9 سال پیش در چنین روزی...

Shargh - - ديپلماسي -

جعفری، فرمانده کل سپاه: اراده کنیم تنگه هرمز را میبندیم

عمرو موســی، دبیرکل اتحادیه عرب: ایران برادر اعراب است

کوثــری، نایبرئیــس کمیســیون امنیــت ملی مجلس: کســانی که یــک لحظه هم بــه جبههها نیامدند میگویند ما باید در ســال 61 خاتمه جنگ را میپذیرفتیم

جلیلی، دبیر شــورای عالی امنیت و ســولانا در تماسی تلفنی بر ادامه مذاکرات توافق کردند

وزیر کار: روزی پنج هزار فرصت شغلی باید ایجاد شود

بیانیه نیروی مقاومت بســیج: دشمنان هیچگاه قادر به توقف روند متعالی سپاه نیستند

علیرضا افشــار، معاون سیاســی وزارت کشــور: وظیفه اصلــی معاونان سیاســی، تحلیل و هدایت فضای سیاسی کشور به سوی همبستگی است

ســردار جعفری، فرمانده کل ســپاه تشریح کرد: آزمایش موشک ضدناو با 300 کیلومتر برد

قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه: تکذیب ورود تروریستها از خاک ایران به افغانستان

شــمسالدین حسینی، وزیر پیشــنهادی اقتصاد: نرخ ارز کاهش نمییابد

ابطحی، مدیرعامل دخانیات ایران: کی میگه مافیا نیست، مافیا هست

مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: نوسان زیاد در نرخ تورم، اختلاف میان نرخ رســمی و غیررسمی ســود و افزایش افراد زیر پوشش خط فقر به امنیت اقتصادی لطمه میزند

علی کردان: رئیسجمهور نوآوری و شکوفایی را در دولت نهادینه کرد

ســعیدلو، معاون اجرائی احمدینــژاد: مردم از بازیهای سیاسی جریانات تمامیتخواه رویگرداناند

هاشمیشاهرودی، رئیس قوه قضائیه: نمایندگان مستقیما با قضات تعامل برقرار نکنند

افشار، معاون سیاسی وزیر کشور: خواست دولت از اصنــاف، تلاش برای توســعه اقتصادی و کاهش بیکاری است

الهام، ســخنگوی دولت: عملکرد دولت را برای عموم مردم تبیین کنید

احمد موسوی، سفیر ایران در سوریه: رسانههای صهیونیستی علیه روابط تهران - دمشق فضاسازی میکنند

ترقــی، عضو شــورای مرکــزی حــزب مؤتلفه: گزینهای توانمندتر از احمدینژاد وجود ندارد

مرتضی تمدن، مشاور احمدینژاد: فرمهای طرح تحول اقتصادی برای جمعآوری اطلاعات خصوصی مردم نیست

رضا جعفری، سرپرست دادسرای کارکنان دولت: مدیریت پرونده پالیزدار بر عهده دادستان تهران است

جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران: امروز دفاع از کشور از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته است

تقوی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه: نباید هدایتهای سیاسی به چاپلوسی آلوده شوند

داریوش قنبری، عضو فراکسیون اقلیت مجلس: وزرای پیشــنهادی چه مزیتی به وزرای برکنارشــده دارند؟

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: جمهوری اسلامی یک پدیده جدید در عرصه بینالمللی است

رحیمصفوی، مشاور عالی فرمانده کل قوا: ملت ایــران امتحان خود را پس داد؛ اما دشــمنان تحمل چند هزار کشته را ندارند

لاریجانی، رئیس مجلس، در دیدار با وزیر خارجه نیکاراگوئه: افزایش همکاریهای پارلمانی سیاسی، اقتصادی و بینالمللی ایــران و نیکاراگوئه ضروری است

قشــقاوی، ســخنگوی وزارت خارجــه: بحــث ضربالاجل منتفی است

متکــی، وزیــر خارجه با صــدور قرار بازداشــت رئیسجمهور سودان مخالفت کرد

شــاهرودی، رئیــس قــوه قضائیــه: نمایندگان مجلــس بههیچوجه مســتقیما با قضــات تعامل برقرار نکنند

محرابیان، وزیر صنایع: فروش خودروهای بدون موتور پایه گازسوز ممنوع میشود

احمدینژاد: اجرای طرح تحول اقتصادی نیازمند ایجاد تحرک در گروه اقتصادی دولت است

آیتالله هاشمیرفسنجانی: حوزههای علمیه پل مطمئن میان مردم و نظام هستند

علــی لاریجانی: مجلس باید از قوه کارشناســی بدنه خود و نخبگان استفاده کند

شاهرودی، رئیس قوه قضائیه: هیچ چالشی میان مجلس و قوه قضائیه وجود ندارد

برقعــی، معاون احمدینــژاد: برنامه پنجم باید برای مردم قابل درک و فهم باشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.