روابط ط یتبنیا جازااعرزامیوارهیهیرئتاین و چکیمرکزنیب دهچر ینفخابرزد ادجدید

Shargh - - اقتصاد -

شرق: کار به جايی رســيده که حالا وزير اقتصاد خبر از اعزام هيئتی از ســوی بانک مرکــزی به چين داده است. ماجرا چند روزی است در رسانهها و دهان به دهان میچرخد؛ قصه بستهشدن برخی حسابهای ايرانيان در ســه بانک چين است. حال، علی طيبنيا خبــر داده که هيئتی از بانک مرکــزی برای رايزنی با مقامات اين کشور راهی پايتخت چين میشود.

تغییر نوع روابط تجاری ایران با چین

او گفته اســت که البته، حساب فعالان اقتصادی در چين مسدود نشده است، بلکه سامانهای در چين مســتقر شــده تا روابط تجارت خارجی بين سيستم بانکی، گمرک و مقام ناظر ارزی چين را تنظيم کند که اين موضوع نــوع روابط تجاری ايران با چين را دچار تغيير و تحول میکند.

وزير امــور اقتصادی و دارايی ادامه داده اســت: در روزهای گذشــته، رايزنیهای بســياری با مقامات بانکی چين انجام شــده اســت تا اين مشکل برطرف شــود و قرار اســت هيئتی هم از بانک مرکزی ايران برای پيگيری حل اين موضوع به چين ســفر کند. به گفته وزير اقتصاد، برخی از شــرکتهای صادرکننده ايرانی از نظر انتقال منابع ناشــی از صادرات خود با مشــکلاتی مواجه شده بودند که در ســفر تازه او به چيــن درباره رفع آن بــا مقامات عالی اين کشــور از جمله مقام ناظر سيســتم بانکــی و وزير ماليه چين انجام شــده است. او ادامه میدهد: ضمن اينکه روز گذشــته، با رئيس کميسيون توسعه و اصلاحات هم صحبتهايی شــد، اما مسلم آن است که نظر دولت اين کشــور حل مشکلات پيش روی روابط تجاری دو کشور است.

او تصريح کرد: لازمه اينکه تجارت به شکلی ساده و راحت انجام شــود و صادرکننده بتواند منابع مالی ناشــی از تجارت خود را به کشور وارد کند، آن است کــه بين بانکهــای ايرانی و چينی روابــط کارگزاری برقرار شــود و اين در شــرايطی اســت که در گذشته و بهويــژه در دوران تحريم بيشــتر نقلوانتقال منابع مالی با مشــکلاتی انجام میشد، اما با رفع تحريمها انتظار اين اســت که مبادلات به شکلی کاملا طبيعی و عادی از مجرای سيســتم بانکی انجام شــود. اين عضــو کابينــه يازدهم، ادامــه میدهــد: مجموعه مقامــات دولت چيــن قول دادهاند که مشــکلات را برطرف کنند و قرار اســت يــک هيئت هم از چين به ايران ســفر کرده و از بانک مرکزی ايران هم مقاماتی به اين کشــور اعزام شوند تا بهزودی محدوديتهايی که وجود دارد برطرف شود. طيبنيا گفت: هماکنون، محدوديت جديدی در چين ايجاد نشده، بلکه شرايط قبل حاکم است که بايد با مذاکره برطرف شود. وزير امور اقتصادی و دارايی در پاســخ به اين پرسش که آيا با ســاير کشــورهای اروپايی و بانکهای دنيا هم مشــکلات بانکی به چشــم میخــورد، تصريح کرد: روابط بانکی و گشايش اعتبار ميان ايران با بانکهای دنيا انجام میشــود؛ گرچه سر مراودات با بانکهای بزرگ اروپايی مشــکلاتی به نظر میرســد که آن هم دلايل مختلفی دارد؛ به ايــن معنا که يکی از عوامل مســلط در بروز مشــکل در روابط بانکی ايران با دنيا تحريــم بود که با حلوفصل آن بســياری از مســائل حل شــد. طيبنيا درباره برطرفشــدن مشکلات با FATF گفت: مشــکل اين بود که ايران در فهرســت کشــورهای غيرهمکار قرار گرفته بود که در يک سال گذشته تلاش شد با فعاليت جدی وزارت اقتصاد اين مشکل برطرف شــود؛ ضمن اينکه در زمينه مبارزه با پولشويی هم اقدامات خوبی انجام شده و وضعيت ايران از بسياری کشورها بهتر است.

او گفت: اعتقاد داريم ايران در مبارزه با تروريسم و تأمين مالی آن يکی از کشــورهای پيشــرو به شمار رود.

او در حالــی اينهــا را گفته کــه در همين يک ماه گذشــته بسياری از کشــورها از جمله امارات متحده عربی، عمان، کويت، قطر، جمهوری آذربايجان، تايوان و کره هم بــه بهانه تحريمهای دو ماه پيش ايران به دليل فعاليتهای موشــکی، بازی جديدی آغاز کرده و حسابهای شرکتهای ايرانی را که چندان مواضع روشنی ندارند، بلوکه میکنند. اين ميان، گرچه برخی حرفوحديثها حکايت از بهانهگيری اين کشورها به دليل تحريمهای جديد آمريکا دارد، همانطور که روز گذشــته رئيس اتاق بازرگانی مشترک ايران و چين به «شرق» خبر داده بود و امروز هم وزير اقتصاد عنوان کرده اســت، موضوع اصلی اين ماجرا اصلاح قوانين بانکی مبتنی بر قوانين پولشويی و مبارزه با تروريسم، چندی است به جد، از سوی نظام بانکی چين پيگيری میشود.

مشکلی برای فاینانس چینیها نیست

در چنين شرايطی، قائممقام وزير راه و شهرسازی در امور بينالملل گفته اســت در پی بســتن حساب ايرانیهــا از ســوی بانکهای چينی، مشــکلی برای فاينانــس چينیها بابت قطار سريعالســير و ســاير پروژهها به وجود نيامده است.

اصغر فخريه کاشــان، در پاسخ به پرسشی درباره آثار مسدودشــدن حســاب ايرانیها و شــرکتهای ايرانــی در بانکهای چيــن بر فاينانس پــروژه قطار سريعالســير تهران ـ قم ـ اصفهــان، گفت: اين اقدام چينیها اثری بر اين قرارداد و ساير پروژههای عمرانی که چينیها در ايران فاينانس کردهاند، نداشته است و اين فاينانس همچنان در جای خود باقی است.

به گفته او، از آنجا که مدت اثرگذاری هر فاينانس از زمــان آغاز پروژه چهار ســال اســت، در اين چهار سال قطار سريعالســير تهران ـ قم ـ اصفهان را تمام میکنيم. درحالحاضر هم، ساخت پروژه آغاز شده و چينیها در 13 ســايت فعال شدهاند؛ بخشی از پروژه هم برعهده قرارگاه سازندگی خاتمالانبياست که آنها هم کار خود را آغاز کردهاند.

مقاومت در برابر شــفافیت ما را دچار مشکل كرده است

يك مقام مطلــع در گفتوگو با «شــرق» با بيان اينکه اجراي قوانين FATF در چين به مراحل پاياني نزديك شــده است، ميگويد: از اول ماه مي، بايد مبدأ و مقصد پول در حسابها مشخص شود.

او گفتــه: اولين واکنــش به اجراي ايــن قوانين، آنجايــي بود که گمرك چين و سيســتم بانکي آن به هم متصل شــدند و اين پنجره واحد، موجب شــد تا پتروشيميهاي ايراني دچار مشــکل شوند و نتوانند پولهاي خــود را به کشــور بازگردانند.اين منبع آگاه به پيشينه اين ماجرا اشاره کرده و ميگويد: يكسري پتروشيميهاي ايراني با اســتفاده از سوئيچ بارنامه، کالاهــاي خود را نقــل و انتقال ميدادنــد. به تعبير ديگــر، بارنامــه آنهــا از جبلعلي يا عمان، ســوئيچ ميشــد و بار در بنادر گمرك بهعنــوان کالايي که از عمان يا جبلعلي يا دوبي آمده ترخيص ميشــد؛ اما فرمها براي ايران اســت و پول بايد به حساب شرکت ايراني بيايد. قانــون FATF چنين اجازهاي نميدهد. بههميندليــل آن بخش از پتروشــيميها که چنين عمل ميکردند، پولشان بلوکه شد.

اين مقام آگاه به اتفاق ديگري که چند وقت اخير، برخي ايرانيها را دچار مشــکل کرده، اشــاره کرد و گفت: بخشــي از ايرانياني کــه در چين حضور دارند، فرضا دانشــجو هستند يا توريســتهايي که سه ماه، سه ماه ويزاي خود را تمديد ميکنند. حساب شرکتي يا حســابي که تحت کنترل دفتر مالياتي چين باشــد، ندارند؛ زيرا دفتر باز نکردهاند؛ اما آنها آغاز به معامله و ارســال کالا به ايران ميکنند يا از ايران به حســاب آنها پول ميرود. اين اتفاق مشــکوك است و دو ظن در بين چينيها ايجاد ميکند؛ يك، پولشويي ميکند و دو اينکه فعاليت تجاري غيرقانوني انجام ميدهد که بنا بر اين دو ظن، اين حسابها بسته ميشود.

او بــا تأکيــد بر اينکــه ايــن ماجــرا ارتباطي به تحريمهاي جديد آمريــکا و... ندارد، ادامه ميدهد: بخــش عمــدهاي از روشهــاي تجاري ما بــا دنيا هنوز روشهاي دورزدن تحريم اســت که اين يعني دورزدن قوانين جهاني درحاليکه بايد روش را تغيير دهيــم؛ زيرا مقاومــت در برابر شــفافيت ما را دچار مشکل کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.