تسليت مقام معظم رهبری

Shargh - - صفحه اول -

پایگاه اطلاعرســانی مقــام معظم رهبــری: حضرت آیــتالله خامنهای، مقــام معظم رهبــری، در پیامی درگذشــتِ خطیب مجاهــد مرحوم حجتالاســام والمســلمین آقای حاج شــیخ علیاصغــر مروارید را تسلیت گفتند. متن پیام تسلیت مقام معظم رهبری...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.