تنفيذ و تحليف ماندگار نشاني از همبستگي ملي

Shargh - - سیاست - سيدشهابالدين چاوشي*

مراسم تنفيذ حکم دوازدهمين رئيسجمهور منتخب، با شــکوه و اقتدار تمــام در مرئاي ملت ايران برگزار شــد و رئيسجمهور محترم، رســما زمام امور اجرائي کشــور جمهوري اسلامي ايران را به مدت چهار ســال ديگر، به پشتوانه و اعتماد اکثريــت ملت ايران، برعهــده گرفت.مقام معظم رهبــري در حکم خود به پيــروي از گزينش ملت ايران، او را به صورت رسمي به اين سمت حساس و خطير، معرفي و منصوب کردند.ســخنان جامع رئيسجمهور در اين مراســم، مــورد تأييد و تأکيد مقام رهبري قرار گرفت و معلوم شــد، خط القاي اختــلاف ميان ســران نظام جمهوري اســلامي، شکســت خورده اســت و وحــدت و همدلي که لازمه تحقق عدالت و توســعه همهجانبه کشور ازجملــه گســترش روابط با ســاير ملل اســت، همچنان به قــوت خويش باقي اســت.بيترديد کشــور ما به دليل پيروي از احکام نوراني اســلام و اســتقامت همهجانبه در برابر استکبار جهاني، مخالفان و دشــمنان سرسختي در دوران معاصر دارد و برخــي از قدرتهاي بــزرگ نهتنها تمايلي به قدرتمندترشدن کشور ما ندارند بلکه ايران را با همين قدرت فعلي، تهديدي بزرگ براي منافعشان قلمداد ميکننــد؛ بنابراين نکته مهمي که رهبري در کنار تلاش براي خدمت خالصانه و همهجانبه به مردم و رفع فقر و بيکاري و ســاير نگرانيها از سطح جامعه و توســعه روابط با ساير کشورهاي جهان، به آن اشــاره کردند، توجه به مکر و توطئه استکبار جهاني بود.همه پذيرفتهايم که استکبار با روح خداپرستي و ايمان به قدرت خداي يگانه، در تضاد اســت و بنابراين علاوه بر حفظ اين ديدگاه و اعتقاد، بايد با حفظ يکپارچگي و انسجام دروني و بيروني، هوشيارانه مراقب باشيم که نهتنها گرفتار دام توطئههــاي اســتکبار جهاني نشــويم بلکه از اتحاد و نزديکي ســايرين نيز به محور اســتکبار جهاني، به طرق مختلف جلوگيري کنيم.شــکوه وحدت ملي مســئولان کشــور در مراسم تنفيذ و تحليف، آثار روحــي و رواني فوقالعــاده مثبتي در جامعــه ايجاد و مردم را بــه تحقق هدفها و برنامههاي دولــت منتخب، اميدوارتر کرد.رهبري معظــم همــواره فرمودهاند که تنهــا عاملي که در کنار اســتحکام اقتصادي، اســتحکام سياسي و اســتحکام فرهنگي، کشــور را در برابر دشمنان، نفوذناپذير و شکستناپذير خواهد کرد، استحکام قلبي و دروني تمام مردم و بهخصوص مســئولان نظــام و نيروهاي مســلح اســت کــه بحمدالله اين اســتحکام درونــي و ارزشــمند در انتخابات ۲9 ارديبهشــت ماه و در مراســم تنفيذ و تحليف منتخب مــردم، بار ديگر تجلــي يافت.هيچ نظام سياسي بدون دولت مقتدر و هيچ دولت مقتدري بدون ملتي متحــد، توانايي عرض اندام در مقابلِ مشکلات داخلي و خارجي و قدرتهاي سلطهگر را نخواهد داشت.بايد از فرصت فراهمشده، براي افزايش نشــاط اجتماعي و سياسي جامعه، بهره جســت و به منازعات سياسي موجود و اختلافات بيحاصــل جناحي و نگرانيهاي عمومي، خاتمه داد.روند نگرانکنندهاي که پس از انتخابات حس می شــد، بحمدالله امروز شکســته شــده و همه مسئولان کشور در کنار هم، تصوير تازهاي از اتحاد ملي را به رخ جهانيان کشيدند.حفظ اين اقتدار که شرکت بيش از نصف کشورهاي جهان، در سطوح مختلف در مراسم تحليف رئيسجمهور منتخب اين ملت بزرگ، مهر محکمي بر آن زد، بستگي تام به حفظ اعتماد مردم و سرمايه اجتماعي حاصل از انتخابات دارد که انشاءالله با انتخاب کابينهاي متشــکل از وزراي کارآمد، باانگيزه و بابرنامه، آثار دلگرمکننده آن نيز ظاهر خواهد شــد و خط سير حرکت عمومي دولت در جهت اصلاح امور کشور را بيش از پيش نمايان خواهد کرد.

* معاون سياسي-اجتماعي استانداري تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.