دموکراسي در شهرها

Shargh - - اقتصاد -

3- جنس و ســاختار نمايندگي در شهر از ساختار و جنس گفتوگوي پيوسته و مداوم بين منتخب و اجتماع اســت. در دولت اصلاحات، ناحيه فقيرنشين شيرآباد با کمک مردم، نوســازي و بهسازي شد.تا آن زمان، رويکرد غالب در سکونتگاههاي غيررسمي، پاکسازي بود. آنچه آن را پاکســازي ميناميدند، بهواقــع نوعي پاککردن صورتمســئله بود، ولي از طريق بهرسميتشــناختن حضور ساکنان شــيرآباد و گفتوگوي مسئولانه مديران اجرائي بــا آنها، به ســمت اجماعي برای بهســازي و توانمندسازي گام برداشته شد و معابر از طريق مشارکت و بدون چندان هزينهکردي باز و بازسازي شدند و ساکنان پذيرفتند در قبال بهرسميتشناختن محل سکونت آنها، خودانگيخته، نسبت به تعريض معابر نهايت همکاري را بکنند و دســتگاه اجرائي شــرايط خدماترســاني و بهويژه براي حل مشــکل فاضلاب و گازرساني را فراهم کنــد و همچنيــن براي ايجــاد و گســترش و نگهداري فضاي سبز در محلات، نهايت مشارکت را داشته باشند. مطابق با قانون اساسي، نظام نمايندگي محلي از سوی شــوراها شکل ميگيرد، اما چنانکه گفتيم براي تعميق مردمپايگي و گرفتن رأي از مردم کفايت نميکند. ازاينرو براي سوقيافتن بهسوي مردمسالاري مشارکتي، نيازمند طراحي و تعبيه فرايندهاي نويني هســتيم؛ فرايندهايي کــه در آن، حقوق جمعي بر منافع فردي، مقدم باشــد و وسوســه کارهــاي بزرگ و چشــمگير امــا کمفايده، اين تقــدم را مخدوش نکند. فرايندي کــه در آن، مردم حضور مستمر داشــته و نمايندگان ملزم به پاسخگويي باشــند. اقتضاي جايگاه پاسخگويي نمايندگان اين است که مشــکلات را بازشناسايي و از ســايه به آفتاب بياورد و براي حل مشــکل پس از مشــارکت در يافتن راهحل، تلاش کند و بر روند اجرا نظارت داشــته باشــد.معناي اين گفتار اين اســت که سياستگذاريهاي اجرائي بايد بهســوي استفاده حداکثري مردم از امکانات شهر سوق يابد. به بيان ديگــر، پروژههايي در اولويت قرار گيرند که افراد بيشتري از جامعه از آن انتفاع ببرند. بدون اين نوع نگرش، هرچند ممکن است با هزينههايي دوچندان در پروژههاي عمراني موفق شــويم، اما توســعه و آباداني انســانمحور همچنــان در محاق خواهد مانــد.در کنار تمام اين ملاحظههاي اکثريتگرا، يک ملاحظه ســاده، امــا اصيل نيز جا دارد و آن اين اســت که دموکراســي، اعتنا به رأي اکثريت اســت نــه ناديدهگرفتن اقليت در پيشــگاه اکثريت. ازاينرو مردمسالاري شهري نميتواند به اقليتهاي فرودست بياعتنا باشد و از تأمين نيازهاي آنها کناره گيرد. اين توجه به اقليتهاست که حدفاصلي واقعي ميان مردمسالاري و غير آن ايجاد ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.