گزارش مالی سونی، ریکاوری پس از زلزله

Shargh - - آيتي -

شرکت سونی گزارش مالی خود را از سهماهه دوم ســال 2017 – منطبق بر ســهماهه نخست ســال مالی این شــرکت – پایانیافته در 30 ژوئن 2017 منتشــر کرد. طبــق این گــزارش، مجموع فــروش و درآمد عملیاتی ســونی در فصل اخیر 1,858.1 میلیــارد ین ژاپن بوده که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته، 15.2 درصد رشد داشته که ســونی عمده آن را به رشد درآمد بخشهای «خدمات مالی » و «نیمهرساناها » نسبت میدهد. براســاس گزارش وبسایت سونی، سود عملیاتی نیز در سهماهه اخیر ‪1 57.6‬میلیارد ین اعلام شده که نسبت به ســود عملیاتی سهماهه دوم 2016 56.2( میلیــارد ین( بیش از 180 درصد رشــد را نشان میدهد.

بــه گفتــه ســونی عمده ایــن رشــد حاصل بهبــود عملکرد بخشهــای «نیمهرســاناها»و «محصولات و راهکارهــای تصویربرداری» بوده است. سال مالی گذشته، ناملایمات زیادی را برای سونی به همراه داشت، از جمله زمینلرزهای که در آوریل سال 2016، جزیره کیوشو در جنوبغربی ژاپن را لرزاند و تولید تراشــههای دوربین ســونی را در کارخانــه این شــرکت در شــهر کوماموتو، متوقف کرد. اما به نظر میرســد ســهماهه اخیر نتایج خوبی را در پی داشــته که برای کازو هیرای ‪Kazuo Hirai(‬ ،) مدیرعامــل ســونی، بــه منزله بازگشــت به ثبات است. با افزایش تعداد کاربران پلیاستیشــن4، فروش نرمافزار و ســرویسهای آنلاین نیز به تبع آن بیشتر شده است. شرکتهای تولیدکننده اســمارتفون در هر دیوایس خود از تعداد بیشتری تراشه دوربین استفاده میکنند. از طرفی، مردم هم گرایش بیشتری به سرویسهای استریم موسیقی نشــان میدهند. پیش از انتشار این گزارش مالی، ســهام ســونی 1.8 درصد افت کرد، اما در مجموع ارزش ســهام این شــرکت در ســال مالیای که گذشــت، 36 درصد نسبت به سال قبل از آن، رشد داشــت. سهام پذیرفتهشده آلمان نیز در معاملات روز سهشنبه اول آگوست، بــا حاشــیه مشــابهی افت کــرد. در ســهماهه اخیر، ســونی فروش یکی از شــرکتهای چینی زیرمجموعــه خــود – کــه در تولیــد ماژولهای دوربین فعال بود – را نهایی کرد که ســود حاصل از این معامله 27.5 میلیارد ین اعلام شد. کاهش هزینههای بیمهای و بازســازی مربــوط به زلزله کوماموتو نیز ‪.9 3‬میلیارد ین را عاید سونی کرد. در مجموع، سود خالص سونی در فصل اخیر با رشد سالانه خیرهکننده 282درصدی، به ‪8 0.9‬میلیارد ین رسید، درحالیکه کارشناسان، سود خالص این شــرکت را در حد 66.5 میلیارد یــن برآورد کرده بودند. در فصلی که گذشــت، سونی 4.3 میلیون دســتگاه اســمارتفون را به بازار عرضه کرد که نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته 10 درصد افزایش داشــته است )البته این آمار و ارقام هنوز هم برای ســونی پایین محسوب میشود(. درآمد سونی از فروش اسمارتفونهایش در فصل اخیر 181.2 میلیارد ین اعلام شــده که – با فرض ثبات واحد پولی – با افت ســالانه ســه درصد مواجه شده است. ســونی این افت را به تغییر در ترکیب محصولاتش نسبت میدهد.

از گفته ســونی اینطور برداشت میشود که دیوایسهای میانردهای نظیر ‪XPERIA XA1‬ و

‪XA1 Ultra‬ فروش بیشــتری داشتهاند. با وجود کاهش فروش بخش موبایل، ســود عملیاتی این بخش با رشــد چشــمگیر 771.3درصدی از 4.0 میلیارد ین در سهماهه دوم 2016 به 3.6 میلیارد ین در سهماهه اخیر رسید. به گفته سونی، عمده این رشــد در نتیجه کاهش هزینههای عملیاتی و همچنین کاهش هزینههای تحقیق و توسعه بوده که تا حدی با افزایش قیمت قطعات تعدیل شده اســت. البته نباید تأثیر مثبت نرخ نوسانات تبدیل ارز – بــه ارزش 4.1 میلیارد ین – را در ســهماهه اخیــر نادیده بگیریــم. درحالحاضر، بخش بازی و خدمات شــبکهای بزرگترین منبــع درآمدزایی سونی محســوب میشود. این بخش در سهماهه دوم ســال 2017، درآمدی معادل 348.1 میلیارد ین را کســب کرد که 5.4 درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. عواملی مانند افزایش فروش نرمافزاری پلیاستیشن4 )از جمله فروش از طریق شبکه( و همچنین فروش هدســت واقعیت مجــازی ‪PlayStation VR‬ ، در موفقیت این بخش سهیم بودهاند )سونی ظاهرا در فصل اخیر 3.3 میلیون دستگاه پلیاستیشن4 را بــه فروش رســاند(. البته تصمیــم به کاهش قیمت کنســول پلیاستیشــن4 – که در ســپتامبر 2016 عملی شد – تا حدی جلوی رشد بیشتر این بخش را گرفت. برخلاف درآمد بالا، سود عملیاتی بخش بازی و خدمات شبکهای در سهماهه اخیر، بــا حدود 60 درصد افت به 17.7 میلیارد ین تنزل یافت. ســونی این افت را ناشی از سودهای بسیار زیاد ســال گذشــته و غیبت یک عنوان بازی کاملا پرسود همانند آنچه سال گذشته رخ داد میداند؛ زمانی کــه بازی ماجراجویانــه ‪Uncharted 4‬ به بازار عرضه شد. طبق آمار وبسایت ‪VG Chartz‬ ، ایــن بازی عنوان دومین بازی پرفروش ســال را از آن خود کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.