اعهحانیتمدبعديندولژتادهمد ركراد محاكمه كنید

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: جامعه روحانيت مبارز چهار سال بعد از پايان دولت احمدينژاد درخواســت محاکمه او را مطرح کرده اســت. اصولگرايان اصولا در مواجهه با احمدينژاد دچــار تأخيرند؛ حتي وقتي پاي محاکمه او در ميان باشــد. درحاليکه قــوه قضائيه، محمود احمدينــژاد را در همان روزهاي آخر رياســتش بر دولــت احضار کرده بود و موارد متعددي از تخلفات او و نزديکانــش در ايــن مدت رســانهاي شــده، اما جامعــه روحانيت مبارز تــازه به ماجــرا ورود کرده اســت. آنطــور که از ســخنان ســخنگوي اين نهاد پيداســت، آخرين جلســه جامعه روحانيت مبارز به مســئله لزوم محاکمه احمدينژاد اختصاص داشته اســت. به گزارش ايسنا، حجتالاســام والمسلمين غامرضــا مصباحيمقدم گفته اســت: «خواســته جامعــه روحانيت مبارز اين اســت که قــوه قضائيه پروندههاي آقاي احمدينژاد را بررسي کند و هرچه حکم شد، قابلقبول است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.