دهمین جلسه دادگاه فساد نفتی

Shargh - - ديپلماسي -

ایلنا:

دهمین جلســه دادگاه رسیدگی به اتهامات شــرکای بابک زنجانی، روز گذشته با حضور متهمان، وکلای آنها، وکلای وزارت نفت، نماینده سازمان تأمین اجتماعــی و نماینده دادســتان در شــعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. در ابتدای جلسه، قاضی از متهم خواست دفاعیات خود را بیان کند.

«ح. ف. ه»:

من در بانک FIIB و کنت سهامدار نبودم. طبق یک اشتباه بیربط ســند فروش مربوط به بانک FIIB را امضا کردم. شــما میگوییــد از محل فروش بانک FIIB به بانک ملت ۸۴ میلیون دلار سود حاصل شــده که من اطلاع نداشــتم. زنجانی به من گفت که از فروش بانک ۱۰میلیون دلار ســود کردیم، اما من به او نامه نوشــتم و گفتم طبق اســنادی که ارائه دادید ۱۱میلیون دلار سود کردیم. اینکه میگویند پنج میلیون دلار گرفتم مردود است.

اختصاص پنج میلیون دلار به شــما در اسناد موجود است. چرا تکذیب میکنید؟ شما صورتجلسه فروش بانک FIIB را امضا کردهاید. شــما در جزءجزء ۶۸ شرکت بابک زنجانی سهامدار بودید... شما اظهار کردیــد که از حاصل فروش بانــکFIIB ، ۱۱ میلیون و ۷۰۰هزار یورو ارزشافزوده نصیبتان شــده اســت که سهم شما پنج میلیون است که وصول شده است. به صورت ششمیلیارد و ۷۰۰میلیون تومان پول نقد. این اقرارهایی که شده است را قبول دارید؟

قبول دارم. پس اصل سودگرفتن را قبول دارید. یک ریال از آن پول را نگرفتهام.

این مبلغ تهاتر شده است. بهخاطر اینکه هیچکاره بودم، هیچ مبلغی بــه من پرداخت نکرد. او یک دروغی گفته و شــما آن را باور میکنید.

سه سال قبل در جلسهای که خودت، خانمت، دخترت و دامادت حضور داشــتی گفتــم پول را بیاور پس بده. به دخترت هم گفتم آن یکمیلیاردی که در عروســی به تو هدیه کردند از پول بادآورده بیتالمال اســت، آن را هم بیاور پس بده که دخترت گفت بابا با بابکجون کار کرده و پول درآورده اســت. من این پول هدیه را پس نمیدهم.

زنجانی دلش خواسته داده است. مــا بههمیندلیل اینجا هســتیم که او دلش خواســته داده و شــما هم دلت خواسته گرفتی. شما پول ســهام بانک ملت را از پول شرکت نفت پرداخت کردهایــد. آن کمیســیونی که گرفتی بــه قیمت امروز چقدر میشود؟

حــدود ۱۵میلیــارد تومــان اســت... اگر کمیســیون من ۱۵میلیــارد بوده، چرا شــش میلیارد پرداخت شده است.

قاضی: «ح. ف. ه»: قاضی: «ح. ف. ه»: نماینده دادستان: «ح. ف. ه»: قاضی: «ح. ف. ه»: قاضی: «ح. ف. ه»: نماینده شــرکت نفت:

است.

نماینده دادستان: «ح. ف. ه»: قاضی:

آن زمان ارز هــزار تومان بوده

هر آدمی یک حساب بدهکار و یک حساب بســتانکار دارد. این ششمیلیارد را به صورت فیزیکی به شــما ندادند، بلکه در حساب شما منظور کردند که در نتیجه مجموع بدهی شما ۱۴میلیارد شده است. این ماساژور که شما میگویید و روزنامهها از آن تیتر زدند در حساب بدهکاری من است؟ اینها اگر هدیه بود چرا در حساب بدهیهای من است؟ شــما شــریک بودید. با این چیزها ما را سرگرم نکنید. بروید سراغ مسائل اصلی. ویلای کیش را بگویید.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.