انتظار ما حضور حداقل يک خانم در جمع وزيران پيشنهادی بود

Shargh - - سیاست -

فامنیوز:

محمدرضا عارف، رئيس فراکســيون اميــد مجلس، با حضور در جمع اعضای تحريريه پايگاه اطلاعرسانی فراکسيون اميد مجلس )فام(، ضمن تبريــک روز خبرنــگار و قدردانی از فعالان حوزه رسانه، درباره اســامی وزرای پيشنهادی که در پايان جلســه امروز مجلس اعلام شــد، گفت: اگرچــه درباره کابينه و وزرای پيشــنهادی، پس از ارزيابی کامل در فراکسيون اعلام نظر خواهيم کرد، امــا درباره کليات کابينه آنچــه بيش از همه لازم میدانم بيان کنم اين اســت کــه انتظار ما حضور حداقل يک خانم در جمع وزرای پيشنهادی بود.

رئيس فراکســيون اميد مجلس بــا بيان اينکه زنان نيمی از جمعيت کشــور را تشکيل میدهند و حضــور يک يــا دونفر از نخبــگان اين بخش از جامعــه در کابينــه، انتظار بالايی نيســت، افزود: در چند روز گذشــته تصاوير ديدار تيم ديپلماسی کشورمان با تيم اروپايی منتشر شد که همه ديدند در يک ســمت ميز تيم آقای ظريف که همگی از آقايان بودند نشستهاند و در طرف ديگر تيم طرف اروپايی که همگی خانم بودند و اين تصوير خيلی پيام داشــت. عارف تأکيد کرد: بههرحال انتظار ما بــرای حضور وزير زن در کابينه فعلا تأمين نشــده و بنده هــم درباره علت اينکه هيــچ وزير زنی به مجلس معرفی نشــده، شــخصا دليل خاصی را نمیدانــم، امــا اميدواريم در بقيــه انتصابها و در ســپردن ســاير مديريتهای کلان در دولت، به زنان توجه شــود. رئيس فراکسيون اميد مجلس همچنيــن در واکنش به مطالبی کــه در روزهای گذشــته درباره سلفی نمايندگان با خانم موگرينی در فضای مجازی منتشــر شــده، نيز گفت: به نظر میرســد گرفتن عکــس يادگاری با کســی که به نمايندگی از يک قاره با شخصيت علمی و سياسی ويــژه در مجلــس ما حضــور پيدا کــرده، ايرادی نداشته باشــد و در اين بين يکی از نمايندگان هم در حالت نامناســبی قرار داشــت کــه بلافاصله عذرخواهی کرد، اما در واکنش به اين ماجرا شاهد بیاخلاقیهايی بوديم که از آنها گله داريم. عارف تصريــح کرد: اينکه به بهانه يک عکس يادگاری و سلفی بخواهند يک جريان سياسی را تخريب کنند، آنهم درحالیکه در همان صحنه هم دوســتان و همکاران ما از ســاير جريانها و فراکســيونها هــم حاضر بودهاند، از بیاخلاقیهايی اســت که ما بارها شــاهد آن بودهايم و فکر میکنيم هدف آن هم، دلســردکردن مردم از موفقيتهايشان در انتخاباتهای اخير است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.