پیشنهاد

Shargh - - سیاست -

شماره دهم فصلنامه فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی اســتارباد با پروندهای درباره دکتر جمشید قائمی، اســتاد فقید تاریخ گرگان و مازندران، منتشر شد. این فصلنامه که متعلق به اســتان گرگان اســت، مطالبی خاص این ســرزمین را در بر میگیرد؛ مطالبی که شاید در کمتر نشــریهای نمونه آن را بتوان پیــدا کرد؛ نظیر گوشــهای از تاریــخ معاصر گرگان و چنــد واژه دخیل روسی در گویش کتولی.

تاریخنگاری محلی عنوان مطلبی است که فریبرز صادقیان نوشــته و درباره گسست از ســنت تاریخنــگاری رســمی نکاتــی را مطرح کرده است. بررسی اوضاع اقتصادی و سیاســی طبرســتان در دوره حکمرانــی عمربنعلا با تکیه بر منابع سکهشناســی و نتایج آزمایش pixe نیز جزء مطالب این شماره فصلنامه است.

سردبیر این نشریه رحمتالله رجائی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.