وزارت خارجه چگونه با سپاه قدس هماهنگ میکند

Shargh - - ديپلماسي -

مشورت یکسالونیمه یک مقدار عجیب نیست؟!

ادامه از صفحه6

اصلا عجیب نیســت، این در روابط بینالملل سابقه و وجود دارد، اما رابطه کاهش پیدا نمیکند مگر رســما اعلام شــود. رابطه وقتی کاهش پیدا میکند که رســما دولتی اعلام کند رابطهام را به فلان سطح کاهش دادم. فراخوان ســفیر برای مشورت ولو پنج سال طول بکشد، موجب کاهش سطح کامل روابط دیپلماتیک و سیاسی نخواهد شــد. این مفهوم به لحاظ حقوق دیپلماتیک و کنسولی و روابط بینالملل کاملا روشن است.

اینکه در مــورد کویت چه اتفاقــی افتاد؟ بههرحال کویت در همســایگی این منطقه پر از تنش در وسط این اختلافات و منازعات جاری قــرار دارد. در یکی، دو دهه گذشته معمولا کویت تلاش کرده تا حدی که میتواند از ورود مستقیم به درگیریها و اختلافات و منازعات جاری پرهیز کند، اما در چند ســال اخیر بهویژه بعد از حوادثی که در ارتباط با روابط عربستان با ایران اتفاق افتاد و قطع روابطی که از سوی عربستان انجام شد، همه کشورهای منطقه ازجملــه کویت در معرضِ فشــارِ خلاف قاعده عربستان ســعودی قرار گرفتند تا اقدامات سعودیها را تکــرار کنند. کویت درواقع تلاش کــرده این کار را انجام ندهد امــا درعینحال نوعی تجاوب )یعنی جوابدادن( هم نســبت به خواستههای سعودی داشته باشد، یعنی به یک معنا، به این مطالبات و خواســتههای عربســتان پاســخ دهد، یعنی جمعِ بین نقایض کند. باید تأکید کنم هیچ ارتباطی بین ایران و پروندهای که اعلام شده وجود ندارد، یعنی هیچ ارتباطی بین جمهوری اســلامی ایران با پروندهای که مستندِ این اقدام اخیر کویت شده، وجود ندارد و دولت کویت هم اطلاع دارد و این را میداند.

به ایــن ادعا که افراد گروهک عبدلی به ســمت ایران فرار کردند، هیچ پاسخی داده نشده؟ آیا کسی از آن گروه به ایران آمده است؟

نهخیر، هیچ کســی اینجا نیســت. آنهــا اتباع کویت هستند. در احکام اولیه برای تعدادی از آنها حکم برائت صادر شــده بود. در احکام نهایــی مراجع عالی قضائی کویت دوباره زندان چندســاله برای ایــن تعداد در نظر گرفته شده، ظاهرا این تعداد خودشان را برای اعمال این حکم نهایی به مرجع قانونی معرفی نکردند. بههرحال، این مسئله یک مســئله داخلی کویت است. ما در هیچ سطحی از ســطوح، دخالتی در این موضوع نه از ابتدا و نه در سیر قضیه تا به امروز نداشتهایم. این مسئله داخلی کویت اســت. معتقدیم اقدام جدید در اثر اعمال فشــار عربستان سعودی بعد از حوادث قطر و بحران در روابط با قطر است. عربستان در بحران قطر آنگونه که طراحی کرده بود، به نتیجه نرسید و قطر در برابر عربستان تسلیم نشــد و این بحران ادامه دارد. عربســتان باید سیاســت یکجانبه و ســلطهطلبانهاش را تغییر دهد و الا تغییری اتفاق نخواهد افتاد.

معمولا عربستان ســعودی در اینگونه موارد تلاش میکند در زاویهها و مسائل دیگری اعمال فشار کند. البته ما معتقدیم رهبری کویت و حکمتی که دارد و تلاشی که در تمام سالهای گذشته کرده برای اینکه در معرض این تندبادها و توفانها به شــکل مستقیم قرار نگیرد، کویت را از ایــن مرحله و از این موضوع خــارج خواهد کرد و وارد مرحله جدیدی خواهد شد، ولی واقعیت این است که عربستان سعودی در حال تحمیل مسائل و مشکلات خودش بر همه همسایگانش است. در حقیقت به قول مثل ایرانی، عربســتان از همه همسایگان میخواهد که به او کمک کنند تا شــوهرداری کند. این را هم از طریق فشــار و اعمال زور و رعب و وحشــت و استفاده از همه ابزارهایی کــه در اختیار دارد، انجام میدهد. سیاســت عربستان سعودی رعبآفرینی و وحشتآفرینی و اعمال زور بر همسایگان است و البته همه همسایگان هم تقریبا اکثرشــان تلاش میکنند در برابر توفان این فشارها عبور خودشــان را به نحوی تدبیر کنند و درعینحال سیاست اصلی خودشــان را حفظ کنند. در حقیقــت با کمترین خسارت، امکان گذر از وضعیت را هم پیدا کنند.

دیپلماتهای ایرانی مدام مواضعی از ایندست را در مقابل عربستان تکرار میکنند، اما طرف مقابل با روش خودش که اصلا جوانمردانه نیســت، بازی میکند و حتــی گاه زمین بازی را بههم میزند. نتیجه این بازی چه خواهد شد؟

معروف اســت کــه سیاســت خارجی ایــران مثل فرشبافی ایران است، همراه با صبوری، با نفس طویل، بدون گمکردن راه و نقشه در تمام ایام طولانی که فرش بافته میشود، دانهدانه گرههای فرش گره زده میشود اما مبتنی بر یک نقشه است و نقشه هیچگاه گم نمیشود ولی ذرهذره این گرهها با یک نفس طویل بافته میشود و درنهایت یک طرح زیبا و یک اثر زیبا به تمام معنا خارج میشــود. برخی بازیگران پرخاشگرانه و لحظهای و آنی نسبت به مســائل واکنش نشان میدهند و از ما پرسیده میشود چرا ایران آنگونه واکنش نشان نمیدهد؟ برای اینکه بنا نیست سیاست ایران، واکنشی باشد. اگر کشوری واکنشی عمل کند، اتفاقا در مسیر اشتباهات جبرانناپذیر قرار خواهــد گرفت. ما یک نقشــه راه داریم و مبتنی بر این نقشــه راه عمل میکنیم. مسئله اصلی ما تناقضات درونــی در منطقه نیســت، ما به همســایگان خودمان بهعنوان دشــمن نگاه نمیکنیــم، آنها را همســایگان طبیعی خودمان میدانیــم و قاعده حاکم بر روابطمان با همســایگان حل مســالمتآمیز اختلافــات و تداوم همکاریهاســت. ما بر اثر تندیهای طرف مقابل نقشه راه خودمان را گم نمیکنیم. درنهایت مشــخص خواهد شد چه بازیگری درواقع نتایج بهتر و بیشتری کسب کرده؛ قطعــا بازیگری که بدون گمکردن نقشــه راه خودش و اهداف و چارچوبهای اساسی سیاست خودش و منافع خــودش، با صبوری با نفس طویل، بدون پرخاشــگری، بدون واکنشهای لحظهای و آنی به مسائل نگاه میکند، نتایج و دستاوردهای بزرگتری خواهد داشت.

این مســیری اســت که ما در ۲۰ ســال گذشته طی کردیم. برخی بازیگران فقط نقزدن و ســروصداکردن و دادوبیدادکردن و انتساب مشکلات خودشان به دیگران را بلد هســتند. ما بنا نیســت راه آنها را تکــرار کنیم. اگر بنا بــود راه آنهــا به نتیجه برســد در طــول دهههای گذشته رســیده بود. اما میبینیم که این راه به نتیجهای نرســیده. وضعیت این دولتها در داخل همراه است با تبعیضهای گسترده، مشکلات عمیق که دائما پوشانده میشود و در بیرون هم سیاست وابسته به مراکز قدرت بینالمللــی دارنــد با عــدم نمایندگــی حداقلی منافع ملتهای خودشان. بنا نیست ما این مسیر را تکرار کنیم.

اخیرا در حاشیه اجلاس اســتانبول، آقای عادل الجبیر با آقای ظریف مصافحه کردند. یادم هســت در اولین دور نشست وین درباره سوریه بعد از برجام هم این دو وزیر با هم ملاقات کوتاهی کردند. اما چیز زیادی از محتوای این دیدارها منتشــر نشد. در این ملاقاتهای سرپایی چه میگذرد؟

دیدارهــا و ســلاموعلیکهای کوتــاه در حاشــیه اجلاسهای بینالمللی را نمیشود گفتوگو و مذاکره بــه معنای خاص خودش نام نهــاد. این امر طبیعیای اســت کــه هیئتهایی کــه در یک کنفرانس شــرکت میکننــد، در حاشــیه کنفرانس با هــم خوشوبش یا سلاموعلیکی داشته باشند یا چند جمله با هم ردوبدل کننــد. به ایــن مذاکره گفته نمیشــود. ایــن در روابط کشورهای همســایه، اصلی طبیعی است. همانطوری کــه گفتم، ما هیــچ منعی برای ســلاموعلیککردن یا خوشوبش یــا گفتوگوکردن با طرفهای ســعودی نداریم. این عربســتان سعودی اســت که سیاستش را مبتنی بر جدایی، درگیری، افزایش تنش و رویارویی قرار داده و فکر میکند منافعش در افزایش رویارویی است. یعنی منافع خــودش را در افزایــش رویارویی تعریف و تفسیر کرده اســت. واقعیت این اســت که عربستان ســعودی در یک مقطــع تاریخــی از دوران خودش به ســر میبرد، مقطع انتقال از نســل نخســت، فرزندان ملکعبدالعزیز به نسل نوهها و نسل دوم است. این یک لحظه تاریخی است، به همه مسائل در عربستان از زاویه موضوع جانشینی نگاه میشود و اینکه این نقلوانتقال چگونه انجام شــود و به سمت چه کسی برود و نتیجه اینکــه همهچیز مبتنی بر مســئله جانشــینی تعریف و تفسیر میشود. از همینرو، متأسفانه عربستان سعودی فکر میکند نیاز به یک دشــمن بزرگ خارجی و نیاز به یک جنگ خارجی دارد.

یکی از عوامــل ادامه پیداکردن جنــگ خونین یمن کــه ملتی در حال کشتهشــدن و یک ســرزمین در حال نابودی اســت، نیاز سیاســت داخلی عربستان سعودی است. تخاصم با ایران هم نیاز سیاست داخلی عربستان سعودی اســت. درواقع بیش از آنکه درگیری عربستان با ایران مبتنی بر رویارویی منافع و امنیت ملی عربستان سعودی با ایران باشد -که این جزئی از آن است - مبتنی بر سیاســتهای داخلی عربستان سعودی است که نیاز به یک دشــمن و یــک جنگ خارجــی دارد. برای اینکه همه اختلافات داخلی و رویاروییها و منازعات سیاسی داخلــی در پرتو این دو عامــل خارجی مدیریت و کنترل و سرکوب شود. اتفاقاتی مثل تغییر پیدرپی ولیعهد در یک کشور پادشــاهی امر سادهای نیست، حتما بازتابها و مســائلی دارد. بــرای اینکــه این را به نحو مناســبی مدیریت کننــد نیاز به یک دشــمن خارجی و یک جنگ خارجی دارند. در پرتو دشــمن و جنگ همیشه میشود گفت کســی حرف نزند، کسی مخالفت نکند، هیچکس هیچ کاری نکند برای اینکه ما با دشــمن خارجی مواجه هستیم و این باعث شده عربستان سعودی به این شکل دشمنانه رویارویی با ایران و همینطور ادامه جنگ یمن را در دستور کار خودش قرار دهد.

در دو سال اخیر هیچ مذاکرهای در هیچ سطحی بین طرف ایرانی و طرف عربســتانی انجام نشــده است؟

هیچ ملاقات خاصی انجام نشده جز خوشوبشهای اینطرف و آنطرف در حاشــیه کنفرانسها که این یک امر طبیعی اســت. همانطــور که گفتــم، گفتوگو و مذاکره رســمی بین هیئتهای دو کشــور در دوره اخیر انجام نشده است، ایران البته هیچ منعی دراینخصوص نــدارد و مبتنی بــر اصول سیاســت خارجی خودش به همه درخواستها برای وساطت ایران برای میانجیگری پاسخ مثبت داده. برخی کشــورهای اسلامی و برخی از کشــورهای غیراســلامی برای میانجیگری درخواســت داشــتند و ایــران به طــور اصولی با این درخواســتها موافقت کرد. اما مشکل از طرف مقابل است که سیاست خودش را مبتنی بر درگیری و رویارویی و بالابردن سطح اصطــکاک با ایــران تعریف کرده اســت، این سیاســت نــه منافع عربســتان را محقق خواهد کــرد و نه منافع منطقهای را. درواقع آنچه راهحل تلقی میشود خودش منشأ مشکلات جدید است، یعنی سعودیها برای اینکه ابرو را درســت کنند، دارند چشــم را کور میکنند. برای اینکــه عبور از یک مرحلــهای را مدیریت کنند، دارند به مســائلی دامن میزنند که تبعات درازمدت بر عربستان سعودی و بر کل مسائل منطقه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.