نه به رادیکالیسم و نه به ناامیدی

Shargh - - سیاست - آذر منصوری

طــرح کابینــه 24میلیونــی، ترجمــه انتخابات و رقابت دموکراتیکی اســت که از دل آن، آقای روحانی بهعنوان منتخب مــردم بیرون آمد. در واقع این طرح، تمایز دولت ایشــان را با دولتهایی که قرار بود دیگر رقبای انتخاباتی در صورت پیروزی تشکیل دهند، نشان میدهد. بنابراین طبیعی اســت که این گفتمان بعد از رأیآوردن آقای روحانی به شکل جدی فعالیت کند تا مطالبات مردم پیگیری شود. با این حساب نباید کابینه 24میلیونــی را نوعی ســهمخواهی یا شرطگذاشــتن برای رئیسجمهــور منتخب به حســاب آورد. بلکه میتوان آن را پشتوانهای دانست که مهمترین سرمایه اجتماعی آقای روحانی در چهار ســال پیشروســت تا ایشــان با جدیت بیشــتر برنامههای خود را پیگیری کننــد و بخشهایــی از کابینــه که در دولــت اول، با ایشان همراهی لازم را نداشــتند، در دولت دوازدهم، همســوتر عمل کنند. آشکار اســت که بعد از انتخاب آقای روحانی در انتخابات بیستونهم اردیبهشتماه، موجی از فشــارها و حملات علیه ایشان آغاز شده که نوک پیکان آن به سمت چینش کابینه است. هدف این فشارها، این است که روحانی نتواند کابینه مدنظر خود را در چنین بزنگاه مهمی بچیند و طبیعی است که این لحظه حساس باید مورد توجه همه قرار گیرد. مطالبه کابینــه 24میلیونی را میتوان بــه نوعی خنثیکننده بخش عمدهای از این حملات و فشارها دانست چراکه به گروههای مختلف یادآوری میکند که اگر روحانی در این دوره با نزدیک به هفت میلیون رأی بیشــتر نسبت به دوره قبل انتخاب شــده، این اجازه را از سوی مردم گرفته است که براساس مطالبات و نیازهای آنها، کابینه خــود را طراحی و معرفی کند. بــه عبارت دیگر، آقای روحانی با طرح مطالبات برآمده از خواست مردم و با رعایت ملاحظاتی که برگرفته از نوع تعامل قوه مجریه با دیگر بخشهای اثرگذار نظام است، میتواند تعادل قوای کشور را به ســمتی ببرد که مدار حرکت دولت، براساس خواســت و نظر و مطالبه مردم باشد. این در حالی است که مطالبهگری بعد از انتخابات با توجه به خلأهای موجود در جامعــه در زمینه فضاهای مدنی و بــا توجه به ظرفیتی که دولــت در اختیار مردم قرار داده )خصوصا در حوزه دسترسی به فضای مجازی( در چهار سال پیشرو میتواند متضمن انسجام بیشتر اصلاحطلبان و مجموعه حامیان روحانی شود. از یاد نباید برد کــه عرصه حضور گفتمــان اصلاحطلبی و مطالبهگری در بزنگاه انتخابات است و برای اثرگذاری بیشتر باید این ســرمایه اجتماعی محفوظ بماند تا در چهار ســال آینده، اصــل مطالبهگری بــه پویایی این گفتمان در فضای سیاسی کشور منجرشود. دستآخر نبایــد از یاد برد که مطالبهگــری در دل خود، حمایت جدی از نهــاد انتخابی را هم به دنبــال دارد و نهایتا، مطرحکردن کابینه 24میلیونی در کنار حمایتی اســت که اصلاحطلبان کشــور در چهار ســال آینده از آقای روحانی دارند. شــاخصهای چنیــن کابینهای هم در نوع خود به روشــنی مشخص اســت. دولت در چهار سال گذشــته، بر مدار توســعه حرکت کرد و توانست این چــرخ را به حرکت درآورد؛ حال زمان آن رســیده که شــاخصهای توســعه بهبود یابند و کابینه موفق کابینهای اســت که در این مســیر بتواند بر مشــکلات داخلــی و بینالمللی فائق شــود، طرح تفاهم ملی و گفتوگوی ملی را دنبال کند، در بهکارگیری نیروها به نحوی عمل کند که همه ایرانیها، احساس تعلق به دولت و نظام داشــته باشند و... .به اعتقاد من، تا سال 1400، مطالبهگــری در کنار حمایت از نهادها میتواند نقطه قوت گفتمان اصلاحطلبی باشد. اما باید مراقب بود که مطالبهگری باعث نشــود حامیان این گفتمان، گرفتار رادیکالیســم یا ناامیدی شوند. امید رمز پیروزی ماســت و بایــد مراقب بود که در جنــگ روانی رقیب گرفتار نشویم و مطالبهگری را بهعنوان یک اصل مهم پی بگیریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.