تسليت مقام معظم رهبری برای درگذشت حجتالاسلام مرواريد

Shargh - - سیاست -

پایــگاه اطلاعرســانی مقام معظــم رهبری:

حضرت آيــتالله خامنهای مقــام معظم رهبری در پيامــی درگذشــتِ خطيــب مجاهــد مرحوم حجتالاســلام والمســلمين آقــای حاج شــيخ علیاصغــر مرواريد را تســليت گفتنــد. متن پيام تســليت مقام معظم رهبری به شــرح زير است: «بســم الله الرحمــن الرحيم؛ درگذشــت خطيب مجاهد مرحوم حجت الاســلام والمسلمين آقای حاج شــيخ علیاصغر مرواريد رحمهالله عليه را به خانــدان و بازماندگان محترم تســليت عرض میکنم. ايشان از مبارزان قديمی نهضت اسلامی و از ياوران صادق امام راحل در نخستين سالهای مبارزات بــود و دســتاندرکاران نهضت خاطره سخنرانیهای پرشــور ايشــان را از ياد نمیبرند. رحمت و غفران الهی بر ايشــان بــاد». همچنين به گزارش پايگاه اطلاعرســانی رياستجمهوری حســن روحانــی، رئيسجمهوری هــم در پيامی درگذشــت حجتالاســلام والمســلمين حــاج علیاصغر مرواريد، از مبارزان و پيشگامان نهضت امام خمينی)ره( را تسليت گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.