نخستین نشانههای روی عگبردانویرجامهزورتیرخوااهااز رئ منپیسجمهوری آمریکا

Shargh - - جهان -

هادی آذری:

هنــوز عرق پای ترامپ در کاخ ســفید خشــک نشــده که زمزمههایی مبنی بر عدم حمایت جمهوریخواهان از او برای انتخابات ریاستجمهوری ســال ۲۰۲۰ بــه گــوش میرســد. درحالحاضــر چهرههایی از میــان جمهوریخواهــان تمایل خود را بــرای نامــزدی در انتخابــات ریاســتجمهوری دور بعــد اعلام کردهاند که در میــان آنها، نام برخی چهرههــای نزدیک به ترامپ نیز دیده میشــود. این اتفاقی نــادر در سیاســت داخلی آمریکا محســوب میشود زیرا بهندرت پیش میآید که در دوره نخست ریاستجمهوری، همحزبیهای رئیسجمهور مستقر برای نامزدی دور بعد اعلام علاقهمندی کنند، آن هم در شــرایطی که دونالد ترامــپ تاکنون هیچ صحبتی درخصــوص کنارهگیــری از رقابتهــای انتخاباتــی نکرده اســت. درواقع ترامپ که بــا کنارزدن تعدادی از چهرههــای شــاخص جمهوریخــواه بــه نوعی سنتشــکنی کرد، حال در معرض یک سنتشــکنی از ســوی خــود جمهوریخواهان قرار گرفته اســت. اگر این مسئله صحت داشــته باشد، باید گفت پروژه عبور از ترامــپ خیلی زود کلید خورده اســت. البته ترامپ به ســیاق گذشــته این گمانهزنیها را ساخته و پرداخته ذهن رســانهها و مطبوعات «بیعرضه» و «شکســتخورده» میداند، هرچند اختلاف نظر کاخ ســفید و جمهوریخواهان مسئلهای نیست که بتوان بر آن سرپوش گذاشت.

تردید جدی جمهوریخواهان

دونالــد ترامپ از همــان ابتدا نیز چهــره چندان محبوبی میان جمهوریخواهان محســوب نمیشد و بســیاری از چهرههای بانفوذ این حزب نســبت به نحوه حضور او در کاخ سفید، ابراز نگرانی کرده بودند اما ســخنرانیهای آتشــین و وعدههای پوپولیستی او درنهایت قرعه نامزد نهایــی حزب جمهوریخواه را به نام او زد. در ادامه نیز اختلاف نظر بر ســر روســیه و طرح بیمــه درمانی، میان کاخ ســفید و کنگره که اکثریــت را در آن جمهوریخواهان در دســت دارند، به تردیدهای جمهوریخواهان رنگ واقعیت بخشید و به تقابل ترامــپ و همحزبیهایش دامن زد. طرح تشدید تحریمهای روسیه درحالیکه ترامپ از بهبود روابط با روسیه سخن میگفت، عملا دست ترامپ را برای افزایش سطح روابط با کرملین بست. این تقابل تــا جایی بود که ترامــپ بعد از امضاي بــا اکراه این طرح، کاهش سطح روابط آمریکا و روسیه را خطرناک توصیف کرد و مسئولیت آن را متوجه کنگره دانست. البته اتهام ارتباط ســتاد ترامپ با روســیه و مداخله احتمالی این کشــور در انتخابات ریاستجمهوری به نفع ترامپ نیز باعث شــده ترامــپ بیش از پیش به خاطر تمجیــد از ولادیمیر پوتین و تلاش برای ارتقاي سطح روابط با مسکو مورد انتقاد جمهوریخواهانی قرار گیرد که روســیه را بزرگترین تهدید برای امنیت ایــالات متحده میدانند. به هــر صورت تاکنون بیش از 7۵ جمهوریخــواه در ســطوح مختلــف حزبــی

جان کاســیچ: سیاستمدار جمهوریخــواه آمریکایــی و مجری پیشــین تلویزیوني کــه از ســال ۲۰1۰ بهعنوان فرمانــدار ایالــت اوهایــو فعالیــت دارد و مأموریت او در ســال ۲۰19 به پایان میرسد. او همچنین سابقه 9 دوره نمایندگی مجلس نمایندگان آمریکا از ســال 198۳ تا ۲۰۰1 را در پرونده سیاســی خود میبیند که شش سال از این دوره 18ساله نمایندگی را بهعنوان رئیس کمیته بودجه مجلس فعالیت داشــته است. او همچنیــن مدیرعامل بانک لمن بــراردز نیز بوده اســت؛ همان بانکی که ورشکســتگیاش در ســال ۲۰۰8 میلادی، بحران مالی جهانی را کلید زد. ویلیــام کریســتول: تحلیلگــر و مفســر سیاســی غیرمحافظــهکار که بیشــتر بهعنوان مفســر و ســردبیر مجلــه سیاســی «ویکلــی استاندارد» شناخته میشود. کریســتول رابطــه نزدیکی با برخــی از اتــاق فکرهای اصلــی محافظــهکاران دارد. او همچنین از ســال 1997 تا ۲۰۰۵، رئیس پروژه شهروندی جدید و عضو هیئتمدیره مرکز سیاســت عمومــی و اخلاق بوده اســت. در کارنامه او سابقه حضور در کنگره یا دیگر مناصب دولتی دیده نمیشود.

درخصوص نامزدی مجدد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ اعلام تردید کردهانــد. در همین رابطه جان مککین، سناتور جمهوریخواه آریزونا، ضعف رئیسجمهور را علت این بیاعتمادی گسترده میداند.

رقبای احتمالی ترامپ

هرچند برخــی از جمهوریخواهان، اعلام نامزدی خــود را منوط به عدم تمایل ترامــپ برای نامزدی در ســال ۲۰۲۰ میدانند، هســتند کســانی که پا را از این

مایــک پنــس:

وکیــل و سیاستمدار جمهوریخواه آمریکایی کــه درحالحاضر ســمت معــاوناول دونالد ترامــپ را برعهــده دارد. او کــه در ابتــدای فعالیــت سیاســیاش دو بــار در ســالهای 198۰ و 199۰، از راهیافتن بــه کنگره بازماند، از ســال 199۴ تا 1999، بهعنــوان مجری یک شــبکه رادیویــی و تلویزیونی محافظهکار مشــغول به کار شــد. بااینحال، پنس سرانجام در ســال ۲۰۰۰ بهعنوان نماینده ایندیانا به کنگره راه یافت. او همچنین به مدت چهار ســال از سال ۲۰1۳ تا ۲۰17 فرماندار ایندیانا بود.

بــن ســاس: بنیامیــن اریــک ســاس، ســناتور جمهوریخواه ایالت نبراسکا و فارغالتحصیــل مقطــع دکترای رشــته تاریخ آمریکا از دانشــگاه ییل است. او که سابقه معاونت وزارت بهداشت و خدمات انسانی را در کارنامه خود دارد، در ســال ۲۰1۰ بهعنوان رئیس دانشگاه میدلند انتخاب شد. ساس همچنین در سال ۲۰1۴ با شکســت دیوید دومینای دموکرات، کرســی ســنا را بهدســت آورد. حضور توأمان در سیاســت و عرصــه آکادمیــک، از او چهــره ویــژهای در میان جمهوریخواهان ساخته است.

فراتر گذاشته و نامزدی ترامپ را نیز مانعی برای خود نمیدادنــد. جان کاســیچ، فرماندار اوهایــو از جمله چهرههایی اســت که در چند مصاحبــه تلویزیونی از تمایل خود برای جایگزینکردن ترامپ در ســال ۲۰۲۰ خبــر داده اســت. او یکی از منتقدان سرســخت لغو قانون بیمه درمانــی ارزان و کاهــش بودجه درمانی بود. ویلیام کریســتول، سیاستمدار محافظهکار منتقد ترامپ نیــز میتواند در فهرســت نامزدهای احتمالی ریاســتجمهوری آتی قرار بگیرد. تلاش او برای ایجاد کمیتهای به نــام «نه به نامزدی مجــدد ترامپ»، این احتمال را قوت میبخشد. بهنقل از نیویورکتایمز، او در همین رابطه گفته است: «ما باید حزب جمهوریخواه را از ترامپ و محافظهکاری را از ترامپیسم آزاد کنیم.» از دیگــر چهرههایی که برای نامزدی در انتخابات آتی، اعلام تمایل کردهاند میتوان به بن ســاس اشاره کرد. آقای ساس بهعنوان یکی از منتقدان سرسخت ترامپ، خــود را بهعنوان یک محافظهکار مســتقل به حامیان مالی حزب جمهوریخواه شناسانده است.

شریک دزد و رفیق قافله

از مایک پنس هــم بهعنوان یکــی از چهرههایی یاد میشــود که در پشــت پرده دنبــال نامزدی برای انتخابــات ریاســتجمهوری ۲۰۲۰ اســت. بــه نظر بســیاری از جمهوریخواهان، پنس بیشتر شبیه یک معاوناول در دوره دوم رئیسجمهوری عمل میکند تا معاوناولی که تنها شــش ماه از حضور او در کاخ ســفید میگذرد. علاوه بر این، اقدام او برای تشــکیل «کمیتــه آمریکای بزرگ» به نظر برخــی تحلیلگران، فراتر از حوزه اختیارات معاول اول بوده و به نوعی به معنای ایجاد یک پایگاه قدرت مستقل تفسیر میشود. همچنین برخی منابع از اعلام آمادگی پنس به برخی از حامیان مالی جمهوریخواهان برای ورود به کارزار رقابت انتخاباتی در صورت فراهمشــدن شرایط خبر دادهاند. پنس از روابط خوب و حســنهای با گروههای سیاســی محافظهکار و برخــی از بزرگترین حامیان مالی از جمله برادران میلیاردر کوچ برخوردار است.

البتــه از آنجا که به نــدرت تناقض یا تفاوتی میان مواضع او و ترامپ دیده میشود، کمتر کسی میتواند وفــاداری او به ترامپ را زیر ســؤال ببــرد. بااینحال، روســیه جایی اســت که بــه نظــر راه معــاوناول رئیسجمهــور از ترامپ جدا میشــود؛ بهطوریکه پنس در ســفر به اروپای شــرقي، همصــدا با قاطبه جمهوریخواهان، ضمن محکومکردن حضور روسیه در جمهوری گرجستان، هرگونه بهبود روابط با مسکو را منوط به تغییر موضع مسکو در قبال اوکراین، ایران، سوریه و کرهشمالی دانســت. از این گذشته، انتصاب نیک آیرز از ســوی پنس بهعنوان رئیس کارکنان کاخ ســفید، در تضاد با رویه ترامپ قرار میگیرد. در جایی که ترامپ از افراد باسابقه و حتی بازنشسته در دولت خود بهره میگیرد، آیرز فاقد هرگونه ســابقه کاری در دولت فدرال اســت. بااینحال، پنس اتهامات درباره تلاشــش برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ را «توهینآمیــز و غیرمحترمانه» خوانده و این شایعات را تازهترین تلاش رسانهها برای تفرقهافکنی در دولــت ترامــپ دانســته اســت. ترامــپ نیز در توییت روز گذشــته خود انگشــت اتهام را به ســوی نیویورکتایمــز گرفت کــه برای اولینبار گزارشــی را درباره تلاش جمهوریخواهان برای عبور از او منتشر کرد. اینکه او راســت میگوید یا نیویورکتایمز را فقط زمان مشخص میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.