اميدواریم قوه قضائيره بقوا خئیبه:رنگاران مهربان باشد

Shargh - - سیاست -

ميزان: رئيس قوه قضائيه، روز گذشــته در جلســه مســئولان عالی قضائی با گراميداشــت ۱7 مرداد، روز خبرنگار، گفت: «خبرنگاری شــغل نيست، بلکه وظيفهای است که يک خبرنگار برای انتقال حقايق، پوشــش رويدادها و شفافسازی امور بر دوش خود احســاس میکند و برايناســاس تلاش خبرنگاران برای تفهيم و اســتيفای حقوق مردم، شفافسازی، کمک به آزادی و فهم وضعيت سياسی قابل تقدير اســت. به همان ميزان کــه خبرنگاری يک ضرورت برای جوامع امروز اســت، کاری سخت نيز بهشمار میآيد».آيتالله آملیلاريجانی، علت دشــواربودن اين حرفــه را باريکبودن مرزهای ميان شــفافيت، آزادی بيــان و حقــوق ديگــران دانســت و افزود: «گاهی شنيده میشود که خبرنگاران به دليل برخی برخوردهــای قضائی از قوه قضائيه گلايه دارند. اين در حالی است که برخوردهای قضات و قوه قضائيه در چارچوب قانون است و آنجا که قانون به صورت مطلق، «توهين، اســتهزا، افترا، نشر اکاذيب به قصد تشــويش اذهان عمومی» و مواردی از اين دست را جرم دانسته، قاضی و دســتگاه قضائی دخالتی در کم يــا زيادکردن ميزان جرم ندارنــد. بههرحال قوه قضائيــه وظايفــی دارد و خبرنــگاران نيز وظايف و مسئوليتهايی برعهده دارند».

رئيس دســتگاه قضــا، گفت: «ســلامت حرفه خبرنــگاری و اســتقلال آن از منافع مــادی ديگران بســيار اهميــت دارد. توجه به عدالت و شــفافيت خود خبرنگاری و رســانه نيز از جمله اموری است که بايــد مدنظر قــرار گيرد. برخــی تعاملات مالی برای پوشاندن حقايق يا افشاگریها برخلاف حدود اخلاقی اســت و ترجيح منافع مادی و شــخصی بر حقوق مردم جزء اموری اســت که رســانهها بايد از آن پرهيز کنند .»

او بــا توصيــه خبرنگاران بــه رعايــت اخلاق، حقــوق مردم، قوانيــن و حدود دينــی، عنوان کرد: «مــا میدانيــم که فعاليــت در ايــن چارچوب کار بســيار دشواری اســت. اميدواريم قوه قضائيه نيز با خبرنگاران مهربان باشد، اما خبرنگاران هم حدود را رعايت کنند تا با گسترش اخلاق و حمايت از آزادی، مردم از شفافسازی رسانهها بهرهمند شوند.»

آيــتالله آملی همچنين با اشــاره بــه برگزاری مراســم تنفيــذ و تحليــف رياســتجمهوری در روزهــای اخير و آرزوی توفيق بــرای رئيسجمهور و همکارانش، گفت: «برخــلاف تصور برخی افراد، تنفيذ و تحليف مراسمی صوری و تشريفاتی نيست. تنفيذ کــه درواقع امضای حکم رياســتجمهوری اســلامی است در اصل ۱۱0 قانون اساسی از وظايف رهبری نظام برشمرده شده است و ادعای اينکه اين امضا صورت تشــريفاتی دارد برخلاف ظاهر قانون اساسی است». او افزود: «مشروعيت نظام به امضا و تأييد ولیفقيه اســت. امضای حکومت ازســوي فقيــه تنهــا مقصور به نظــام ولايت فقيه نيســت، بلکه حتی فقهايی که ولايت فقيه را به اين شــکل نپذيرفتهاند تصريح میکنند که حکومت به معنای حکومت بر امور مســلمانان در زمان غيبت نيازمند اســتجازه از مجتهد جامعالشــرايط اســت و اينکه اگر شــخصی تولّی امور مسلمين را بدون اذن فقيه برعهده بگيرد خلاف اصل است».

رئيــس قــوه قضائيه، ادامــه داد: «هرکــدام از مواردی کــه رئيسجمهور در مورد آن ســوگند ياد میکند، مسئوليتی بسيار عظيم است؛ بهعنوانمثال رئيسجمهور قسم میخورد که مروج دين و اخلاق باشــد. اين غير از التزام شــخصی بــه دين و اخلاق است و چنين سوگندی مسئوليت بزرگی را در زمينه ترويــج فرهنگ دينی و اخلاقــی در جامعه برعهده رئيسجمهور قرار میدهد .»

دنيا فقط در اختيار آمريکا نيست

آملیلاريجانــی بــا بيــان اينکــه بــرای توفيق رئيسجمهور محترم دعــا میکنيم و اميدواريم که با معرفی بهموقــع دولت جديــد بتوانند مطالبات و دلمشــغولیهای مردم و مقام معظم رهبری را اجابت کنند، گفت: «رهبر معظم انقلاب در مراســم تنفيذ، مطالبی را بيان کردند که درواقع اين مطالب نقشه راه رئيسجمهور و همکارانشان و بلکه همه قوا و دستگاهها بهشمار میآيد. يکی از اين مطالب، مســئله توجه به اقتصاد و معيشــت مردم و نکته ديگر تعامل گسترده با دنياست.»

او افــزود: «رهبــر معظــم انقلاب همــواره در جلسات خصوصی و عمومی بر لزوم تعامل گسترده با کشــورهای جهان تأکيد کــرده و تذکر دادهاند که دنيا فقط آمريکا نيست. برايناساس، ايجاد رابطه با دنيا برای انزوای استکبار و شيطان بزرگ لازم است. آمريکايیها بايد بدانند که اگر تحريمها را گســترده کنند، جمهوری اســلامی دستبســته نيست و دنيا هــم فقط در اختيار آمريکا قرار ندارد. اين مقدمهای برای مقابله با اســتکبار اســت و ما بــر اين مبنا در مقابل ســلطهطلبیها ايســتادگی میکنيم. در اين راســتا معتقديم که تعامل معقــول و منطقی توأم با کرامت و همچنين رابطــه در چارچوب حکمت، عزت و مصلحت با جهان هيچ منافاتی با ايستادگی در برابر سلطهطلبیها ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.