جدول2890 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- برخــی از ایــن آب ماهی میگیرنــد!- درختی جنگلی – بوی رطوبت 2- بسیار درخشان- مصیبتهابرخی در خواب میکشــند 3- زمینی مثلثی شکل که از آبرفــت رودخانــه پدید میآید- یکبــاره و ناگهانیافزونشونده 4- پیشین- میگرن- یکدوم 5- خطاب به مردی که به حج رفته است- هماهنگی و تناسب میان اجزای یک مجموعه 6- بله آلمانی- خشــکی مزاجزشــت 7- کوچکترین ذره عنصر- پیامبر خوشصدابنــدری در اوکرایــن 8- پایکوبــی و دستافشــانی صوفیــان- از تــداول افتاده- عنوان شــاهزادگان دوره صفــوی 9- ضمیر جمع- قیمت مطلوب- پاداش 10 - خودستایی- منطقه خوشآبوهوای تابستانی- حرف ندا 11- درد مفاصل- نویســنده یونانی تراژدی آنتیگون 12- سرسرا- لطف و مهربانی- گریز از دشمن 13- آبی تیره- هدردادن- ســواری بر پشت 14- چیز ارزشمندی که به دیگری بخشــیده شود- شــبیه- میوه ریز شیرین 15- ســنگ آســیاب- از قدیمیترین ســالنهای تئاتر تهران- نوعی بازی شبیه بیلیارد.

عمودی:

1- از مهمترین محصولات کشــاورزی- مجموعه قوانین چنگیزخان- هدایتکننــده 2- بازیگر زن فیلم رگ خــواب- ناامید 3- پیشــرفت- برای دفع چشــم بــد گفته میشــود 4- همشــیره- خلقوخو- بدخلق 5- شبکه گسترده جهانی- ناگزیر- از نامهای بهشتهزار کیلو 6- بسیار شــکمو- استحکام- زندانیان 7-از باشــگاههای فوتبــال اســپانیا- امکانپذیــر 8- آماده و مهیــا- ســخن تحقیرآمیــز- قســمتی از جمجمه

9- بیارزش و بیمصرف- گروهی از مهرهداران خونسرد 10- زین و برگ اســب- دایی شیرازی- نیستی 11- کاشف میکروب سل- شهرآورد- کیسه مشک در زیر شکم آهوی ختایی- دستشکســته! 12- پول کشــورهای خارجی-

وســط- قســمتی از پا 13- منظومهای فارســی سروده شیخ بهایی- از شهرهای مهم ژاپن 14- شهری در استان اصفهان- گیاهــی علفی و زینتی از خانــواده آلاله 15- نامها- هوای گرفته – سرنوشته.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.