فاینانس ۳ میلیاردیورویی زیمنس در ایران

Shargh - - اقتصاد -

مهر:

قائممقام وزير راه و شهرســازی در امور بينالملل درباره مذاکره وزارت راه و شهرسازی با شرکت ايرباس بابت خريد هليکوپتر امدادی گفت: وزارت راه قرار نيست هليکوپترها را برای خود بخرد؛ بلکه اين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی )مرکز اورژانس کشور( است که قرار اســت ۴۵ فرونــد هليکوپتــر امدادی خريداری کند. اصغر فخريهکاشان ادامه داد: در روزی که ما بههمراه وزير راه و شهرسازی برای مذاکره با مقامات و شــرکتهای آلمانی در اين کشــور بوديم، همکاران ما در وزارت بهداشت نيز در اين کشــور بودند که قرار شــد برای آنکه قــرارداد ايران با ايرباس به يــک قرارداد واحد، هــم از جهت خريــد هواپيما و هــم هليکوپتر تبديــل شــود، وزارت راه و شهرســازی خريــد هليکوپترهــا را پيگيری کرده و آن را در قرارداد فعلی ما با ايرباس بگنجاند.

ايــن مقــام وزارت راه و شهرســازی افزود: همچنين قرار است ســه فروند هليکوپتر بابت امــداد و نجات دريايــی برای ســازمان بنادر و دريانــوردی خريداری شــود که ســازمان بنادر خريد اين سه فروند را به مناقصه گذاشته است. به گفته فخريهکاشــان، همه هليکوپترها «نو» خواهند بود.

قائممقــام وزيــر راه و شهرســازی در امور بينالملــل خاطرنشــان کرد: در ســفری که به آلمــان داشــتيم، مذاکراتی با شــرکت زيمنس انجام داديم تا اين شــرکت در پروژههای ريلی و نيروگاهی ايران حاضر شــود. در بخش ريلی قرار اســت تعدادی واگن از زيمنس بابت قطار سريعالســير تهران ـ قم ـ اصفهــان به صورت فاينانس خريــداری کنيم. همچنيــن در بحث ســيگنالينگ و نصب علائم ارتباطی پروژه قطار سريعالسير قرار است ايران با زيمنس همکاری داشــته باشــد. وی ميــزان فاينانــس زيمنس برای پروژههای ريلی و نيروگاهی ايران را ســه ميليــارد يورو عنوان و اظهار کرد: قرار اســت با تأمين مالی تعدادی از پروژههای عمرانی ايران که بــا فعاليتهای زيمنس مرتبط اســت، هم درخصوص بخش نيروگاهــی و هم در بخش توليد لکوموتيو شــرکت ايرانی مپنا هم جوينت شود تا توليد داخل نيز تقويت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.