واكنش وزير و وكيل به سلفي پرحاشيه

ظریف: رؤساي مجالس کشورها با بنده هم سلفي گرفتند مطهري: حادثهای نبود که مستحق اینهمه نکوهش باشد

Shargh - - سیاست -

ایســنا: وزير امور خارجه کشورمان با اشاره به انتشار عکسهايی از سلفی حاشيهســاز برخی از نمايندگان با مسئول سياســت خارجی اتحاديه اروپا گفت: «در همان مراســم، جمعی از رؤســای مجالس کشورها با اين بنده حقير خدمتگزار ســلفی گرفتند، اما اين رسانهها بودند که انتخاب کردند کداميک از دو سلفی را بيشتر بازتاب دهند».

محمدجواد ظريف در مراســم گراميداشــت روز خبرنگار که عصر روز دوشــنبه با حضور خبرنگاران، تصويربرداران و عکاســان حوزه سياســت خارجی رسانههای مختلف در وزارت امور خارجه برگزار شد، ضمن تبريک روز خبرنگار، به طنز گفت: روز خبرنگار به ياد شــهدای مزارشــريف که ۱۱ ديپلمات و يک خبرنگار بودند، به اين عنوان ناميده شــد که اين امر به شما خبرنگاران دستمريزاد دارد.

وزير امور خارجه کشــورمان با بيان اينکه ديپلماتها و خبرنگاران يک هدف واحد را دنبال میکنند، گفت: اين يک واقعيت اســت که ديپلماتها و خبرنگاران در يک جهت برای رســاندن پيام به مردم شــريف کشورمان گام برمیدارند.

وزير امور خارجه کشــورمان خاطرنشــان کرد: در جهــان امروز «خبر» ارزش واقعی پيدا کرده است. يک خط توييت ۱40 حرفی میتواند تأثيرات عميقی بر سياســتگذاری آينده داشــته باشــد. اگر اين توييت پيام غلطی داشته باشد، چهبسا میتواند به جنگ منجر شود.

ظريف ادامه داد: استحضار داريد که توييتهايی که پس از بحرانهای اخير در خليج فارس منتشــر شــد تا چه ميزان میتوانست تأثيرگذار باشد. بنابراين، اين يک واقعيت است که در دنيای امروز بهخاطر تحول و تنوعی که در ابزارهای قدرت و انتقال قدرت و صاحبان قدرت ايجاد شــده است، هر خبرنگار میتواند فردی قدرتمند در صحنه تحولات بينالمللی باشد.

او گفــت: يک خبر هم میتواند ابزاری بــرای دولت در صحنه جهانی باشد. گفتمان امروز میتواند قدرتساز يا قدرتزدا باشد. گفتمان میتواند ايجاد نفــوذ يا تهديد کنــد؛ بنابراين نبايــد اهميتی را که امروز رســانهها بهعنوان عامل ارتقاي گفتمان پيدا کردهاند، فراموش کنيم.

رئيس دســتگاه ديپلماسی با بيان اينکه بسيار مهم است چه گفتمان يا چه تصويری از يک واقعه و تحول انتخاب شود، خاطرنشان کرد: در جهان امروز و در کل دنيای انســانی انتخاب تحليلگر و پژوهشــگر يک واقعيت اســت. شــما در ميان خبرهای مختلف و تصاوير متفاوت میتوانيد يک يا چند خبر را برای انعکاس انتخاب کنيد و اين انتخاب شما میتواند فاصله بين عزت ملی يا شرمساری باشد.

او ادامه داد: همه دوست دارند تصور کنند که واقعيتها را بیطرفانه منتقــل میکنند، امــا در انتقال بیطرفانــه واقعيات بهعنوان کســی که معلم علوم انســانی و روابط بينالملل هستم، میگويم اين تصور که شما میتوانيد با واقعيات اجتماعی صرفا عينی برخورد کنيد، مقداری کملطفی است.

وزير امور خارجه کشــورمان با بيان اينکه تصميمگيری درباره اينکه چه چيزی واقعيات را بهتر منتقل میکند، تصميمی مؤثر در قدرتسازی است، گفت: بپذيريم قدرتی که شــما در رســانه داريد امروز در جهان باعث شده است کشورهايی که در گذشته انحصارها را در دست داشتند، اين انحصارها را از دســت بدهند. اين ديپلمات ارشد وزارت امور خارجه کشورمان با بيان اينکه هرکس امروز میتواند قدرتمندترين فرد روی زمين باشد، چراکه ابزار قدرت تغيير کرده اســت، افزود: ديگر نيازی ندارد افرادی که خبر يا عکس توليد میکنند حتما معروف باشــند. امروز هر فــردی میتواند موجآفرين باشد. ديگر به امپراتوریهای رسانهای نياز نداريم.

ظريف تأکيد کرد: باور کنيد که اگر پيام درســت توليد شود، يک خبرنگار حتــی يک «شــهروند - خبرنگار» يک مــوج عظيم ايجــاد میکند. حتما ديدهايــد که خبرهايی کــه در توييتر، فيسبوک و اينســتاگرام قرار گرفته و وايرال میشــود، میتواند بهسرعت گســترش پيدا کند؛ مثل تصوير کودک ســوری که در ساحل افتاده بود و موج بســيار زيادی ايجاد کرد. اصلا لازم نيست که اين تصوير را رويترز يا يک خبرگزاری و رسانه معتبر منتشر کند.

او با اشاره به جايگاه احساسات و عواطف مردمی در دنيای امروز گفت: جنگافــروزان نمیتوانند ديگر جنگها را طولانی کنند و اين امر نهتنها به دليل مشکلات نظامی، بلکه بهدليل فشار احساسات و افکار عمومی است.

وزيــر امور خارجــه کشــورمان تأکيد کــرد: امــروز کســی نمیتواند مخاطــب خود را انتخاب کنــد. وقتی عکس يا خبری را منتشــر میکنيد، ديگــر نمیتوانيــد مخاطب خاصی بــرای آن قائل شــويد، بههميندليل مخاطبشناسی اهميت بسياری دارد. هيچ مطلبی امروز مخاطب خاص ندارد. مستند، خبر يا فيلم مخاطب جغرافيايی، عقيدتی يا آموزشی ندارد. مخاطب حرفهای ما مشخص نيستند. با درنظرگرفتن اين موارد میتوانيد سنگينی کار خود را درک کنيد.

ظريــف با تصريح بــر اينکه صحبــت از «هوا» نيســت، بلکه صحبت از «قــدرت» اســت، افــزود: بــاور کنيــم کــه «کلام» قدرت اســت، کلام محدوديتناپذير اســت. هيچ محدوديتی برای اظهارنظر، اقدام، سخنرانی و گفتوگــو وجود ندارد. قبول اين امور در کنار هم شــرايط ويژهای فراهم میکند.

ظريف ادامه داد: بايد به محتوای پيامی که منتشر میشود توجه کنيم. طرف مقابل قطعا هزينه ســنگين چندده ميليوندلاری در ماه نمیدهد تا پيامی توليد کند که در راســتای اهداف ما باشد. بايد هوشيار باشيم، چراکه آن پيام با عنايت به تأثير گفتمان توليد شده است.

ظريف با بيان اينکه توجه و حساســيت در توليد پيام و گفتمان از سوی رسانه و ديپلماتها ضروری است، خاطرنشان کرد: اين امر نياز دارد که ما با يکديگر بهعنوان دو بال همراه باشيم و منافع کشور را پيش ببريم. وزارت امور خارجه بايد رسانه را در جريان تحولات و دلايلی که برای حرکت خود داريم، قرار دهد و اين امر البته بايد با ملاحظاتی انجام شــود که به عقيده من اين ملاحظات بايد به حداقل خود برسد.

اين ديپلمات ارشــد کشــورمان ادامه داد: همه ما بايد يک چارچوبی از منافع ملی را تعريف کنيم؛ من نمیخواهم از واژه خط قرمز اســتفاده کنم و سياســتهای خود را بر اســاس همين چارچوب و بــر مبنای همدلی و همافزايی پيگيری ميکنيم. اين امر نيازمند ارتباط گستردهتر بين بخشهای ديپلماســی رسانه وزارت امور خارجه و دوستان عزيز رسانهای است که ما در دورههای سخنگوهای خارجه اين تلاش را کرده و خواهيم کرد.

ظريف گفت: از دوســتانمان در رســانه هم توقع داريم واقعيت منافع ملی را از مســائل جناحی ارجح بدانند. آنها با توجه به منافع ملی بر تمام ملاحظاتی که وجود دارد و بهخاطر دفاع از اين ملاحظات عزيزانی شــهيد شدهاند، گام بردارند. اميدوارم بتوانيم به گفته امام که مردم ولینعمت ما هستند، عمل کرده و در خدمت اين ولینعمتان باشيم.

حاشيههاي غيرمنصفانه

ديروز همچنين علي مطهري، نايبرئيس مجلس شــورای اســلامی، برخی حاشيهسازیها درباره عکسگرفتن تعدادی از نمايندگان با موگرينی در حاشــيه مراســم تحليف را غيرمنصفانه خواند و گفت: «کجای مذاکره و عکسگرفتن با يک بانوی مســئول اروپايی که پوشــش اســلامی را بهتر از بســياری از بانوان ما رعايت کرده غربزدگی اســت؟» علی مطهری در يادداشتی درباره سلفی حاشيهساز برخی نمايندگان با موگرينی در مجلس نوشت : «درباره عکسگرفتن چند نفر از نمايندگان با خانم موگرينی مسئول روابط خارجی اتحاديه اروپا چند نکته قابل ذکر اســت: در دو روز گذشــته از اين قضيه اســتفاده سياسی شد و بيش از آنکه به واقعيت آن پرداخته شــود به تحقير و ســرزنش رقيب سياسی پرداخته شــد. اينکه چند نفر از نمايندگان اصلاحطلب و اصولگرا به دليل مواضع معقول خانم موگرينی در حمايت از برجام، بعد از تمامشدن جلسه رسمی تحليف رئيسجمهور چنــد جملهای با او ســخن گفته و با او عکس گرفتنــد حادثهای نبود که مستحق اينهمه نکوهش باشد. البته نحوه سلفیگرفتن يکی از نمايندگان خوشايند نبود که او هم عذرخواهی کرد.

برخی اين موضوع را به اشــتياق و ولع نمايندگان برای عکسگرفتن با يک بانوی اروپايی و ايتاليايی تنزل دادند و درواقع نگاه جنســی به موضوع داشــتند. شــايد قياس به نفس فرموده باشــند. شــايد اگر بهجای خانم موگرينی، خانم اشــتون، نماينده ســابق اتحاديه اروپا که مســنتر بود و يا آقای ســولانا مسئول اسبق اين اتحاديه حضور داشــتند اين افراد اينگونه قضاوت نمیکردند.

در روز تحليــف راه ورود نماينــدگان بــه بخــش مهمانــان خارجی بســته بود و همين امر باعث تجمع آنها پشــت رديف مهمانان خارجی و دشــواری ارتباطشــان با آنها بود، بهطوریکه احســاس میشــد که گويی برخی نمايندگان اشــتياق خاصی برای مذاکــره با ميهمانان دارند درحالیکه اگر راه باز بود آنها نيز مانند ميهمانان داخلی با شخصيتهای موردنظرشــان مذاکره میکردنــد و احيانا عکس يــادگاری میگرفتند و عجيب به نظر نمیرســيد.در مورد جناب آقای عليرضا رحيمی نماينده فهيم و شجاع تهران و آزاده قهرمان در برخی رسانهها ظلم فاحشی رخ داد و آن اين بود که گفتند همان کسی که در دوره اسارت در عراق آنگونه درباره حجاب و پوشــش اسلامی ســخن گفت که به خبرنگار زن هندی خطاب کــرد «ای زن به تو از فاطمه اينگونه خطاب اســت/ ارزندهترين زينت زن حفظ حجاب اســت» حالا در تلاش است که با يک زن اروپايی عکس بگيرد، پس از آرمانهای خود عدول کرده اســت! معلوم نيســت اين استنتاج از کجا پيدا شده و چه تعارضی ميان اعتقاد راسخ به پوشش اســلامی و عکسگرفتن با خانم موگرينی وجود دارد. افتخارات بزرگمان را نبايــد اينگونه حراج کنيم.برخی نيز اين اقــدام را حاکی از غربزدگی دانســتند درحالیکه هيچ ارتباطی بين اين دو وجود ندارد. کجای مذاکره و حتــی عکسگرفتن با يک بانوی اروپايی که پوشــش اســلامی را بهتر از بســياری از بانــوان ما رعايت کرده اســت غربزدگی اســت؟ از خدا میخواهم که به همه ما انصاف بدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.