ابراز تأسف از دعولاتاننيشذردواسن نپ بنمزايرندگگااننذيرافتنهدل سنت به تحلیف

Shargh - - سياست -

شــرق، آمنه شــیرافکن:

حاشــیههاي روز تحلیف، نمایندگان و رئیس مجلس را در بامداد سهشنبه به جلسه غیرعلني کشاند. علي لاریجاني نکاتي درباره قصور صداوسیما در موضوع پوشش تحلیف گفته و نکاتي درباره سلفيگرفتن نمایندگان مجلس.

علیرضا رحیمي، عضو فراکســیون امید مجلس، در کانال تلگرامياش درباره نشست غیرعلني دیروز چنین نوشــته: «دکتر لاریجاني به حاشیهســازيها اشــاره کرد؛ از جمله اینکه گفتند اقدام صداوســیما در بهحاشیهکشاندن مراسم تحلیف، خلاف منفعت ملي کشور بود و تذکر خواهیم داد».

جلســه غیرعلني پایان یافته و کمي بعدتر رئیس مجلس از پشــت تریبون به نــکات مرتبط به دعوت از مولــوي عبدالحمید اشــاره میکنــد و ميگوید: «حضور حــدود 500 میهمان خارجي در مجلس ما را با محدودیت جا مواجه کرد، متأســفانه نتوانستیم از همه بزرگان کشــور دعــوت کنیم و اعتــذار ما را انشــاءالله ميپذیرند، البته جفاست که محدودیت جــا را به مســائل مذهبــي و قومي مرتبــط کنند». ســلفيگرفتنها نیز به باور لاریجاني، ســهلانگاري بوده است.

بايــد از روســاي جمهــور ســابق و اســبق هــم دعوت ميشد

بعدتــر علي مطهــري، نایبرئیــس مجلس، از پشــت تریبون پاسخگوي بخشي از ســخنان رئیس مجلس درباره دعوت از میهمانان تحلیف اســت. او ســخن را فراتر از دعوت مولــوي عبدالحمید برده و به دعوتنکردن از رؤســاي جمهوري سابق و اسبق اشاره میکند: «براي مراســم تحلیف باید از علماي اهل ســنت و رؤســاي جمهور قبلي آقایان خاتمي و احمدينژاد هم دعوت ميشــد. این اســتدلال که بهخاطر کمبود جا اینها دعوت نشــدهاند، قابلقبول نیست. بهجاي این توجیهها اعتراف کنیم که کوتاهي شده است».

نایبرئیــس مجلــس همچنیــن گفتــه «ما که اینهمه از وحدت شــیعه و سني دم ميزنیم، معني نــدارد هیچیــک از علماي اهل ســنت در مراســم تحلیف حضور نداشته باشند».

سواي نایبرئیس مجلس، اینبار از گوشهاي دیگر در بهارســتان صداي نماینده دیگري بلند ميشــود. نوبت تذکر شــفاهي جلیل رحیميجهانآباد، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس ميرســد؛ او با انتقاد از دعوتنشدن مولوي عبدالحمید، امامجمعه اهل سنت زاهدان، در مراســم تحلیف ریاستجمهوري، ميگویــد «مردم ایــران از هر قومي که باشــند باید از حقوقــي مســاوي برخوردار شــوند و رنگ و نژاد نميتوانــد دلیل برتري گروهي بر گروه دیگر باشــد؛ این در حالي اســت که انتخابات و مراســم تحلیف ریاستجمهوري باشــکوه برگزار شد و بیش از صد هیئــت خارجي و بزرگان و ورزشــکاران و هنرمندان داخلي در این مراسم حضور داشتند، اما آیا این شرط انساني است که براي نماینده اهل سنت جا در خانه ملت نباشد ؟».

آقاي رئيس توجيه شما قانعکننده نبود

نماینــده مــردم تربتجــام بــا بیــان اینکــه دعوتنکردن از نماینده اهل سنت بهدلیل کمبود جا از ســوي هیچ انســان عادلي پذیرفته نیست، افزوده «اهل سنت شهرونداني باشرافت، باصداقت، باایمان و مرزبانان این مملکت هســتند، این در حالي است که عزت ایران به حضــور چند هیئت خارجي منوط نميشود، بلکه این عزت با احترام به تمامي تفکرات و ادیان معنا پیدا ميکند.»

او بهدلیل دعوتنشــدن مولــوي عبدالحمید به مراسم تحلیف ریاستجمهوري، از مردم اهل تسنن و تشــیع عذرخواهي ميکند: «این اتفاق به هر دلیل باشد؛ اعم از ضعف برنامه یا سهلانگاري یا هر دلیل دیگر قابل توجیه نیست و پاسخي که امروز شنیدیم قانعکننده نبود».

مسيحيان دعوتشده نمايندگان پاپ بودند

مسعود پزشکیان، در نبود لاریجاني ریاست ادامه جلســه را بر عهده دارد. او در پاســخ بــه نقدهاي جهانآبادي ميگویــد «نباید اجازه دهیم برخيها از این موضوع بهره ضد انقلابي ببرند.

هیچکدام از امامان جمعه شــیعه و سني براي مراسم تحلیف دعوت نشده بودند. لازم است بگویم مولوي عبدالحمید و دیگر بزرگان اهل سنت اساس وحــدت مملکت بوده و همه آنهــا براي ما باارزش هستند .»

او با بیان اینکه مسیحیان دعوتشده، نمایندگان پاپ بودنــد، گفته «بــه یقین ما بهدنبــال وحدت و همدلي هستیم، بهدنبال صدور پیامي خلاف دوستي و وحدت نخواهیم بود این در حالي است که وسعت درخواســتکنندهها و وســعت میهمانــان خارجي ســبب شــد نتوانیم از برخي بزرگان دعــوت کنیم؛ بنابرایــن نباید اجازه دهیم برخيهــا از این موضوع بهره ضد انقلابي ببرند.»

جلال محمــودزاده در تذکر شــفاهي خطاب به رئیسجمهــور و رئیس مجلس شــوراي اســلامي ميگوید: «انتظار ميرفت بهعنوان رؤســاي دو قوه توجه بیشتري به حقوق جامعه میلیوني اهل تسنن در دعــوت از میهمانان به خرج ميدادید، چراکه در این مراســم از همه اقوام و مذاهب دنیا دعوت شد، اما حتي یک صندلي به نماینــده و نخبگان جامعه اهل تسنن تعلق نگرفت.»

نه در کابينه خبري از اهل تسنن بود و نه در تحليف

نماینــده مــردم مهابــاد همچنیــن خطــاب به رئیسجمهــوري گفتــه «آقــاي روحاني شــما در انتخابات دولــت یازدهم بیانیهاي را متشــکل از 10 ماده درباره مطالبات اهل سنت قرائت کردید و قول رســیدگي به این موارد را دادید، اما متأســفانه چهار ســال به آن عمل نکردید و حتي در انتخابات دولت دوازدهم نیز باز هم بر این موضوع تأکید کردید، اما با وجود ایــن در کابینهاي که امروز به مجلس معرفي کردید، خبري از اهل تســنن نیست و حتي در مراسم تحلیف نیز از آنها دعوت نکردید».

او در ادامــه به نشســت غیرعلني روز گذشــته مجلس اشــاره میکند و ميگوید: «آقایان پزشکیان و لاریجانــي در جلســه علني و غیرعلنــي دلیل این دعوتنکردن را توضیــح دادند، اما اي کاش این کار را نميکردنــد. هرچند جامعه انقلابي اهل تســنن عملکرد و بدقولي شــما را به نــام نظام جمهوري اسلامي نمينویســد، اما این بيتوجهي را فراموش نخواهیم کرد».

محمودزاده همچنین حســن روحاني را خطاب قرار داده و گفته «آقاي روحاني شما چند ماه گذشته رأي جامعــه اهل ســنت را دریافت کردیــد، این در حالي اســت که اگر رأي این جامعه نبود شما اکنون رئیسجمهور نبودید».

او از رئیسجمهــور خواســت بهجــاي توجیــه کوتاهيهــا، از مــردم اهــل ســنت دلجویــي و عذرخواهي کند، در غیر این صورت رأي اهل ســنت در انتخابات بعدي به سبد رقباي او خواهد افتاد.

پزشــکیان بــا پایانیافتن ســخنان محمــودزاده تأکیــد دارد «باید حساســیتها در رابطه با جامعه اهل سنت در مراســم تحلیف در نظر گرفته ميشد. متأســفانه برادران عزیز بهجاي اینکه مانع از ایجاد اختــلاف بهدلیل ایــن اتفاق شــوند، آن را تشــدید ميکنند، درصورتيکه قصــد توهین به جامعه اهل سنت وجود نداشته است».

حاشــیههاي تحلیــف کمــاکان ادامــه دارد. نمایندگان اهل سنت گویي در انتقاد به دعوتنکردن یکي از شــخصیتهاي مورد تأییدشــان به مراسم، حالا لباس سنتي بر تن کردهاند و در صحن بهارستان آمدوشد دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.