ادعای داعش درباره اسيركردن يک ايرانی

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

گروه تروريستی داعش با انتشار يک بيانيه و تصوير، مدعی شد در حمله روز دوشنبه خود به منطقهای مرزی ميان ســوريه و عراق، يک رزمنده ايرانی را به اســارت گرفته است. به گزارش پايگاه خبری الفرات، وابســته به گروه تروريستی داعش، اين گروه تروريستی مدعی شد در عملياتی که روز دوشــنبه، در منطقه «الجمونه» واقع در نزديکی گذرگاه مرزی «التنف» در مرز ميان عراق و سوريه انجام داده اســت، يک رزمنده ايرانی را به اسارت خــود درآورده اســت. الفرات با انتشــار بيانيهای اعلام کرد اين عمليات از سه محور عليه نيروهای حاضــر در منطقــه الجمونه طراحــی و با حمله يک خودروی انتحاری که يکــی از عناصر عراقی اين گروه تروريســتی به نام «ابوحســن العراقی» مســئوليت آن را بــر عهده داشــته اســت، آغاز شــد. داعش مدعی شده اســت در اين عمليات، دســتکم ۶۸ نفر از رزمنــدگان حاضر در منطقه الجمونه را به شــهادت رسانده و هفت خودروی زرهی ســنگين و نيمهســنگين را نيز منهدم کرده اســت. علاوه بر اين، خودروهای حامــل تيربار و موشــکانداز و همچنين مقادير زيادی مهمات به غنيمت گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.