احمدينژاد را محاكمه كنيد

Shargh - - سیاست -

احمدينژاد خودش تخلفات فراواني دارد که بخشي از آنهــا در دوران رياســتجمهوري وي رخ داد. در آخريــن جلســه جامعــه روحانيت، اظهــارات اخير آقــاي احمدينــژاد و برخي اطرافيان ايشــان در پي دستگيري آقاي بقايي، آزادشــدن وي با قرار وثيقه و نيــز صحبتهاي آقاي احمدينــژاد در اين زمينه که شبههناک شد، مورد بررسي قرار گرفت. سخنان آقاي احمدينژاد حتي به شکلي مطرح شد که مرجع ضمير آن سخنان مشخص نيست و معلوم نيست شخصي که آقاي احمدينژاد از او صحبت ميکند کيســت که گاهي به 80 ساله يا 90 ســالهبودن او تأکيد ميشود. آقاي احمدينژاد در سخناني که در خوزستان داشت هم حرفهايي را زد که درباره آن تفسيرهاي فراواني مطرح شد. ايشان از زمان رياستجمهوري هم سخن از داشتن فهرستي از مفسدان اقتصادي به ميان آورد و بيان کرد که اين فهرست را افشا ميکند، اما هيچگاه اين اتفاق نيفتاد. جا داشت که ايشان فهرست خود را ارائه ميکرد و قوه قضائيه هم آن را مورد بررسي قرار ميداد، نهاينکه فقط حرف آن مطرح شــود و اتفاقي نيفتد .» ســخنگوي جامعــه روحانيت مبــارز با بيــان اينکه احمدينژاد خــودش تخلفات فراوانــي دارد، گفت: «بخشــي از اين تخلفات در دوران رياســتجمهوري آقــاي احمدينــژاد رخ داد کــه يک مــورد از آن در زمينه قانون يارانهها بود که بايد اين تخلفات از سوي ديوان محاســبات کشور و قوه قضائيه پيگيري ميشد تا مشخص شود که اگر ايشــان صلاحيت براي ادامه رياســتجمهوري را ندارد اين موضوع اعلام شــود .» مصباحيمقــدم در ادامه گفته اســت : «اين درســت نيســت که آقاي احمدينژاد هــر از چندگاهي بيايد و ســخناني را نسبت به مســئولان عاليرتبه نظام و خصوصا مســئولان قــوه قضائيه مطرح کنــد. آقاي احمدينژاد ظاهرا خودش را در شرايطي ميبيند که از موضع طلبکارانه سخن ميگويد، اما ما ميخواهيم بگوييم که ايشــان بدهکار اســت، بيايد و بدهياش را پرداخــت کند». احتمالا اشــاره مصباحيمقدم به ماجــراي نامههاي اخير محمــود احمدينژاد بعد از ردصلاحيت خــودش و بقايي و همچنين نامههايش در حمايت از بقايي بعد از دستگيري و بازداشت است؛ آنجايي کــه احمدينژاد بازداشــت بقايي را «ظلمي بزرگ » خوانده اســت. گفتههاي بقايي و مشايي عليه برخــي نهادها و چهرههــا هم احتمالا در خواســته جامعه روحانيت مبارز مبنيبر محاکمه رئيس سابق دولت بيتأثير نبوده است.

مواجههسياسيياواقعي؟

در رويگردانــي اصولگرايــان از احمدينــژاد و صداقت آنها اماواگر زياد است. آنها حامي ششدانگ احمدينــژاد بودند تا پيش از دولــت دهم. زماني که احمدينژاد يکييکي وزراي اصولگرا را از کابينه دولت دهم کنار گذاشت، ماجراي «جريان انحرافي » هم کمکم از ســوي اصولگرايان پررنگ شد. نزديکان احمدينژاد در دولت پيشين نه بهواسطه مسائل اقتصادي يا فساد، بلکه به دلايل سياســي يا آنچه آنها «جريان انحرافي» ميخواندند دســتگير ميشدند. اصولگرايان هيچوقت بابت تخلفات احمدينژاد در زماني که او رئيس دولت بود کلمهاي بر زبان نياوردند. آنچه سخنگوي جامعه روحانيت مبارز از آن شــکايت دارد، ماننــد عدم ارائه فهرست مفسداني که احمدينژاد مدعي بود در دست دارد يا مواردي ديگر، تازه چهار سال بعد از اتمام دولت سابق سر باز کرده اســت. اعتراض به رفتارهاي دولت احمدينژاد، بهويژه در حوزه اقتصادي؛ مانند سرانجام هزينــه درآمدهاي نفتي يــا بياعتنايي به قانون همان زمان از ســوي جريان اصلاحطلب يا مســتقل مطرح ميشــد. اصولگرايــان تمايلي به ورود به اين مســائل نداشــتند. احضار و بازداشــت نزديکان احمدينژاد به اتهــام تخلفات مالي- اداري؛ ماننــد ماجراي رحيمي، بقايي و حتي پرونده تأمين اجتماعي ســعيد مرتضوي هم، تازه بعد از پايان دولت احمدينژاد اســت که رخ داده اســت. به نظر ميرســد آنچه جامعه روحانيت را وادار بــه واکنش کــرده، کنشهاي سياســي اخير احمدينژاد اســت کــه به مــذاق اصولگرايان خوش نميآيد و تحمل بيش از اين را جايز نميدانند.

چرا دير كرديم؟

مصباحيمقدم در پاســخ به اين پرســش که چرا جامعــه روحانيت پس از چهار ســال از پايان دولت احمدينژاد درخواست رســيدگي به تخلفات وي را کرده است و اين موضوع را در زمان رياستجمهوري احمدينژاد پيگيري نکرده، گفته است: «اينکه پس از چهار سال اين مسئله را مطرح کرديم، به اين دليل بود که توقع داشتيم قوه قضائيه همانموقع به اين مسائل رســيدگي ميکرد. البته اينکــه ميگوييم همانموقع يعنــي زماني که ايــن تخلفات رخ مــيداد بايد قوه قضائيه ورود ميکرد و حالا که چهار سال از آن دوران گذشــته اســت، حداقل بايد دراينباره رسيدگيهايي انجام ميشد که البته کارهاي قضائي زمانبرند و قوه قضائيه نيز بيکار نبوده و رسيدگيهايي داشته است .»

چرا ناطق رفت

او همچنين درباره کنارهگيري ناطقنوري از جامعه روحانيــت و ارتباطش با احمدينــژاد گفت: «به نظر ميرســد اين موضوع ]احمدينژاد[ را ميتوان نقطه آغازي براي کنارهگيري آقاي ناطقنوري دانست. البته من بهصراحت اعلام ميکنم که جامعه روحانيت مبارز نتوانست به رأي اکثريت اعضايش در زمينه حمايت از آقاي احمدينژاد، چه در دوره اول رياستجمهوري و چه در دوره دوم برسد و اينکه بگويند جامعه روحانيت مبارز به دليل حمايتش از احمدينژاد بايد عذرخواهي کند، اين يک آدرس غلط است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.