درخشش سوارکار ايراني در رقابتهاي بينالمللي فرانسه

Shargh - - اقتصاد . ورزش -

ســوارکار ايراني در رقابتهاي استقامت فرانسه خوش درخشــيد. بــه گزارش ســايت فدراســيون ســوارکاري، مســابقه ســوارکاري اســتقامت CSI بينالمللي فرانسه که در شهر کامخي يو برگزار شد، با درخشش سوارکار ايراني همراه بود. در اين رويداد، پس از دو روز رقابت نفسگير، مســعود محکمکار، تنها شــرکتکننده ايرانــي حاضر در اين مســابقه، براي اولينبار در تاريخ مســابقات سواري استقامت، موفق به کســب رتبه چهارم اين رقابتها شــد. اين رويــداد در دو روز و در مســافت 150 کيلومتر برگزار شد و 16 ســوارکار در آن حضور داشتند. اين سومين مرتبــهاي بود کــه از ايــران در يک رويداد ســواري اســتقامت بينالمللي، سوارکاري شرکت داشت و با سوارکاران ديگر کشــورها رقابت کرد و در نهايت به رتبه ارزشــمند چهارم رســيد. محکمکار قبلا هم در مسابقات بينالمللي لهستان، در مسافت 90 کيلومتر و در آلمان در مسافت 120 کيلومتر، شرکت کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.