طعنه قاليباف کنايه نجفي

Shargh - - صفحه اول -

گروه جامعه: براســاس اعام اعضاي منتخب شوراي شهر پنجم تهران، شهردار جدید پایتخت روز پنجشنبه مشــخص ميشــود. پنج گزینه اصلي این سمت چند روز پیش برنامههاي خود را براي مدیریت شــهر ارائه دادند. درهمینحال محمدباقر قالیباف...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.