ديدار هيئت انگليسی با خانواده نازنين زاغری

Shargh - - سیاست -

ایسنا: بهــرام قاسمی در نشست سخنگويی اين هفته در پاسخ به سؤالی مبنی بر اينکه در اخبار منتشر شده اســت که بين مقامات ايرانی و مقامات انگليسی در ارتباط با موضوع نازنين زاغری بحث و گفتوگوهايی شده اســت، گفت: هيئت انگليســی که برای شرکت در مراســم تحليف به تهران سفر کرده بود با خانواده زاغری ديداری داشــتند. خانم زاغری ايرانی هســتند و همسرشــان انگليســی و اين ديدار بيــن اين هيئت و خانــواده خانم زاغــری انجام شــد. وی در همين چارچوب در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اينکه آيا قرار است بين ايران و انگليس تبادل زندانی صورت بگيرد، گفت: هيچ بحثی در اين مورد وجود ندارد. قاســمی همچنيــن در ارتباط با اظهارنظرهــای اخير مقامات عربســتانی مبنی بر اينکه ايران در صدور رواديد برای ســفر هيئت عربســتانی به ايران در راستای بازديد از ســاختمانهای اين کشــور در ايران کارشــکنیهايی انجام داده اســت، با رد اين موضــوع گفت: از حدود چند هفته قبل ويزای طرف عربســتانی برای سفر به ايران صادر شــده است و قرار بود که اين هيئت با يک هواپيمــای اختصاصی به ايران ســفر کنــد. در مدت کوتاهی با تــلاش وزارت خارجــه و هماهنگیهايی که صورت گرفت، مجــوز پرواز برای اين هيئت صادر شــد ولی به علت برخی از مشــکلات بوروکراتيک و همچنين نبود کانالهای مســتقيم ديپلماتيک، اطلاع ايــن موضوع به عربســتان با تأخير مواجه شــد ولی همانطــور که گفتم درحالحاضر هيئت عربســتانی هر موقع که بخواهد میتواند اين سفر را انجام دهد. اين ديپلمات کشــورمان ادامه داد: در شرف دريافت ويزا برای سفر هيئت ايرانی به عربستان برای بازديد از اماکن ديپلماتيک کشورمان در عربستان هستيم و فکر میکنيم در روزهای آينده ويزا را برای هيئت ايرانی نيز دريافت کنيم. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به ســؤالی درباره اظهارات مقامات آمريکايی درباره فعاليتهای موشــکی ايران و بیاعتمادی بين تهران و واشــنگتن تصريح کرد: بیاعتمادی بين ما و آمريکا وجود داشته و بحث جديدی نيست. اين بیاعتمادی ادامه دارد و اتفاقات اخيــر ديوار بیاعتمادی بين دو کشــور را بلندتر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه همچنين با تأکيد بر اينکه بحث فعاليتهای موشکی ايران جنبه دفاعی و بازدارندگی دارد، خاطرنشان کرد: فعاليتهای موشکی ايران بحث داخلی ماست و اين فعاليتها هيــچ مغايرتی با قطعنامههای شــورای امنيت ندارد و ادعاهايی که آمريکايیها در اين ارتباط دارند، بیربط است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.