آينه

Shargh - - ديپلماسي -

روحانی باید مسئولیت کابینه خود را بپذیرد عباس عبدی:

... هر حکومتی که نتواند انســجام و وحــدت خود را حفــظ کند بههیچوجــه نمیتواند در تحقق اهدافش موفق باشــد. اگر کســانی بهدنبال تجزیــه و افتراق میان این اجزا باشــند، در این صورت اجزای گوناگون حکومت بهجای اینکه مقوم و حامی همدیگر باشند، همدیگر را خنثی کرده و از بین میبرند. درهرحال اینجا خطاب فقط به آقای روحانی نیســت، به اجزای دیگر ســاخت قدرت هم هســت. وقتی یک نفر رئیسجمهور شده الزام به شیء الزام به تبعاتش را هــم میطلبد. باید با او همــکاری و همراهی کرد. اینطور نیست که اگر چوب لای چرخش گذاشته شود، فقط او اســت که ضرر میکنــد. رئیسجمهور چهار ســال دیگر کنار میرود. وضعیت این مملکت را باید ببینیم به کجا میرســد. آنها نیز باید بدانند این کشتی اگر سوراخ شود سالم به ساحل نمیرسند. همه با هم غرق خواهیم شد. بنابراین در این مورد بهخصوص باید خطاب خود را هم به آقای روحانی و هم به سایر قوای مملکت قرار دهیم که براساس قانون و نه تفسیرهای خودسرانه با هم تعامل کنند تا کلیت ساخت سیاسی مــا بهعنوان یــک پدیــده ارگانیــک در جهت تحقق اهدافش عمل کند.

دولت دوازدهم و الزامات تعامل با جهان محمدحسین محترم:

... دولت باید بداند راه تحقق اهداف سهگانه تعیینشده از سوی رهبر معظم انقلاب فقط اقتصاد مقاومتی اســت نه چشــم امید داشــتن بــه ســرمایهگذاریهای خارجی، هرچنــد اگر محقق شود مطلوب است اما براســاس آمار گمرک در چهار سال گذشته محقق نشــده و علیرغم امضای برجام روند نزولی داشــته اســت. اقتصاد مقاومتی براساس درونزابودن میتواند مشــکلات اقتصادی را برطرف کند، براساس برونگرابودن میتواند تعامل با جهان را تسهیل کند و براساس ماهیت و ذات خود که موجب تقویت اقتصاد کشور میشود، میتواند در مقابل جنگ تمامعیار اقتصادی آمریکا کشور را مصون و بیمه کند. لذا اقتصاد مقاومتی روی دیگر سکه استکبارستیزی و مقابله با آمریکاست. براســاس تأکیدات رهبر معظم انقلاب «در عرصه دیپلماسی آن کشوری موفق است که متکی باشد به نیروی درونزا؛ آن دولتی میتواند در پشت میز مذاکره دیپلماسی حرف خودش را سبز بکند و به مقصود و نتایج مورد نظر خودش دست پیدا کند که متکی باشــد به یک اقتدار و تواناییهای درونی. از یک چنین دولتی حساب میبرند»... .

سناریوی تکراری دولتهای دوم؟ صادق فرامرزی:

... چرا در قاعدهای نانوشته تقریبا همه دولتهایی که با رأی مردم برای هشــت ســال به قدرت رســیدهاند در حوالی ســال ششــم از ناحیه هوادارانشــان طرد میشوند و اصطلاحا پروژه «عبور» از آنهــا کلید میخــورد؟ و چرا دولــت دوازدهم قبل از بهصدادرآمدن ســوت قطارش به پیشــواز یادآوری سرنوشــت نامطلوب دولتهای قبل در چهارســاله دومشــان رفته اســت؟ قطعا این پرســشها همگی جواب یکسانی ندارد، هرقدر هم که بعضی امور تبدیل به یک قاعده شــوند باز هر دولت فرزند زمانه خویش اســت و در موقعیتی جداگانه به قاعده دیگر دولتها دست بیعت میدهد... .

کارآمدیکابینه،محورمطالباتمردم علیرضا تابش:

... دنیای فعلی دنیای دیدهنشــدن مشکلات و بهچشمنیامدن سوءرفتارها و سوءمدیریتها نیســت. جامعه کنونی بســیار ســریعتر و در حجمی وســیعتر از قبل در جریان جزئیات بســیاری از مسائل قرار میگیرد. این ویژگی نتایج متعددی دارد، از جمله اینکه جامعه به محض دیدن کوچکترین کجکارکردی در سیستمهای مختلف نسبت به مدیریت آن سیستم احساس رویگردانی و فاصله میکند. در دنیای کنونی کمترین تحرکی از چشم رسانهها، شبکههای اجتماعی و نهایتــا مردم دور نمیمانــد. در همین روزهای اخیر دیدیم که یک عکس ســلفی در صحن مجلس و بعد از مراســم تحلیف رئیسجمهوری چه بازخوردهایی به دنبال داشت. بازخورد منفی سوءمدیریتها و عدم کارآمدی در سیســتم اجرائی کشــور بهمراتب تندتر و شــدیدتر از این خواهد بود. بهعبارتی سیاستورزان و دولتمردان ما باید بدانند جامعه ما در موقعیتی است که با هیچکس شوخی ندارد... .

سلفیحقارتاصلاحطلبانجهانیشد زهرا چیذری:

... واکنشها به ســلفی حقارتآمیز نمایندگان مجلس با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انگار همچنان ادامــه دارد و بازتابش از مرزهای داخلی فراتر رفته و انعکاسی بینالمللی یافته است. حالا دیگر نه فقط رسانههای داخلی و کاربران فضای مجازی، چهرهها و بازیگران به این سلفی واکنش نشان دادند بلکه این رفتار در رســانههای جهان نیز بازتاب گســتردهای داشــته اســت، بهگونهای که رسانههای جهانی رفتــار نمایندگان مجلس کشــورمان را برای عکسگرفتــن با فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا مــورد واکاوی قرار داده و از این رفتار به «مسابقه نمایندگان» برای سلفیگرفتن با وی تعبیر کردهاند... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.