واقعا ۸۰۰ تومن؟

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

مبــدع منشــور اخلاقــی در فوتبال گفــت: «اگر شجاعی و حاجصفی مقابل اسرائیل بازی نمیکردند، نفری 800 میلیون + یک خانه بــه آنها میدادیم. در نتیجه چون بــازی کردند برای محرومیت با کیروش هماهنگ شد!»

خسته نباشید. ما بعد از خواندن حرفهای ایشان این چیزها از سرمان گذشت:

- ورزشــکار حرفــهای در جهان تــا آخر عمرش باید مثل چی بــدود که جایزه بگیرد. توی ایران از یک مرحلهای بهبعد اگر بدوی، جایزههات را هم ازت پس میگیرند، بعد محرومت میکنند و بعد میفرستندت مرخصی.

- ما تا الان فکر میکردیم اینکه ورزشکاران ایرانی با یك تیم خاص بازی نمیکنند مثل موقعیت ماست که با هر کسی تختهنرد بازی نمیکنیم، چون بازی هر کسی را قبول نداریم! نگو اینها که بازی نمیکنند 800 میلیون تومان شارژ میشوند.

- خب اگر میخواهید یک همچین شاباشی بدهید، قایمکی کارتبهکارت کنید که ما متوجه نشویم.

- مردم میپرســند پس چــرا خود ورزشــکاران فلسطینی حساسیت ورزشــکاران ایرانی را ندارند و با آن کشور مسابقه میدهند؟

- تا آنجا که طبقه متوســط عقلش میرسد، خود 800 میلیــون تومان اندازه یک خانــه ارزش دارد. آن خانه اضافه را برای چی میدهند؟

- البته ســؤال و شــکایت مردم اینجاست که این پولها و آن املاک ارث خانوادگی چه کسی است که اینطور بذلوبخشش میشود؟

جواب این است که ارث خانواده عالمی است. من خودم شــخصا همه پولها و املاک و زمینها را بردم دادم مسئولان که بریزوبپاش کنند.

- شاید باورتان نشود من برای اولینبار انگیزه پیدا کردم و رفتم شــورت ورزشــی خریدم تا وارد ورزش حرفهای شــوم و بارم را ببندم. چطــوری؟ اینطوری که شورت ورزشــی را میپوشــی، بعد میروی توی زمین و گــرم میکنی، بعد میگویی مــن با اون بازی نمیکنــم، بعد توی زمین قلمدوشــت میکنند، بعد میآیی میروی رختکــن و در فاصلهای که دوش را بــاز کردی و داری حمام میکنی، 800 میلیون میرود توی حسابت + یک خانه. از آنجا هم مستقیم میآیی میروی شورای شهر اسم مینویسی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.