ریاست خانه احزاب به اصلاحطلبان ميرسد

Shargh - - سیاست -

تســنيم: قدرتعلي حشــمتيان رئيس خانه احزاب با اشــاره به پايان کار هيئترئيسه خانه احزاب ايران گفت: از اول شــهريورماه امســال بايــد رياســت خانه احــزاب را تحويــل جريان اصلاحطلب دهيم. او گفت: خانه احزاب دوره ششم بهصورت فراکســيوني اداره ميشود. در سال اول رياســت آن بهدست اصولگرايان بود، ســال دوم برعهده مستقلان بود که من رياست آن را برعهده داشتم و از اول شهريورماه امسال بايد آن را تحويل جريان اصلاحطلبي دهيم. او با بيان اينکه دوشــنبه هفتــه آينده )۲6 مرداد( رئيس خانه احــزاب انتخاب ميشــود، گفت: نايبرئيس اول از مســتقلان و اعتدالگرايان و نايبرئيــس دوم از ميــان اصولگرايان انتخاب ميشــود، البته اگر اين انتخابات در دســتور کار جلسه باشد چراکه من تا آخر اين ماه مسئوليت خانه احزاب را برعهده دارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.