دولت پارسال ۱۳هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانکها را پرداخت

Shargh - - اقتصاد -

مهر:

معاون ســازمان برنامه و بودجه گفت: سال گذشته یکی از بهترین نمودهای همکاری نظام بانکی با دولت بود که 131٠٠ میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها پرداخت شــد. سید حمید پورمحمدی افزود: در این سال سرمایه بانکهای دولتی صد درصد رشد کرد، به نحوی که ســرمایه بانکها قدرت وامدهی را بالا میبرد. او افزود: ســرمایه 2٥هزارمیلیاردتومانی بانکهای دولتی در سال ٩2 به 56هزارو 3٠٠ میلیارد تومان در ابتدای سال جاری رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.