لاریجانی: به آقای رحیمی جفا شد

Shargh - - سياست -

ایســنا: نماینده تهران با اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز گفت که در این جلســه رئیس مجلس شورای اســلامی اقــدام صداوســیما در بهحاشیهکشــیدن مراســم تحلیف را خلاف منافع ملی کشــور دانست. علیرضا رحیمی در کانال تلگرامیاش نوشــته «اقدام صداوسیما در بهحاشیهکشاندن مراسم تحلیف، خلاف منفعت ملی کشــور بود و تذکر خواهیم داد. راجع به آقای رحیمی خیلی تخریب انجام شد و جفا کردند به ایشان که آن سوابق را کنار این حاشیه آوردند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.