كارنامه وزيران پيشنهادي روي ميز فراكسيونها

Shargh - - سیاست -

روز گذشته پس از اعلام فهرست وزرا در صحن مجلس، نماينــدگان عضو فراکســيونها هرکدام از برنامه فراکســيونهاي متبوعشان براي بررسي فهرست وزرا گفتند.

«بهرام پارسايي»، ســخنگوي فراکسيون اميد، به «شــرق» ميگويــد: «درباره وزرايــي که اعلام شــده، کميتــهاي در فراکســيون داريــم کــه يک بانک اطلاعاتــي از وزراي پيشــنهادي جمعآوري ميکنــد و در فراکســيون مطــرح مــيرود و در نهايت، ارزيابيشــان را انجام ميدهند و بر اساس نظــر جمعي اعمال ميشــود». او دربــاره وزراي پيشــنهادي کار و کشــور، بهويژه وزير کار هم کلي پاسخ ميدهد: «يک بار ارزيابي داشتيم ولي مجددا در کميته جمــعآوري اطلاعات اين کار درباره وزرا انجام ميشود و تصميم جمعي اعمال ميشود».

«حســينعلي اميــري»، معــاون پارلمانــي رئيسجمهوري، هم روز گذشته در نشست خبري در جواب به شــايعه پرداخت پول بــه نمايندگان از ســوی برخي از وزرا، گفــت: «اگر ملاحظه کنيم اقدامي خارج از دســتورالعمل انجام شده است، پيگيريهاي لازم را انجام ميدهيم».

«محمــود صادقــي»، نماينده تهــران و عضو فراکســيون اميد، هم گفت: «برخــي از وزرايي که معرفي شــدهاند، ارزيابي نســبت به عملکردشان بوده و آن هم لحاظ خواهد شــد». او همچنين از بررسي وزرا در فراکســيون شفافسازي ميگويد: «در فراکســيون شفافســازي هم ميخواهيم بر اســاس شــاخصهاي شــفافيت، مانند ســلامت اقتصــادي و انضبــاط مالــي، کار کنيــم و جدا از فراکســيون اميد، با آن شــاخصها همــه وزرا را ارزيابــي کنيم». او ادامه داد: «يکي از شــاخصها مثــلا تعــارض منافع بيــن بخــش خصوصي و عمومي اســت که از شــاخصهاي جدي است». او در توضيح «تعــارض منافع» گفت: «وزيري که در حــوزه کاري خودش بخــش عمومي و دولتي وجــود دارد، روابطــي آنجا هســت که بــا حوزه خصوصياش، مناســبات اقتصــادي خصوصي و صنفــي ارتباط پيــدا ميکند. از ايــن زاويه ارزيابي ميکنيم که ميتواند تأثير بگذارد».

«حسين نقويحسيني»، ســخنگوي فراکسيون نماينــدگان ولايي، هــم درباره فهرســت وزرا به «شــرق» گفت: «در کابينه دو گــروه وزرا معرفي شــدهاند؛ يک گروه توانمند هســتند و در ســابقه کاري آنهــا آدمهاي موفقي بودند کــه کار کردند و تــلاش کردنــد و فکــر ميکنم مجلــس هم از آنها اســتقبال کنــد». او در نمونه اســامي موفق، قاضيزادههاشــمي، وزير بهداشــت را مثال زد و افزود: «ايشــان وزيــر واقعا موفقي بــوده؛ گرچه انتقادات زيادي به طرح سلامت و... ميشود، ولي چون من با وزرا کار کردم، ايشــان انصافا وزير پاي کار مردم است. آقاي قاضيزاده به شهرستانها و استانها ســفر ميکند و با حوصله دنبال ميکند. ايشــان وزيري هستند که بيرون از وزارتخانه خيلي امکانــات دارد و اگــر بيــرون وزارتخانــه خودش بــرود کار کند، در حــوزه کاري خــودش يک وزير اســت، ولي همه آنها را رهــا ميکند و ميآيد کار ميکند. ايشــان وزيــر خيلي خوبي اســت». او در ادامــه گفت: «ولي بودن نام بعضي در فهرســت وزرا، واقعا تعجببرانگيز اســت». نقويحســيني براي مثال وزير پيشــنهادي آموزشوپرورش را نام ميبرد و ميگويد: «اسم آقاي بطحايي را که براي آموزشوپرورش شنيدم، واقعا تعجب کردم؛ کسي که نتوانســت معاونت وزارتخانه را اداره کند و آن مســائل ذخيره فرهنگيان در معاونت و مسئوليت ايشــان بود، حالا به عنوان وزير معرفي ميشــود، خيلي تلخ است».

او درباره وزير پيشــنهادي کشــور، برخلاف نظر غالب اصلاحطلبان، معتقد اســت رحمانيفضلي شــخصي کارآمد اســت: «آقــاي رحمانيفضلي در وزارت کشــور مديــر بدي نبود. مــا انتقادات و ايرادات زيادي به ايشــان وارد ميدانيم؛ ولي چون وزارت کشور مربوط به کميسيون ما )امنيت ملي( ميشــود، بايد گفت ايشــان آدم کارآمــدي بود و تلاش کرد».

«بهروز نعمتي»، ســخنگوي هيئترئيسه و از نمايندکان نزديک به علي لاريجاني، در پاســخ به ســؤال «شــرق» مبني بر اينکه از منظر فراکسيون مســتقلين کابينه را چطور ميبيند، گفت: «کابينه، کابينه اعتدالي اســت که آقــاي رئيسجمهوري پيشــنهاد داده بودنــد؛ البته اين بســتگي به رأي نمايندگان دارد که قاعدتا بايد آن را بررسي کنند». او در پاسخ به اين ســؤال که آيا درباره گزينههايي کــه پيش از اين حضورشــان قطعي بــوده، مانند «رحمانيفضلي»، جلســهاي برگزار شــده يا خير، گفت: «فراکســيون دربــاره وزرا هنوز جلســهاي نداشــته. ما بر مبناي فهرستی که رئيسجمهوري ميدهند، جلســاتي خواهيم داشــت و به صورت دموکراتيــک جمعبنــدي خواهيــم کــرد و برای هــر وزير، نظرمــان را اعلام خواهيــم کرد». عضو فراکســيون مســتقلين )نزديک بــه لاريجاني(، در واکنش به اينکه «جعفرزاده، سخنگوي فراکسيون مستقلين، گفته درباره رحمانيفضلي نظر اعضاي فراکسيون 50-50 است»، گفت: «هنوز جمعبندي انجام نشده است. بايد با دوستان بنشينيم، صحبت کنيم و همچنيــن برنامهها را ببينيم و بر مبناي آن صحبت کنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.