زمانی برای انتقامگرفتن از مسعود

Shargh - - صفحه اول - سجاد فیروزی

بازی مسعود شــجاعی و احسان حاجصفی، دو ملیپــوش ایرانی در ترکیــب باشــگاه یونانیشــان مقابــل یکــی از تیمهــای رژیــم صهیونیســتي در مرحله انتخابی لیگ اروپــا امروز به جدیترین معضــل فوتبال ایران تبدیل شده اســت؛ در این میان عدهای چنان بر طبل «رسوایی» این دو میکوبند که گویی تمامی مشکات موجــود در فوتبــال از کودکآزاری و فســاد گرفته تا رشــوه و زدوبند حل شــده و تنها موضــوع لاینحل، «اجبار» این بازیکنان به متعهدماندن به قراردادهای حرفهایشــان بوده اســت. مســعود و احسان قبل از اینکــه بازیکــن فوتبــال و ملیپوش ایران باشــند، «انسان» هســتند؛ اصلی که اگر بدون غرضورزی به آن نگاه شود «جایزالخطا»بودنشان را توجیه میکند. بااینحال برای عدهای، این موضوع دستمایهای برای تسویهحســابهای شــخصی و بعضا جناحی شده اســت. شاید نقش مســعود را در این واقعه پررنگتر جلوه میدهنــد، به این بهانه کــه او «بازوبند» ایران را به دســت میبندد ولی پشــت این بهانهها، دلایلی نهفته اســت که برای «دلواپسها» هنوز تلخ است و نتوانستهاند آنطور که باید و شاید انتقام بگیرند.

1- شرایط برای مسعود شجاعی در تیم ملی ایران خوب پیش نمیرود؛ خیلیها مســعود شــجاعی را «دردانه» سرمربی تیم میدانند؛ او در زمین برای ایران میدود ولی روی ســکوها فحشهای ریز و درشــتی اســت که روانهاش میشــود. خیلی از تماشــاگران نمیخواهند مســعود شــجاعی دیگــر در تیم ملی بازی کند؛ انتقادات آنها البته فنی اســت ولی بروز این اظهارات با الفاظ رکیکی صورت میگیرد که مسعود را خطاب قرار میدهد. مسعود اما اهل ناسزاگفتن به مخاطبانش نیست. او به کسی بیاحترامی نمیکند و برای ماندن در ترکیب تیمش هرگز رو به «تملقگویی» نمیآورد. مسعود فحشش را میخورد ولی واکنشی که حاکی از بیاحترامی باشد، ندارد.

2- هفتم آذر 1395؛ مســعود شجاعی در قامت یکی از مدافعان حقوق اجتماعی عمل میکند؛ او در گفتوگو با «رســانه آن طرف آبی» نکاتي را ميگوید کــه به مــذاق بســیاری در «این طــرف آب» خوش نمیآید. مســعود میگوید: اگر ســکوت کنم، خیانت کردهام. صحبتهای او رنگ و بوی سیاســی ندارد و بیشتر مسائل اجتماعی را دربر میگیرد؛ فساد گسترده رســانهای، باجگیــری در فضــای ورزش و تعرض به کودکان در برخی مدارس فوتبــال، از بارزترین نکاتی بود که شجاعی به آنها اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.