قهرمان وزنهبرداري جهان در بيمارستان بستري شد

Shargh - - اقتصاد . ورزش -

محمدعلي فلاحتينژاد به دليل عارضه کليوي و عفونت، در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان بستري شد. فلاحتينژاد که عنوان قهرماني دسته 77کيلوگرم وزنهبرداري جهــان را در کارنامه دارد، مدتي پيش با عارضه کليوي مواجه شــده بود که اقدامات درماني با چند روز بســتري در بخش عمومي انجــام و او از بيمارستان مرخص شد؛ اما بازگشت دوباره اين مشکل همراه با عفونت، او را با وضعيت جسماني نامطلوب و اختلالات تنفســي مواجه و در نهايت روانه بخش مراقبتهاي ويژه بيمارســتان کرد.گفته ميشــود او وضعيت هوشــياري ناپايداري دارد و هنوز به شرايط ثابت و مطلوب تنفسي نرسيده است.يکي از نزديکان فلاحتينژاد با رد شــايعه وخامت اوضاع اين قهرمان وزنهبرداري، اظهار اميدواري کرد شرايط جسماني او رو به بهبود بوده و عفونت کليه او نيز کنترل شده و در حال درمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.