جلسه کمیته پیگیری رفع حصر با رئیس مجلس

Shargh - - سياست -

کمیته پیگیری مطالبه رفع حصر در فراکسیون امید تشکیل شده و این کمیته روز گذشته با رئیس مجلس دیدار داشــته؛ این خبر را نمایندگان عضو فراکســیون امید دادهاند. ابتدا «غلامرضا حیدری»، نماینده مردم تهران در مجلس، درباره پیگیریهای فراکسیون امید در موضوع حصر، به «ایســنا» گفت: «فراکسیون امید پیگیریهایی غیررســانهای در این زمینه داشته است؛ اما با توجه به انتقادات برخی اعضا نســبت به کندی روند کار، قرار شد این فعالیتها به شکل رسانهایتری دنبال شود. من بشــخصه از آقای دکتر عارف انتظارم این بود که پیگیری جدی مطالبه رفع حصر محور قرار بگیرد و گلایهام را به ایشــان هم منتقل کردم». او از تشــکیل کمیتهای برای پیگیری مطالبه رفع حصر در فراکســیون امید خبر داد و گفت: «همین صحبتها منجر به این شد کارگروه خاصی برای پیگیری مطالبه رفع حصر به دســتور دکتر عارف و با محوریت ایشان تشکیل شــود که امیدواریم اقدامات صورتگرفته در این کارگروه، به نتیجه برسد. بعد از حیدری، «مسعود پزشــکیان»، نایبرئیس مجلس شــورای اسلامی، از برگزاری نشســت کمیته پیگیــری مطالبه رفع حصر فراکســیون امید با رئیس مجلس خبر داد. پزشکیان دراینباره به «ایسنا» گفته: «کمیته پیگیری مطالبه رفع حصر فراکسیون امید، ظهر سهشنبه با آقای لاریجانی دیدار و گفتوگو کردند تا بتوان از این طریق، راهحلی برای این موضوع پیــدا کرد». او افزود: «مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت وحــدت تأکید کردند؛ چراکه آنچه باعث اقتدار و قدرت کشــور میشــود، انسجام داخلی اســت و هرچه انســجام وجود نداشته باشد، کشــور دچار ازهمپاشیدگی خواهد شد و قدرت کشور تضعیف میشود .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.