ايران در جايگاه دوم رقابتهاي پارادووميداني جوانان جهان

Shargh - - اقتصاد . ورزش -

تيــم پارادووميداني جوانان ايران بــا ترکيب 24 ورزشــکار و کســب 22 مدال، شــامل 12 مدال طلا، پنــج مــدال نقره و پنج نشــان برنــز، در رقابتهاي پارادووميداني جوانان جهــان در جايگاه دوم توزيع مدالها ايســتاد. بــه گــزارش ســايت کميته ملي پاراالمپيک، اين رقابتهــا از 11 تا 15مرداد با حضور 275 ورزشــکار از 41 کشــور جهان در شــهر نوتويل کشور سوئيس برگزار شد و تيم پارادووميداني آمريکا با کســب 18 مدال طلا، هشــت نقره و 10 نشان برنز، در جايگاه نخســت جدول توزيع مدالها ايستاد. تيم پارادووميداني انگلســتان نيز با کسب 11 نشان طلا، چهار نقــره و پنج برنز در جايگاه ســوم قرار گرفت. نمايندگان ايران در ايــن رقابتها فراتر از حد انتظار ظاهر شدند. هاجر صفرزاده در ماده دوي 200 و 400 متر، براي نخســتينبار پارادووميداني بانوان ايران را صاحب مدال جهاني کــرد. فاطمه انصاري در مواد پرتاب ديســک و وزنه و نيره سلامتيان در ماده پرتاب نيزه هم طعم قهرماني را چشيدند و مرضيه قاسمي، ديگر بانوي ايران، در پرتاب ديسک با يک پله پايينتر نايبقهرمان شــد تا ســهم بانوان از اين مســابقات پنــج مدال طلا و يــک نقره باشــد. در بخش مردان نيز محمدحســن ميرزايي در پرتاب ديسک، محمود احمدي در پرتــاب وزنه و نيزه، علياصغر ابارقي در پرتــاب وزنه، مهرداد مــرادي در دوي 100 متر، علي مشــهديان در دوي 400 متــر و علي ســپهوندي در پرتاب نيــزه، گردنآويز طلا گرفتند. اشــکان چراغي در پرتاب ديســک، مهــدي قادري و عــارف بهاروند در پرتاب وزنه و طاها بيگرضايي در پرتاب ديســک، نقرهاي شــدند و همچنين اشــکان چراغي در پرتاپ وزنه، محمد فتحيگنجي در پرتاب وزنه و نيزه، علي سپهوندي در پرتاب ديسک و مهرداد مرادي در دوي 400 متر به برنز رسيدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.