان داد. بهرام قاســمي در نشست سخنگويي اين هفته در پاسخ به سؤالي در ارتباط با حاشيههاي ايجادشده درباره حضور دو بازيکن ايراني در مسابقه فوتبال در برابــر يــک تيــم از رژيم صهيونيســتي، گفت: «موضع ما نســبت به رژيم صهيونيستي مشخص اســت. اين رژيم يک رژيم نامشــروع است که ما آن را به رســميت نميشناســيم و به طور عمده، سياســت ايــران در حــوزه ورزش رويارونشــدن تيمهاي ايران با تيمهاي رژيم اشغالگر قدس بوده اســت. درباره اتفاقي که افتاده، بايد وزارت ورزش پاســخگو باشــد. البته آنها در روز نخست انتشار ايــن اخبــار، موضعگيريهايي داشتند».احســان حاجصفــي و مســعود شــجاعي، دو مليپوش ايرانــي تيــم پانيونيوس يونان، پنجشنبهشــب در يک اقــدام کمســابقه، در ديدار تيمشــان مقابل مکابي تلآويــو به ميدان رفتند. ايــن دو در بازي رفت شرکت نکردند؛ اما در بازي برگشت، با تأکيد باشــگاه مجبور به بازي شــدند. سخنگوي وزارت امور خارجه ايران عنــوان کرد بايد در قرارداد اين بازيکنان اين مســئله پيشبيني ميشــد، تا چنين مســئلهاي پيش نميآمد. «آنچه که مهم است، اين است که باشــگاههاي ايران و سازمان ورزش در تبادل با باشــگاههاي خارجــي به اين موضوع توجه بيشــتري کنند و در قراردادهايي که انعقاد ميکنند، موضوع بازي با تيمهاي رژيم اشــغالگر را مشخص کنند و در قراردادها به صورت شفاف و دقيــق تکليف اين موضوع مشــخص و روشــن شــود، البته من نميدانــم در قراردادهاي اين دو بازيکن اين بحث مدنظر بــوده يا نه. اين بازيکنان بخشي از مردم هستند و نگاهشان در ارتباط با اين موضوع، شــبيه مردم ايران است و همانطور که اشاره کردم، مهم اين است که در قراردادهايي که منعقد ميشــود، اين موضوع به صورت شفاف و دقيق مشخص شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.