تخلفات بانک مرکزی درباره «کاسپین» به قوه قضائیه ارجاع داده شد

Shargh - - اقتصاد -

تســنيم:

گزارش مجلس از تخلفات بانک مرکزی درباره «کاســپین» با رأی اکثریت نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارجاع شد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصــادی مجلس، در جلســه علنی دیــروز پارلمان گزارش نهایی این کمیســیون از رسیدگی به وضعیت سپردهگذاران مؤسسات اعتباری از جمله «کاسپین» را قرائت کرد. طبق ماده 236 آییننامه داخلی مجلس، درصورتیکــه نمایندگان مجلس به ایــن گزارش رأی مثبت دهند، پرونده مؤسسه اعتباری «کاسپین» جهت رسیدگی و تعیینتکلیف به قوه قضائیه ارجاع ميشود. بهارستاننشــینان با 183 رأی موافق، 16 رأی مخالف و دو رأی ممتنــع از مجمــوع 233 نماینــده حاضر با ارجاع تخلفات بانک مرکزی در رســیدگی به وضعیت سپردهگذاران «کاسپین» موافقت کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.