پژو 508 جدید جیتیلاین؛ فرمانروای جادهها

Shargh - - اقتصاد -

پژو ۵۰۸ جديد جیتیلاين دومين محصول پژو در ايران با لوگو و اســتايل جديد اين شرکت است و نمادی از فصل جديــد فعاليتهای پژو در ايران، با آغــاز به کار ايکاپ به شمار میرود.

فرمانروای جادهها

پژو ۵۰۸ جديد جیتیلاين، پرچــمدار محصولات پژو است. فرمانروای جادهها. اين خودرو در شهر «رن» فرانسه در کارخانه پژو توليد شده و پيشتاز خانواده «۵» پژو است. ايــن خودرو قصد پژو را برای بهبود تصوير برند در جهان و پاسخ به نياز خودروهای باکيفيت در جهان نشان میدهد.

اين خودروی باشــکوه، در کلاس خودروهای ســدان D قرار داشــته و با آخرين سطح کيفيت خودروهای نسل جديد پژو، به بازار ايران عرضه میشود. طراحی خشن، تيز و تهاجمی، لذت رانندگی بيشــتر، همراه با پويايی و کارايی بالاتر، تکنولوژی پيشــرفتهتر و مدرنتــر از ويژگیهای اين خودرو است.

طراحی خشن، تيز و تهاجمی

اســتايل محصولات جديد پژو، علاوه بر شــکوه و وقار، حــس قدرت را منتقل میکنند و از کيفيت بینظيری بهره میبرند. طراحان پژو، خودروی پژو ۵۰۸ جديد جیتیلاين را بــر پايه هميــن اصول و به همراه قدرت، شــخصيت و تکنولــوژی بالاتری طراحــی کردهاند. جلــوی پنجره اين خودرو، عنصری اساســی در طراحی آن است. اين جلوی پنجره به صورت عمودیتر نســبت به نسلهای قبلی پژو طراحی شده است و با نشان شير پژو بر روی پيشانی خود، وجه مميزه نسل جديد با اجداد سری ۸ خود است.

همــه چراغهای پژو ۵۰۸ جديــد جیتیلاين، در جلو، چراغ دیلايت، راهنما و مهشــکن، از تکنولوژی پيشرفته تمام الایدی يــا ‪FULL LED‬ ، برخوردارند. طرح بصری چراغهــای دیلايت، بر روی ســپر، بهخوبی کاريزمای پژو ۵۰۸ جديــد جیتیلاين را منتقل میکند؛ بهعلاوه لنزهای فوقپيشــرفته و کوچک چراغهای جلو، جلوه تکنولوژی خودرو را بهخوبی نمايش میدهد. چراغهای ســرخرنگ مات عقب پژو ۵۰۸ جديد جیتیلاين، نيز با الهام از پنجه شير طراحی شدهاند. نشان ‪GT LINE‬ ، بر روی جلوپنجره، ســپر عقب و بال چپ خودرو قــرار دارد و به همراه اگزوز دوقلو و رينگهای آلومينيومی ۱۸اينچی، ظاهری باشکوه به آن میدهد.

لذت رانندگی بيشتر، همراه با پويايی و كارايی بالاتر

از لحاظ تعليق، میتوان پژو ۵۰۸ جديد جیتیلاين را بسيار ايمن و لذتبخش در رانندگی به شمار آورد. با داشتن ويشبــون دوگانــه، ‪PSEUDO MacPherson‬ در تعليق جلو و تعليق عقب چندگانــه، پژو ۵۰۸ جديد جیتیلاين ترکيبــی فوقالعــاده از راحتی و هندلينــگ را به ارمغان میآورد. سيســتم توليد قدرت پژو ۵۰۸ جديد جیتیلاين، موتور ‪THP ۱6۵‬را در سينه خود دارد. اين موتور در سراسر جهان بهعنوان هنر مهندسی در طراحی موتورها قلمداد میشــود. اين رده از موتورها از زمان معرفی توانســتهاند هشت بار عنوان «موتور سال» را نصيب خود کنند.

قدرت بيشتر در دور موتور پايين

موتور THP۱6۵ اولين موتور از اين رده در ايران خواهد بود که به وســيله پژو عرضه میشــود. اين موتور در پژو جديــد ۵۰۸ جیتیلاين، همراه با آخرين نســل گيربکس PSA، يعنی AT6III اتوماتيک ششسرعته قرار میگيرد.

ايــن منبع قدرت کــه با ســوخت بنزين و بــا فناوری توربوشــارژ کار میکنــد، هم ويژگی منحنی گشــتاور يک موتــور ديزل( يعنی قدرت بالاتر در دور موتور پايين )و هم ويژگی يک موتور RECIPROCATING-PISTON) يعنی واکنش سريع، صدای کم و بازه زياد دور موتور را همزمان داراســت. گشتاورِ حداکثری ۱4۰ نيوتن متر را میتوانيد، در دور موتور هزارو ‪rpm 4۰۰‬ ، داشــته باشيد و اين گشتاور در حداکثر خــود تا دور موتور چهار هــزار باقی میماند. اين تکنولوژی، قدرت پيشــرانه فوقالعاده در دور موتور پايين، به همراه شــتاب بالا، پاســخ بینقص موتور به گاز و لذت رانندگــی را تضمين میکند. بهعلاوه بــا قدرت حداکثری ۱6۳ اسب بخار، در دور موتور شش هزار rpm، اين موتور، عملکرد اسپرت و چالاک را در هر شرايطی تضمين میکند.

موتور توربو با فشــار بالای THP: قدرت بيشتر در دور موتور پايينتر رده جديد موتورهای توربوشــارژ پژو، THP توربو با فشــار بالا، مرجــع جهانی هنر پژو در مهندســی محسوب میشود. موتورهای THP از زمان معرفی، هشت سال بهعنوان موتور سال جهان برگزيده شدهاند.

بــازه قــدرت موتورهــای THP بين ۱۱۱ تا ۱7۰ اســب بخار اســت. اين موتورها اســتانداردی بــرای بهکارگيری موفقيتآميز نوآوریهای زير محسوب میشوند:

- توربوشارژرهای TWIN-SCROLL که از عقبماندن رايج توربو جلوگيری میکند

- پاشش مســتقيم ســوخت که موجب قدرت بيشتر میشود - سوپاپ کاملا متغير موتورهــای THP در خودروهــای وارداتی و همچنين خودروهای توليد ايران موجود خواهند بود.

موتور ‪STOP THP۱6۵‬ & START اولين موتور از اين رده در ايران خواهد بود که به وســيله پژو عرضه میشود. اين موتور در پژو جديــد ۵۰۸ جیتیلاين، همراه با آخرين نســل گيربکس PSA، يعنی AT6III (يــا همان EAT6) اتوماتيک ششسرعته قرار میگيرد.

ايــن منبع قدرت کــه با ســوخت بنزين و بــا فناوری توربوشارژ کار میکند، هم ويژگی منحنی گشتاور يک موتور ديزل( يعنی قدرت بالاتر در دور موتور پايين )و هم ويژگی يک موتور RECIPROCATING-PISTON يعنی واکنش سريع، صدای کم و بازه زياد دور موتور را همزمان داراست. گشــتاورِ حداکثری ۲4۰ نيوتن متر در دور موتور هزارو 4۰۰ داشــته باشيد و اين گشــتاور در حداکثر خود تا دور موتور شش هزار باقی میماند.

اين تکنولوژی، قدرت پيشرانه فوقالعاده در دور موتور پايين، به همراه شتاب بالا، پاسخ بینقص موتور به گازدادن و لذت رانندگی را تضمين میکند.

به عــلاوه با قدرت حداکثری ۱6۳ اســب بخار، در دور موتور شــش هزار، اين موتور، عملکرد اســپرت و چالاک را در هــر شــرايطی تضميــن میکنــد. در توربو شــارژر TWIN-SCROLL، داکتهــای هر جفت از ســيلندرها، به صــورت مجزا به توربوشــارژر و منیفولد اگزوز متصل میشــوند. بههميندليــل اثــر توربوشــارژ در دور موتور هزارو 4۰۰، ايجاد شــده و گشتاور بهسرعت، همانند موتور کمپرسوری توليد میشود. - پاشش مستقيم سوخت به منظور قدرت بيشتر پاشش مســتقيم بنزين، دليل اصلی خروجی شاخص، مصرف ســوخت پايين و مديريت آلايندگی منحصربهفرد موتور توربوشارژ است.

پمپ فشــار بالای مکانيکی با دو پيستون که به انتهای محور بادامک متصل میشود، به وسيله يک ريل فولادی ضدزنگ، سوخت را به سوپاپهای انژکتور میرسانند. - ميل بادامک و کنترل سوپاپ کاملا متغير ميل بادامک و کنترل ســوپاپ کاملا متغير به وســيله تنظيم دقيق حرکت سوپاپ و بازشدن سوپاپها در مکش، خروجی موتور را کنترل میکند. اين مديريت سوخت بدون هدر رفت، مصرف سوخت را کاهش میدهد.

- پمپ روغن تماما کنترلشده

تأمين روغن در لحظه مورد نياز، دقيقا به همان مقدار مورد نياز، بسته به شرايط عملکرد، پمپ روغن کنترلکننده جريــان روغن، تا ‪kW ۱.۲۵‬ انــرژی کمتر مصرف میکند و مصرف سوخت را تا يک درصد کاهش میهد. - پمپ آب کنترلشده پمــپ آبی کــه با نيــروی اصطکاک کنترل میشــود، تا زمانــی که موتور به دمای نرمال خود نرســيده اســت فعال نمیشــود؛ بنابراين موتور، سريعتر گرم خواهد شد. اين ويژگی هم مصرف ســوخت و هــم آلودگی را کاهش میدهد. - تکنولوژی پيشرفتهتر و مدرنتر روی داشــبورد پــژو ۵۰۸ جديد جیتیلايــن، مانيتور لمسی هفتاينچی قرار دارد که اکثر عملکردهای خودرو را در خود جمع کرده است.

در برابر راننده، پنل خوشرنگ و واضحی قرار دارد که دقت و ســهولت در خوانش را تضمين میکند. به همراه آن صفحهنمايــش هدآپ HEAD-UP روی داشــبورد و در راســتای خط ديد راننده، به وی امکان میدهد تا بدون برداشتن نگاه خود از جاده، اطلاعات خودرو را ببيند.

کيفيت مواد استفادهشــده، صندلی برقــی با چرم ناپا همراه بــا قابليت تنظيم گــودی کمر، ماســاژور، کيفيت تجهيزات و المانهای هويت بصری جیتیلاين، پژو ۵۰۸ جديد جیتیلاين را ميان خودروهای اين کلاس جهانی در بالاترين رده قــرار میدهند و آن را به عنوان يک خودروی مدرن، اما اصيل معرفی میکنند.

اين خودروی باارزش، اصالت و تکنولوژی را به وسيله سيســتمهای متعــدد ايمنی و آســايش پيونــد میدهد. بهعنوان مثال میتوان از سيستم ورود بدون کليد، استارت بدون کليد، ترمزدستی الکتريکی، ترمز در شيب، کاهش نور بالای اتوماتيک، تهويه چهارکاناله، سنسورهای نقطه کور و دوربين دندهعقب نام برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.