آتشسوزی خط لوله انتقال مایعات گازی مهار شد

Shargh - - اقتصاد -

شانا:

آتشسوزی خط لوله 1٠ اینچ زیرزمینی انتقال مایعات گازی در منطقه کریتکمپ اهواز مهار شــد. به گزارش شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، این خط لوله ساعت 11:35 دیروز )سهشنبه، 1۷ مردادماه( در محدوده عملیاتی شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون به دلیل فرســودگی دچار نشت و آتشسوزی شد که با واکنش سریع نیروهای عملیاتی، آتشسوزی مهار و کار ایمنســازی منطقه آغاز شده است. در این حادثه هشــت نفر دچار دودگرفتگــی و مصدومیت شــدند که بهصورت ســرپایی درمان شدند و یک نفر دچار ســوختگی شــد که برای مداوا به بیمارســتان سوانح سوختگی طالقانی اهواز منتقل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.