کام بورس با قند و شکر شيرين شد

Shargh - - اقتصاد - علي آهو کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

روز گذشــته با دادوستد ۷۷6 میلیون انواع سهم و اوراق بهادار به ارزش سههزارو 228 میلیارد ریال، شاخص کل توانست 28.21 واحد رشد کند و به عدد 81هزارو 313.٩ واحد رســید. از سوي دیگر، در بازار شاهد رشد دستهجمعي قیمت قندوشکريها بودیم که کام سهامداران خود را شیرین کرد.

در معامــلات روز گذشــته، ۷۷6 میلیون انواع سهم و اوراق بهادار به ارزش 3هزارو 228 میلیارد ریال دادوســتد شــد که 5٠5 میلیون سهم و حق تقــدم آن به ارزش دوهــزارو 1٩۷میلیارد ریال، در بــورس تهران و 2۷1 میلیون انواع ســهم و اوراق بهادار به ارزش هزارو 31 میلیارد ریال در فرابورس دادوستد شــد. در معاملات انجامشده فرابورس، 4٠٩ ورقــه آن به ارزش 41٠ میلیــارد ریال به بازار بدهي اختصاص یافت.

روز گذشته شاخص کل با افزایش 28.21واحدي، رقم 81هزارو 313.٩واحد را به ثبت رساند. شاخص قیمت نیز با رشــد ٩.٠٩ واحدي، بــه عدد 26هزارو 348.6 واحد و شاخص آزاد شناور با کاهش 25.63 واحــدي، به عدد 8٩ هــزارو 5۷3 واحد رســیدند. شــاخص فرابورس نیز با افت 2.٩واحــدي، تا رقم ٩22.۷ واحد ریزش داشت.

در معاملات انجامشــده «حکشتي» و «کگل» بیشــترین تأثیر مثبت را بر شــاخص کل گذاشــتند و «فــارس» و «اخابر» بیشــترین تأثیــر منفي را بر شاخص کل داشــتند. «پرداخت» نیز پربینندهترین سهم بازار بود.

در فرابورس نیز «ذوب» با رشد 3.٩5درصدي قیمــت پربازدیدکنندهترین ســهم این بــازار بود. همچنین «مارون» و «بمپنا» بیشــترین اثر منفي و «ذوب» بیشــترین اثر مثبت را بر شاخص این بازار گذاشتند.

از ســوي دیگر، در بازار روز گذشته دو پالایشگاه دیگر بــا تعدیل ســود 16٩ و ۷5درصــدي، آماده بازگشایي شدند. دو پالایشگاه تبریز و شیراز به ترتیب 16٩ و ۷5 درصد سود خود را با تعدیل اعلام کردند تا شــاید با اســتقبال بهتري به سه شرکت همگروه روبهرو شــوند. پیش از این، افزایش سود ‪42 34،‬ و ٩4درصدي ســه پالایشــگاه بندرعباس، اصفهان و لاوان، دو پالایشــگاه تبریز و شیراز هم گل کاشتند و با اعمال تعدیل سود جالب، آماده بازگشت به بازار سهام شدند تا شاید با استقبال بهتري با سه شرکت اول روبهرو شوند.

روز گذشته، گروه معاملاتي قندوشکر رشد خوبي داشــت و فلزات اساســي و کانههاي فلزي نیز روند روبهرشدي را پشت سر گذاشتند؛ اما دیروز روز مثبتي براي خودرویيهاي قرمزپــوش نبود. اکثر نمادهاي این گــروه، با افت قیمت مواجه شــدند. «کبافق» با 4.٩٩ درصد بیشترین افزایش قیمت و «خموتور» با 4.٩٩ درصد بیشــترین کاهش قیمت بازار را تجربه کردند. همچنین «سقاین» روز گذشته بیشترین صف خرید را داشــت و «خاهن» پرتعدادترین فروشندگان بازار را به خود اختصاص داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.