مريردوانن رد،وحرامعنرفييشدند

Shargh - - سیاست -

شــرق، علي ایوبي: همانطور که اخبــار و پيشبينيها حکايت ميکرد، کابينه دوم حسن روحاني روز گذشته به مجلس معرفي شد. او اســحاق جهانگيري را بار ديگر به عنوان معاوناول خود انتخاب کرد. در حکم روحاني آمده اســت: «جناب آقاي دکتر اســحاق جهانگيري، به اســتناد اصل يکصدوبيستوچهارم قانون اساسي و نظر به مراتب تعهد، شايستگي و خدمات موفق جنابعالي در مسئوليتهاي اجرائي و تقنيني و در مدت مسئوليت در دولــت يازدهــم، بــه موجــب اين حکم بــه عنوان «معــاوناول رئيسجمهور» منصوب ميشــويد. اميد اســت با عنايت الهي و همکاري اعضاي محترم دولت، در خدمت به اسلام و ملت شريف ايران با رعايت اصول قانونمــداري، اعتدالگرايــي و منشــور اخلاقي دولت تدبير و اميد موفق باشــيد». حســينعلي اميري، معاون پارلماني رئيسجمهور، حوالي ظهر روز گذشته فهرست پيشــنهادي وزيران کابينه دوازدهم را به هيئترئيســه مجلس ارائه داد. مسعود پزشکيان، نايبرئيس مجلس هم که رياســت جلســه را بر عهده داشت، اين فهرست را قرائت کرد. متن نامه معرفي وزرا به اين شــرح است: «احتراما در اجراي اصل 133 قانون اساسي و ماده 1۸۸ آييننامه داخلي مجلس شــوراي اســلامي به پيوست اســامي وزراي پيشــنهادي به همراه شرححال و برنامه آنان و خطمشــي و اصول کلي و برنامه دولت براي اخذ رأي اعتماد مجلس شوراي اسلامي تقديم ميدارد:

«1– محمدجــواد آذريجهرمــي؛ وزارت ارتباطــات و فنــاوري اطلاعــات 2- ســيدمحمود علــوي؛ وزارت اطلاعات 3- مســعود کرباســيان؛ وزارت امــور اقتصاد و دارايــي 4– محمدجــواد ظريــف؛ وزارت امور خارجه 5– ســيدمحمد بطحايــي؛ وزارت آموزشوپــرورش ۶ – سيدحســن قاضيزادههاشــمي؛ وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکي 7– علي ربيعي؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــي ۸ – محمود حجتي؛ وزارت جهاد کشــاورزي 9 – ســيدعليرضا آوايي؛ وزارت دادگســتري 10 – اميــر حاتمــي؛ وزارت دفاع، پشــتيباني و نيروهاي مســلح 11 – عباس آخونــدي؛ وزارت راهوشهرســازي 12 – محمــد شــريعتمداري؛ وزارت صنعــت، معدن و تجارت 13 – سيدعباس صالحي؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامي 14 – عبدالرضا رحمانيفضلي؛ وزارت کشــور 15 – بيــژن نامدارزنگنــه؛ وزارت نفــت 1۶ – حبيبالله بيطرف؛ وزارت نيرو 17 – مســعود ســلطانيفر؛ وزارت ورزشوجوانان. بر اســاس آييننامــه داخلي مجلس، نمايندگان يک هفته فرصت بررســي برنامههاي وزراي پيشنهادي را در کميســيونهاي تخصصي دارند و بعد از آن، مجلس بايد در جلســات متوالي در صحن علني وارد بررسي صلاحيت وزرا شود». در اين فهرست،گزينه وزارت علــوم، تحقيقــات و فناوري ديده نميشــود که پزشکيان گفت دولت گزينه پيشــنهادي وزارت علوم را بعدا اعلام خواهد کرد. نیمي از کابینه يازدهم ماندگار شد

برايناســاس و بــا توجه به نبــود وزير علوم، ســن کابينه دوم حســن روحاني نســبت به کابينه قبلي، سه سال جوانتر شــده اســت. کابينه اول رئيسجمهوري ميانگين سني ۶1.3 را داشت؛ اما اکنون به 5۸.2 رسيده اســت. بيژن نامدارزنگنه، وزير پيشنهادي وزارت نفت، با ۶5 ســال مســنترين و محمدجواد آذريجهرمي، وزير پيشــنهادي ارتباطات و فناوري، با 3۶ ســال جوانترين فرد معرفيشــده بــراي کابينه دوازدهم اســت. 9 نفر از اين فهرســت، از وزيران دولت اول روحاني هســتند. سيدمحمود علوي، وزير پيشنهادي براي وزارت اطلاعات، محمدجواد ظريف براي وزارت امورخارجه، سيدحســن قاضيزادههاشمي وزير پيشنهادي براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، علي ربيعي براي وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعي، محمود حجتي براي وزارت جهاد کشــاورزي، عباس آخوندي وزير پيشنهادي براي وزارت راهوشهرســازي، عبدالرضا رحمانيفضلي براي وزارت کشــور و مسعود سلطانيفر وزير پيشنهادي براي وزارت ورزشوجوانــان، در کابينه يازدهم نيز حضور داشــتند. در بين اين افراد، بيشــترين انتقــادات متوجه عبدالرضا رحمانيفضلي، وزير پيشنهادي کشور است. عملکرد او در چهار ســال گذشــته، بهويژه در انتخاب استانداران و برهمخوردن سخنرانيها، از جمله انتقادات سياسيون، بهويژه اصلاحطلبان به او بوده است. متقاضیان جديد کابینه

سيدمحمد بطحايي که براي وزارت آموزشوپرورش معرفي شده، محمدجواد آذريجهرمي وزير پيشنهادي براي وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات و مســعود کرباســيان براي وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي، قبلا معاون وزير بودند. ســيدعليرضا آوايي، وزير پيشنهادي وزارت دادگســتري هــم رئيــس دفتــر بازرســي ويژه رئيسجمهوري بوده است. اميرسرتيپ امير حاتمي نيز جانشــين وزير دفاع بود که به عنوان وزير معرفي شــده اســت. او يک ارتشــي است. محمد شــريعتمداري هم که براي وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفي شــده اســت، در دولت يازدهم معــاون اجرائي رئيسجمهور بود. ســيدعباس صالحي نيز از معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي پست وزارت اين وزارتخانه معرفي شــده اســت. حبيبالله بيطرف که براي وزرات نيرو معرفي شده است، در دولت اصلاحات هم وزير نيرو بود. همانطور که از قبل هم شــايعه آن وجود داشت، هيچ وزير زني در ميان افراد معرفيشده براي کابينه دوم حسن روحاني به چشم نميخورد. وزارت علوم؛ همچنان در انتظار وزير

نکتهاي که وجــود دارد، معرفينکــردن وزير علوم اســت. تا پايــان دولــت اول روحاني، محمــد فرهادي به عنــوان وزير ايــن وزارتخانــه فعاليت ميکــرد؛ اما رئيسجمهوري قصد داشــت وزير جديدي معرفي کند.

از علي خاکيصديق، رئيس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوســي، به عنوان وزير پيشــنهادي نام برده شــده بود؛ اما نام او در فهرســت وزاري پيشــنهادي عنوان نشــد. او خبر قبول پســت وزارت را قبلا تأييد کرده و به ايســنا گفته بود برنامههاي خــود را در اين زمينه ارائه دادهام. خاکيصديق همچنين صبح روز گذشــته در گفتوگو با تســنيم گفته بود که گزينه نهايي وزارت علوم اســت و شــايعه انصرافش را رد کرده بود. محمد فرهادي، وزير علــوم دولت اول روحاني، نيز روز گذشــته در نشســت سراسري رؤساي دانشگاهها اعلام کرد که خاکيصديق، گزينه نهايي هيئت دولت براي تصدي وزارت علوم است. آغاز بررسي صلاحیتها از سهشنبه هفته آينده

ســخنگوي هيئترئيســه مجلــس روز گذشــته به ايســنا گفت: «با توجه به مهلــت يکهفتهاي مجلس براي بررســي صلاحيت وزراي پيشنهادي از زمان اعلام اســامي آنها، جلســات مجلس براي بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي از سهشــنبه آينده برگزار خواهد شد.» بهروز نعمتي با بيان اينکه بررسي جلسه رأي اعتماد به وزراي پيشــنهادي به صورت متوالي خواهد بود، افزود: «طبق عرف و روال گذشــته اين جلســات در دو شيفت کاري برگزار ميشود». او همچنين درباره معرفينکردن وزير پيشنهادي علوم نيز يادآور شد: «صراحت آييننامه اين اســت کــه رئيسجمهور بايــد فهرســت کابينه را اعلام کند؛ اما دو تفســير وجود دارد که ايشان بايد همه کابينــه را اعلام کنــد يا بخشــي از آن را و ما براي اينکه کار بهتــر به پيش برود، از آقــاي اميري خواهش کرديم از رئيسجمهور بخواهند گزينه پيشنهادي وزارت علوم را تا روز چهارشــنبه )امروز( اعلام کنند تا رأي اعتماد به وزير پيشنهادي علوم نيز همزمان با ساير اعضاي کابينه انجام شود .» نگاهي به وزيران پیشنهادي

ارتباطــات و فناوري اطلاعــات: محمدجواد آذري جهرمــي متولد ســال 13۶0 بــوده و جوانتريــن وزير پيشــنهادي کابينــه دوازدهم اســت. او فارغالتحصيل رشته مهندســي برق دانشگاه صنعت آب و برق است. در ســال 1395 نيز بــا توديع خســروي، آذريجهرمي بهعنوان معــاون وزير ارتباطات دولت يازدهم و رئيس هيئتمديــره شــرکت ارتباطات زيرســاخت معرفي و هماينک نيز در اين ســمت مشــغول به فعاليت است. جهرمي، از ســال ۸۸ تا 93 مديرکل امنيت سيستمهاي ارتباطي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بوده است. او همچنين عضو کميسيون عالي تنظيم مقررات شــورايعالي فضاي مجازي و عضو کميســيون عالي ارتقاي توليد محتواي شوراي عالي فضاي مجازي است.

دادگستري: سيدعليرضا آوايي ۶1ساله، متولد دزفول و دانشآموخته حقوق اســت. او رئيس دفتر بازرســي ويژه رئيسجمهور در دولت يازدهم بوده اســت. آوايي رئيس هيئت امناي انجمن حقوقشناســي اســت که اوليــن نهاد مدني ملــي و فراصنفــي در نظام حقوق ايران اســت. او برادر احمد آوايي )نماينده سابق مردم دزفول در مجلس شوراي اســلامي و معاون پارلماني ســابق وزارت صنايع( اســت. او دادســتان عمومي و انقلاب دزفول و دادستان عمومي و انقلاب اهواز بوده، همچنين رياست کل دادگستري استان لرستان، رياست کل دادگســتري اســتان مرکزي، رياست کل دادگستري استان اصفهان و رياســت کل دادگستري استان تهران را بر عهده داشــته است. آوايي همچنين قاضي ديوان عالي کشــور، معاون وزير کشــور و رئيس سازمان ثبت احوال ايران بوده است.

فرهنگ و ارشاد اســلامي: سيدعباس صالحياميري 54ســاله و متولد مشهد اســت. او که در دولت يازدهم معاونت فرهنگي وزارت ارشــاد را بر عهده داشــت، با اســتعفاي علي جنتي، از ســوي روحاني بهعنوان وزير پيشــنهادي فرهنگ و ارشــاد معرفي شــد و از مجلس رأي اعتمــاد گرفت. صالحي مدرک دکتراي فلســفه را از يکي از دانشــگاهها و پژوهشگاههاي وابسته به حوزه علميه دارد. صالحــي عضو هيئتمديره و هيئت امناي دفتر تبليغات اسلامي از سال 137۶ تاکنون )پنج دوره(، عضويت شــوراي «مهندســي فرهنگي» (شوراي عالي انقلاب فرهنگي( از 13۸5 تــا 13۸7، عضويت حقيقي شــوراي فرهنگ عمومي و مديرمســئولی و ســردبيری برخي نشريات علمي و فرهنگي کشور از مسئوليتهاي او تــا پيش از معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامي بوده است.

آموزشوپرورش: سيدمحمد بطحايي، 54ساله متولد تهران اســت. کارشناسي ارشــد مديريت دولتي دارد. او در دولت يازدهم معاونت پشــتيباني و توسعه مديريت وزارتخانــه آموزشوپرورش بود کــه در 2۸ مهر 1395 پس از کناررفتن فاني از پست وزارت آموزشوپرورش با حفظ ســمت بهعنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب شد و پس از اخذ رأي اعتماد مجلس از سوی فخرالدين

دانشآشــتياني از ســمت خود کنار رفت. عضويت در کميتههاي تخصصي در حوزههاي برنامهريزي درســي، برنامههاي توســعه، پژوهشهاي آموزشــي و در حوزه آموزشوپــرورش از ديگــر ســوابق اوســت. بطحايي همچنيــن در کارنامه خــود تدريــس درسهاي روش تحقيــق، مديريت، ســنجش و ارزشــيابي در دورههاي آموزش عالي را نيز دارد.

نیرو: حبيبالله بيطــرف زاده 1335 در شهرســتان يزد اســت. معاون امور مهندســي، پژوهــش و فناوري وزير نفت ايران و رئيس ســازمان نظام مهندسي استان تهران است. او دانشآموخته کارشناسي ارشد مهندسي عمران از دانشکده فني دانشگاه تهران است. در فاصله ســالهاي 13۶5 تا 13۶۸ اســتاندار يزد بــود. از ابتداي ســال 13۶9 تا پايان ســال 1373 به مدت پنج سال، در ســمت معاون آموزشــي وزارت نيرو فعاليت داشــت. بيطــرف در دولتهاي هفتم و هشــتم، در کابينه اول و دوم سيدمحمد خاتمي، بهعنوان وزير نيرو فعاليت کرد. از ســوابق اجرائي بيطرف ميتوان به اجراي پروژههاي بزرگ ملي مانند طرح احداث سد و نيروگاه آبي کارون3، اجراي ضوابط و مقررات نظام فني و اجرائي کشــور در حوزه مديريت پروژههاي دولتي اشاره کرد.

صنعــت، معدن و تجــارت: محمد شــريعتمداري 57ســاله و متولد تهران اســت و دکتراي مديريت دارد. در جريــان رقابتهــاي رياســتجمهوري دوازدهم، او رئيس ســتاد انتخاباتي حســن روحاني بود و پيشازآن در دولت يازدهم، معاونت اجرائي رياســتجمهوري را بر عهده داشــت. همچنين جانشين رئيسجمهور ايران در شورايعالي ايرانيان، شــورايعالي فضايي و شوراي استاندارد و تحقيقات صنعتي و رئيس ستاد تنظيم بازار بود. شــريعتمداري در دولتهاي هفتم و هشــتم وزير بازرگاني بودهاســت. از ســال 1370 تاکنون عضويت در هيئت امناي آستان حضرت عبدالعظيم)ع( و عضويت و دبيــري هيئــت امناي مؤسســه علمــي - فرهنگي دارالحديث در قم را نيز تحت اشراف محمديريشهري برعهده دارد.

جهاد کشــاورزي: محمــود حجتي ۶2ســاله متولد نجفآباد اصفهان اســت. مهندســي عمــران دارد و با پيروزي انقلاب اسلامي وارد نهاد جهاد سازندگي کشور شــد و پس از آن بهعنوان استاندار سيستان و بلوچستان خدمت کرد. با شروع عمليات اجرائي سد کرخه بهعنوان مديــر اجرائي اين پروژه تا زمان بهرهبرداري فعاليت کرد و در دوره اصلاحــات و دولت اول خاتمي، بهعنوان وزير راه و ترابري و دوره دوم به عنوان وزير جهاد کشاورزي از مجلس رأي اعتماد گرفت و تا پايان دولت در اين سمت باقي ماند. او همچنين از اعضاي شــوراي مرکزي جبهه مشارکت است و نام او براي شهرداري تهران هم مطرح شده بود.

تعــاون، کار و رفاه اجتماعي: علي ربيعي ۶2ســاله متولد تهران اســت. دکتراي مديريت استراتژيک دارد و وزير کار دولت يازدهم محسوب ميشود. ربيعي مدرس دانشــگاه تهران، عضو هيئت علمي دانشــگاه پيام نور، محقق و نويســنده در حوزه جامعهشناســي سياسي و مديريت و مشــاور اجتماعي رئيسجمهور در سالهاي 137۶ تا 13۸4 اســت. ربيعي همچنين رياست مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي از سال 13۶۸ تا 1373 را بر عهده داشــت. ربيعي در ســال 74 هم معاون وزير اطلاعات بــود. عضويــت در کميته پيگيــري قتلهاي زنجيرهاي، رياست دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و مســئول اجرائي شوراي عالي امنيت ملي از 74 تا ۸4 از جمله مسئوليتهاي او بوده است.

مسکن و شهرسازي: عباس آخوندي ۶0ساله و متولد شــهر نجف عراق است. دکتراي اقتصاد سياسي از کالج رويال هالووي لندن دارد. او باجناق علياکبر ناطقنوري اســت و در دولت يازدهم تصدي همين وزارتخانه را بر عهده داشت. آخوندي مرداد سال 13۶1 بهعنوان معاون سياســي وزير وقت کشــور )حجتالاسلاموالمسلمين ناطقنــوري( انتخــاب شــد و در دولــت دوم آيتالله هاشميرفسنجاني نيز بهعنوان وزير مسکن و شهرسازي فعاليــت کرده اســت. او در ســال 1372 در دولت دوم هاشــمي هم تصدي همين وزارتخانه، يعني مســکن را بر عهده داشــته اســت. آخوندي در دوره تصدي وزارت مسکن در دولت يازدهم از سوي مجلس نهم استيضاح شد اما توانســت از خود دفاع کند و دوباره از نمايندگان رأي اعتماد بگيرد.

کشــور: عبدالرضــا رحمانيفضلي؛ متولــد 133۸، شــيروان در اســتان خراسانشــمالي. وزير کشور دولت يازدهم؛ دکتراي رشــته جغرافيا، گرايش برنامهريزي از دانشگاه تربيتمدرس. از سال 13۸2 در دانشکده علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي تهران تدريس کرده. سوابق اجرائــياش تا پيــش از دولت يازدهم بيشــتر با «علي لاريجانــي» پيوند خورده اســت. پيش از وزارت کشــور دولت اول روحاني، رئيس ديوان محاســبات کشور بود. او نماينده مجلس چهارم از حوزه انتخابيه شيروان هم بوده. از اواسط دوره اول رياست لاريجاني در صداوسيما، رحمانيفضلي قائممقام اين ســازمان شــد. او در زمان دبيري شــوراي عالي امنيت لاريجانــي، با رئيس فعلي مجلس در اين شورا همکار بود.

بهداشت و آموزش پزشکي: حسن قاضيزادههاشمي؛ وزير بهداشــت دولت يازدهم. 5۸ســاله، متولد فريمان در اســتان خراسان. ســال 135۶ وارد دانشکده پزشکي دانشگاه مشهد شــد. 33 ماه بهعنوان يکي از مسئولان مهندســي رزمي جهاد بهصورت داوطلبانه در جبههها حضور داشت و دوبار مجروح شد. سال ۶5 دوره پزشکي عمومي را تمام کرد و در ســال 13۶۸ موفق به گذراندن دکتراي تخصصي چشمپزشــکي در همان دانشگاه شد. فلوشــيپ قرنيه و ســگمان قدامي را در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ـ بيمارستان لبافي نژاد ـ طي کرد و هماکنون استادتمام دانشگاه علوم پزشکي تهران است. دبيرکل انجمن چشمپزشــکي ايران در موردش گفته که در دنيا رتبه 19 را دارد و درخصوص اپيدميولوژي عيوب انکساري هم رتبه اول جهان را دارد.

اطلاعات: حجتالاســلام ســيدمحمود علوي؛ وزير اطلاعات دولــت يازدهم. متولد ســال 1333 در لامرد اســتان فارس. او را بهعنوان وزير اطلاعات خوشخلق ميشناســند. در ســال 1349 لباس روحانيت بر تن کرد. تحصيلات حــوزوي خود را ابتدا در نجف و ســپس در آبــادان و حوزه علميه قم و تهــران پي گرفت. همزمان با تحصيلات حوزوي، براي دوره کارشناسي وارد مدرسه عالي تربيتي و قضائي قم )دانشگاه فعلي قم( در رشته علوم تربيتي شــد. کارشناسي ارشــد را هم در دانشگاه فردوســي مشهد در رشــته فقه و مباني حقوق اسلامي گذرانــد و مقطع دکتــرا را در همان رشــته و در همان دانشگاه به پايان رســاند. از مهمترين سوابق او ميتوان به رياست سازمان عقيدتي سياسي ارتش با حکم مقام معظم رهبري بين سالهاي 1379 تا 13۸۸ و همچنين نماينده مردم اســتان تهران در مجلس خبرگان رهبري اشاره کرد. او در مجالس شــوراي اسلامي در دورههاي اول، دوم، چهارم و پنجم هم نماينده بوده است.

امــور خارجه: محمدجــواد ظريف 5۸ ســال دارد. ديپلمات ايراني و وزير امور خارجه کنوني که حالا نامش در کابينه دوازدهم نيز بهعنــوان وزير امور خارجه آمده است و بهثمررساندن برجام نقطه قوت ظريف به شمار ميآيد. او پيشتر عضو شــوراي عالــي جمعيت هلال احمر و اســتاد ميهمان دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشــگاه تهران بوده است. ظريف به مدت پنج سال )از 14 مرداد ســال 13۸1 تا پنجم تير ســال 13۸۶( سفير و نماينده دائم جمهوري اســلامي ايران در ســازمان ملل متحد بودهاســت. او خــود را عضو هيچيــک از احزاب سياســي ايران نميداند. ظريف در ســال 2015 از سوي مؤسسه انگليســي «گلوبال ريسک اينسايتس» بهعنوان ريســکپذيرترين سياستمدار جهان انتخاب شد. ظريف همچنين بيش از وزراي ديگر در تاريخ انقلاب اســلامي در صحن مجلس و در کميسيون امنيت ملي حاضر شده اســت و درباره مسائل گوناگون به نمايندگان پاسخ داده است.

دفاع و پشــتیباني نیروهاي مسلح: امير سرتيپ امير حاتمي ،وزير پيشنهادي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، در چهار سال نخست دولت روحاني جانشين وزير دفاع بوده است. او بهدليل لياقت و شايستگي در دوران دفاع مقدس و پس از آن، مفتخر به درجه سرتيپ دومي از ســوي فرمانده کل قوا شــد و بلافاصله پس از کسب اين درجه، با موافقت فرمانده معظم کل قوا به ســمت معاونت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي و پس از آن نيز به سمت رياست روابط بينالملل ارتش منصوب شد. او ســپس به معاونت نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح و پس از آن به سمت جانشيني رئيس ارکان امور مشــترک نيروهاي مسلح منصوب شــد. امير حاتمي به دريافت دو درجه تشويقي نائل شده است.

امور اقتصادي و دارایي: مســعود کرباسيان، دکتراي تخصصي مديريت بازرگاني دارد. او معاون وزير صنعت، معــاون وزير نفت، معاون وزير بازرگانــي و معاون وزير اقتصاد بوده و مســئول کميته بررسي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است. کرباسيان از رئيسجمهور نشان لياقت و شايستگي و مديريت دريافت کرده است.

ورزش و جوانان: مسعود ســلطانيفر متولد 133۸ در تهران، کارشــناس ارشــد علوم سياسي و عضو حزب اعتماد ملي است. سلطانيفر در دولت هاشمي استاندار زنجان و گيلان بود. او نمايندگي مردم تهران در شــوراي شــهر چهارم را نيز در کارنامه خود ثبت کرده اســت. با شــروعبهکار دولت اول روحاني او در سمتهاي معاون رئيسجمهور و رئيس ســازمان ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و گردشــگري، عضــو غيرموظــف هيئتمديره سازمان منطقه آزاد کيش حاضر شد. گفتني است که او معاون اســبق سازمان تربيتبدني و قائممقام مصطفي هاشميطبا در زمان رياســت او بر سازمان تربيت بدني بود. بخشــي از آشــنايي او با روحاني به همکاري او در مرکز تحقيقات اســتراتژيک مجمع تشخيص مصلحت بازميگردد.

نفت: بيژن نامدارزنگنه متولد سال 1331 در کرمانشاه، سال 135۶ با مقطع فوق ليســانس در رشته مهندسي راه و ســاختمان از دانشــگاه تهران فارغالتحصيل شد. سابقه مديريتي او از سال 1359 با سمت معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آغاز شد. زنگنه بيشترين سابقه وزارت را در کارنامــه خــود دارد و از اين حيث رکورددار اســت: وزير جهاد ســازندگي در دولت دوم ميرحســين موسوي، وزير نيرو در دو دولت هاشمي، وزير نفت در دو دولت خاتمي و دولت اول روحاني.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.